Mogilica 4

1 (VZh)       [Can] you tell us, then, about the major holidays here, [for instance] "Kurban-Bayram"?

disc
comp
dat 1pl clt
tell 2sg pres P then adv
about
big pl def adj holiday m
about
Kurban.Bayram sg m here adv

2 (a) [0:05]      [To know] when Kurban-Bayram was coming they count ten days.

for
Kurban.Bayram sg m def when inter.rel come 3sg impf P count.up 3pl pres P ten def dist day ct m count.up 3pl pres P

3 (a) [0:10]      Then they feed up the sacrificial animals and slaughter them when Bayram comes.

sacrificial.animal m feed 3pl pres I then dist adv
acc 3pl clt
slaughter 3pl pres P when inter.rel come 3sg pres P Bayram sg m
acc 3pl clt
slaughter 3pl pres P

4 (a) [0:15]      [For] those who have no animal to slaughter, others [who] slaughter to honor the dead

rel dist not.have 3pl pres I one sg m adj
[ ... ]
head.of.cattle m when inter.rel slaughter 3pl pres P rel dist
for
dead m P.part P

5 (a) [0:19]      take [it on themselves] to distribute [the meat] out in parcels

slaughter 3pl pres P take 3pl pres P
disc
acc m 3sg clt
distribute 3pl pres P
to
portion m sg
to
portion pl m

6 (a) [0:22]      to those who [weren't able] to make sacrifice. They distribute it out to everyone

disc
rel dist
3pl pres aux clt
neg slaughter pl L.part I sacrificial.animal m
acc m 3sg clt
give.out 3pl pres P
to
everyone indcl

7 (a) [0:25]      and someone will take it on themselves to cook it, and invite neighbors,

and
someone sg m
and
take 3sg pres P
and
acc m 3sg clt
cook 3sg pres P
and
invite 3sg pres P neighbor pl m
to

8 (a) [0:29]      prepare the table [for everyone] to eat the Bayram sacrifice. And when Ramazan comes,

acc refl clt
prepare 3sg pres I table sg f
comp
acc m 3sg clt
eat.up 3pl pres P Bayram sg m def
and
Ramadan m def when rel dist

9 (a) [0:35]      they give out breadstuffs and bake everything so they’ll believe, that Allah gives good,

again adv then dist adv give 3pl pres I loaf pl m bake 3pl pres I everything sg n
comp
believe 3pl pres I
comp
give 3sg pres I Allah m sg nice sg n adj

10 (a) [0:41]      that everyone may live and rejoice, and –

comp
3pl pres cop clt
alive pl adj
comp
acc refl clt
rejoice 3pl pres I
comp
acc refl clt

11 (a) [0:43]      They cook ashur then [too], pulling together things from everywhere to cook it up,

ritual.dish sg m pres exist boil 3pl pres I then dist adv everything sg n
from
all.kind sg n adj gather 3pl pres P
and
boil 3pl pres I

12 (a) [0:47]      and give it out. Those who are pious [that is], those who believe.

and
acc m 3sg clt
give.out 3pl pres I who sg m rel dist
3pl pres cop clt
pious adj who sg m rel dist believe 3pl pres I

13 (a) [0:52]      [As for] the one who doesn't believe –

who sg m rel dist adj
neg
believe 3sg pres I

14 (VZh)       Hm.

disc

15 (a) [0:54]      well – [laughter]

disc

16 (VZh)       And Ramadan [lasts] a month, right?

and
disc
one sg m adj month m
3sg pres cop clt
this sg n adj Ramadan m def sg interr

17 (a) [0:57]      Ramadan [lasts] a month. And it's between –

one sg m adj month sg m Ramadan m sg
and
hes
Ramadan m sg between
but

18 (a) [1:00]      well, first there’s Ramazan; [it goes] “Razhip, Shaban, Ramazan” (Arabic names)

most previous Ramadan m sg Rajab m sg Sha'aban m sg Ramadan m sg

19 (VZh)       Mmhm.

disc

20 (a) [1:04]      At that time you fast and do ritual prayers; everyone prays for the world –

then dist adv
acc refl clt
fast 3sg pres I bow 3sg pres I
acc refl clt
everything sg n
acc refl clt
pray 3sg pres I
for
for
world sg f

21 (a) [1:09]      You pray [both] for this world and for the other, for well-being,

for
for
this sg m prox adj world m
and
for
other m def med adj
acc refl clt
pray 2sg pres I
for
good sg n adj

22 (a) [1:13]      so that you’ll [be able] to live well in this world, and in the other world –

because
in
world sg f def prox
comp
live 2sg pres I well adv
and
in
other m def med adj world m

