Brŭšljan 3

1 (VZh)       What do you do at the beginning of the autumn [season]?

in.beginning adv autumn sg n def adj time sg n what sg n interr do 2sg pres I

2 (c) [0:03 ]      In the autumn when we’d do the threshing – it would be raining

autumn sg n def adj time sg n when conj will impf thresh 1pl pres P disc rain 3sg impf P

3 (c) [0:07 ]      before St. Dimitri’s day – we’d begin to sow the winter grains – rye, barley –

before St.Dimitri’s.day sg m will impf begin 1pl pres P
comp
sow 1pl pres I winter.grain sg f grain sg n rye sg m barley sg m

4 (c) [0:14 ]      and when we’d finish the sowing, we’d – winter would come,

and
when conj will impf sow 1pl pres P [...]
will impf
comp
come 3sg pres P winter sg f def

5 (c) [0:17 ]      and we’d bring wood in with the carriage, [enough] to keep us warm.

will impf carry 1pl pres I
with
cart sg f def wood pl n here adv
comp
acc refl clt
warm 1pl pres I

6 (c) [0:21 ]      And we’d wait, and in the spring we’d again start to sow

and
will impf sit 1pl pres I
and
in
spring sg f def again adv will impf begin 1pl pres P
comp
sow 1pl pres I

7 (c) [0:25 ]      the spring [crops] – oats, and – food that we – that we needed.

spring sg n adj oats sg m
disc
food pl f which pl rel adj
dat 1pl clt
dat 1pl clt
3pl impf cop necessary pl f adj

8 (c) [0:33 ]      Sometimes we’d go with the cart to grind flour

some sg m adj time sg m will impf go 1pl pres P
with
cart sg f def
comp
grind 1pl pres P flour sg n

9 (c) [0:37 ]      at the mill. We’ll take the cart with fifteen or twenty bushels

at
mill sg f def fut take 1pl pres P cart f sg with
twenty thirty bushel pl f

10 (c) [0:41 ]      and drag it over here for Granny to make bread.

and
drag 1pl pres P here adv
for
grandmother sg f def
comp
knead 3sg pres I bread sg m

11 (c) [0:45 ]      And on St. George’s day we’d set off from here [with] the cart,

hes
to
St.George’s.day sg m will impf take 1pl pres P
from
here adv cart sg f def

12 (c) [0:48 ]      and we’d go all the way down to the sea,

will impf
comp
go 1pl pres P
ost
to
down adv at.edge sea sg n def

13 (c) [0:50 ]      to the wharves where the landowners have plots of land, and work there

by
wharf pl f def there adv rel have 3pl pres I landowner pl m def land.chunk pl m
comp
work 1sg pres I there adv

14 (c) [0:53 ]      for a month or two. [Then] we’d come back here to begin the harvest,

by
one sg m adj month sg m two m
and
will impf come 1pl pres P here adv
comp
begin 1pl pres P harvest sg f

15 (c) [0:57 ]      and we’d reap. [And on] those days when we finish reaping, we’ll thresh it.

will impf reap 1pl pres I this pl med adj day pl m when conj reap 1pl pres P fut
acc n 3sg clt
thresh 1pl pres I

16 (c) [1:00]      Whew! That was our work!

excl this sg n med adj
dat 1pl clt
3sg impf cop work sg f def

17 (VZh)       [Which animals did you raise?]

18 (c) [1:01 ]      Two or three horses each; there’d be a female water buffalo, there’d be horses.

by
two f three cow pl f will impf pres exist water.buffalo sg f will impf
comp
pres exist horse pl m

19 (c) [1:05 ]      And we’d have people as day-workers. Some pastured

and
have 1pl impf I
dat refl clt
day.worker pl m people pl
and
[...]
one pl adj pasture 3pl impf I

20 (c) [1:09 ]      cows, others pastured horses, and others pastured water buffaloes.

cow pl f def other pl adj pasture 3pl impf I horse pl m def other pl adj pasture 3pl impf I water.buffalo pl m def

21 (d) [1:13 ]      Shepherds.

shepherd pl m def

22 (GK)       Shepherds – what musical instruments did shepherds play?

shepherd pl m def
with
what sg n interr play.music 3pl impf I

23 (c) [1:14 ]      End-blown flutes, you know! Small pipes and end-blown flutes.

with
flute pl m
adrs
with
whistle pl f
with
flute pl m

24 (d) [1:17 ]      End-blown flutes

flute pl m

25 (c) [1:17 ]      Small pipes and end-blown flutes.

with
whistle pl f
and
with
flute pl m

26 (VZh)       [What did you use to make a fence?]

27 (c) [1:19 ]      Different things.

from
various pl adj thing pl f

28 (VZh)       What sorts [of things]?

from
what.kind pl