23 (a) [1:16]      so it'll be good for you there too. Because it's in a single earth that

again adv
comp
dat 2sg clt
3sg pres cop clt
good sg n adj because there adv fut
in
one f sg adj earth sg f

24 (a) [1:18]      they'll bury us. From all four sides, there'll be only soil.

fut
acc 1pl clt
bury 3pl pres P
from
four def med side pl f soil sg f fut
3sg pres cop clt

25 (a) [1:22]      Only Allah knows how it will be. What we pray for is that Allah should good to all.

what sg n interr fut
3sg pres cop clt
Allah m sg know 3sg pres I all dat pl Allah m sg
comp
give 3sg pres I good sg n adj
acc refl clt
pray 1pl pres I

26 (a) [1:27]      We – I tell you, I’m – [people] call on me to tell [them]

nom 1pl nom 1sg
dat 2sg clt
say 1sg pres I nom 1sg 1sg pres cop clt nom 3pl
acc 1sg clt
acc 1sg call 3pl pres I
comp
tell 1sg pres I

27 (a) [1:30]      how pious I am. I don’t believe [in that way of doing things].

thus prox adv interr 1sg pres cop clt pious sg f adj much adv nom 1sg
neg
believe 1sg pres I

28 (a) [1:32]      I – I make my children and grandchildren believe,

nom 1sg
disc
acc 3pl clt
drive 1sg pres I
and
child pl n def med
and
grandchild pl n def med
comp
believe 3pl pres I

29 (a) [1:35]      not to do anything bad, to respect people,

comp
neg
do 3pl pres I bad sg n adj
comp
comp
respect 3pl pres I people pl def med

30 (a) [1:39]      and not to commit sin in any way.

comp
nothing sg n
comp
neg
sin 3pl pres I

31 (VZh)       Mm.

bkch

32 (RA)       Yes, that's right. That's how it should be.

yes
thus adv
3sg pres cop clt
thus adv must pres imprs

33 (a) [1:43]      That there be no errors. That if you see someone [in need], you help him,

comp
pres neg exist error pl f
comp
see 2sg pres P
acc m 3sg
one sg m adj person sg m
comp
dat m 3sg clt
help 2sg pres P

34 (a) [1:46]      not [just] to go off and later make fun of him

neg
comp
go 2sg pres P after adv
comp
dat m 3sg clt
acc refl clt
ridicule 2sg pres I
and

35 (a) [1:49]      when you could have helped him, and felt pity for him

comp
can pres imprs
comp
dat m 3sg clt
help 2sg pres P
comp
acc m 3sg clt
pity 2sg pres P

36 (a) [1:52]      [If you do all this], then Allah will give you well-being.

disc
disc
and
acc 2sg Allah m sg
comp
give 3sg pres P good sg n adj
1 (VZh)       ami da ni raskàžeš togàva za golèmite pràznici za kurbàn.bajràm tùkə

         [Can] you tell us, then, about the major holidays here, [for instance] "Kurban-Bayram"?


2 (a) [0:05]       zə kurbàn.bəjrɛ̀mə əgà dòjdeše zəbrujɔ̀t dèsetnə dène zəbrujɔ̀t

         [To know] when Kurban-Bayram was coming they count ten days.


3 (a) [0:10]       kurbənlɔ̀ci hrànet enəgà gi zəkòl'et əgà dòjde bəjrɛ̀m gi zəkòl’ət

         Then they feed up the sacrificial animals and slaughter them when Bayram comes.


4 (a) [0:15]       kədènu n'èmət ədìn in bràf agə zəkòl’ət dènu zə umrɛ̀ti

         [For] those who have no animal to slaughter, others [who] slaughter to honor the dead


5 (a) [0:19]       zəkòlet z’ɔ̀mət tə gu rəsprudədɔ̀t nə dɛ̀l nə dɛ̀luve

         take [it on themselves] to distribute [the meat] out in parcels


6 (a) [0:22]       i dènu sə nè klàli kurbənlɔ̀ci gu rəzdədɔ̀t nə vrìt

         to those who [weren't able] to make sacrifice. They distribute it out to everyone


7 (a) [0:25]       pàk nɛ̀kuj pàk z’ɔ̀me tə gu svərì i rùkne komš’ii nə

         and someone will take it on themselves to cook it, and invite neighbors,


8 (a) [0:29]       sə gudì sufrɔ̀ də gu izedɔ̀t bəjrɛ̀mə i rəməzànə gànu

         prepare the table [for everyone] to eat the Bayram sacrifice. And when Ramazan comes,


9 (a) [0:35]       pàk enəgà dàvət kulàci pekɔ̀t sìč’ku də vɛ̀rvət də dàvə al:àh hùbəvu

         they give out breadstuffs and bake everything so they’ll believe, that Allah gives good,


10 (a) [0:41]       də sə žìvi də sə ràdvət də sə

         that everyone may live and rejoice, and –


11 (a) [0:43]       àš’ur’ ìmə vərɔ̀t enəgà sìč'ku ut sɛ̀kəkvu zberɔ̀t tə vər’ɔ̀t

         They cook ashur then [too], pulling together things from everywhere to cook it up,


12 (a) [0:47]       i gu rəzdàvət kutrìnu sə nəbòžni kutrìnu vɛ̀rvət

         and give it out. Those who are pious [that is], those who believe.


13 (a) [0:52]       kòjnu ne vɛ̀rvə

         [As for] the one who doesn't believe –


14 (VZh)       hm

         Hm.


15 (a) [0:54]       a [laughter]

         well – [laughter]


16 (VZh)       i to edìn mèsec e tovà ramazàna nalì

         And Ramadan [lasts] a month, right?


17 (a) [0:57]       ədìn mɛ̀səc rəməzàn i i rəməzàn meždu mə

         Ramadan [lasts] a month. And it's between –


18 (a) [1:00]       nàj prèš’ rəməzàn rəž’ìp š’əbàn rəməzàn

         well, first there’s Ramazan; [it goes] “Razhip, Shaban, Ramazan” (Arabic names)


19 (VZh)       Mmhm.

         Mmhm.


20 (a) [1:04]       enəgà sə guvɛ̀ klàn’ə se sìč’ku sə mòli zə zə d’yn’ɔ̀

         At that time you fast and do ritual prayers; everyone prays for the world –


21 (a) [1:09]       zə zə sòə svɛ̀t i zə drùgijət sə mòliž' zə hùbəvu

         You pray [both] for this world and for the other, for well-being,


22 (a) [1:13]       oti nə d’yn’ɔ̀sə də živɛ̀eš’ hùbəu i nə drùgijət svɛ̀t

         so that you’ll [be able] to live well in this world, and in the other world –


23 (a) [1:16]       pàg də t’i̥ e hùbəvu òti tàm š’e f ednà zèm’ə

         so it'll be good for you there too. Because it's in a single earth that


24 (a) [1:18]       š'e ni zəròv'ət ut č'ètirite stràni prɤ̀s š'e e

         they'll bury us. From all four sides, there'll be only soil.


25 (a) [1:22]       kəkvò š'e e əl:àh znàe vrìtem əlàh də dàvə hùbəvu sə mòlime

         Only Allah knows how it will be. What we pray for is that Allah should good to all.


26 (a) [1:27]       n’è jɛ̀ ti kàzvəm jɛ̀ səm tìj mə mène rùkət də pòskàzvəm

         We – I tell you, I’m – [people] call on me to tell [them]


27 (a) [1:30]       es’è elè səm nəbòžnə mlògu jɛ̀ ne vɛ̀rvəm

         how pious I am. I don’t believe [in that way of doing things].


28 (a) [1:32]       jɛ̀ è gi kàrəm i deč'ìš'tətə i vnùč'etətə də vɛ̀rvət

         I – I make my children and grandchildren believe,


29 (a) [1:35]       də nə pràət lòš’u də də uvəž’ɛ̀vət hòrətə

         not to do anything bad, to respect people,


30 (a) [1:39]       də nìš’tu də ne zgreš’ɛ̀vət

         and not to commit sin in any way.


31 (VZh)       əm

         Mm.


32 (RA)       da takà e takà tr'àbva

         Yes, that's right. That's how it should be.


33 (a) [1:43]       də nèmə grɛ̀š'ki də vìdiš' gə ədìn čuvɛ̀k də mu pumògneš'

         That there be no errors. That if you see someone [in need], you help him,


34 (a) [1:46]       nè də ìeš' pòsle də mu se prismìvəš' i

         not [just] to go off and later make fun of him


35 (a) [1:49]       də mòž’e də mu pumògneš’ də gu səž’əlìš’

         when you could have helped him, and felt pity for him


36 (a) [1:52]       tə tə i tèbe əl:àh də dəde hùbəvu

         [If you do all this], then Allah will give you well-being.


1 (VZh)       ами да ни раска̀жеш тога̀ва за голѐмите пра̀зници за курба̀н.байра̀м ту̀кə

2 (a) [0:05]       зə курба̀н.бəйре̂̀мə əга̀ до̀йдеше зəбруйо̂̀т дѐсетнə дѐне зəбруйо̂̀т

3 (a) [0:10]       курбəнло̂̀ци hра̀нет енəга̀ ги зəко̀л’ет əга̀ до̀йде бəйре̂̀м ги зəко̀л’əт

4 (a) [0:15]       кəдѐну н’ѐмəт зə əдѝн ин бра̀ф агə зəко̀л’əт дѐну зə умре̂̀ти

5 (a) [0:19]       зəко̀лет з’о̂̀мəт тə гу рəспрудəдо̂̀т нə де̂̀л нə де̂̀луве

6 (a) [0:22]       и дѐну сə нѐ кла̀ли курбəнло̂̀ци гу рəздəдо̂̀т нə врѝт

7 (a) [0:25]       па̀к не̂̀куй па̀к з’о̂̀ме тə гу свəрѝ и ру̀кне комш’ии нə

8 (a) [0:29]       сə гудѝ суфро̂̀ дə гу изедо̂̀т бəйре̂̀мə и рəмəза̀нə га̀ну

9 (a) [0:35]       па̀к енəга̀ да̀вəт кула̀ци пеко̂̀т сѝч’ку дə ве̂̀рвəт дə да̀вə ал:а̀h hу̀бəву

10 (a) [0:41]       дə сə жѝви дə сə ра̀двəт дə сə

11 (a) [0:43]       а̀ш’ур’ ѝмə вəро̂̀т енəга̀ сѝч’ку ут се̂̀кəкву зберо̂̀т тə вəр’о̂̀т

12 (a) [0:47]       и гу рəзда̀вəт кутрѝну сə нəбо̀жни кутрѝну ве̂̀рвəт

13 (a) [0:52]       ко̀йну не ве̂̀рвə

14 (VZh)       hм.

15 (a) [0:54]       а [смях]

16 (VZh)       и то едѝн мѐсец е това̀ рамаза̀на налѝ

17 (a) [0:57]       əдѝн ме̂̀сəц рəмəза̀н и и рəмəза̀н между мə

18 (a) [1:00]       на̀й прѐш’ рəмəза̀н рəж’ѝп ш’əба̀н рəмəза̀н

19 (VZh)       əмhəм

20 (a) [1:04]       енəга̀ сə гуве̂̀ кла̀н’ə се сѝч’ку сə мо̀ли зə зə д’ӥн’о̂̀

21 (a) [1:09]       зə зə со̀ə све̂̀т и зə дру̀гийəт сə мо̀лиж’ зə hу̀бəву

22 (a) [1:13]       оти нə д’ӥн’о̂̀сə дə живе̂̀еш’ hу̀бəу и нə дру̀гийəт све̂̀т

23 (a) [1:16]       па̀г дə т’и̭ е hу̀бəву о̀ти та̀м ш’е ф една̀ зѐм’ə

24 (a) [1:18]       ш’е ни зəро̀в’əт ут ч’ѐтирите стра̀ни пръ̀с ш’е е

25 (a) [1:22]       кəкво̀ ш’е е əл:а̀h зна̀е врѝтем əла̀h дə да̀вə hу̀бəву сə мо̀лиме

26 (a) [1:27]       н’ѐ йе̂̀ ти ка̀звəм йе̂̀ сəм тѝй мə мѐне ру̀кəт дə по̀ска̀звəм

27 (a) [1:30]       ес’ѐ елѐ сəм нəбо̀жнə мло̀гу йе̂̀ не ве̂̀рвəм

28 (a) [1:32]       йе̂̀ ѐ ги ка̀рəм и деч’ѝш’тəтə и вну̀ч’етəтə дə ве̂̀рвəт

29 (a) [1:35]       дə нə пра̀əт ло̀ш’у дə дə увəж’е̂̀вəт hо̀рəтə

30 (a) [1:39]       дə нѝш’ту дə не згреш’е̂̀вəт

31 (VZh)       əм

32 (RA)       да така̀ е така̀ тр’а̀бва

33 (a) [1:43]       дə нѐмə гре̂̀ш’ки дə вѝдиш’ гə əдѝн чуве̂̀к дə му пумо̀гнеш’

34 (a) [1:46]       нѐ дə ѝеш’ по̀сле дə му се присмѝвəш’ и

35 (a) [1:49]       дə мо̀ж’е дə му пумо̀гнеш’ дə гу сəж’əлѝш’

36 (a) [1:52]       тə тə и тѐбе əл:а̀h дə дəдѐ hу̀бəву

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut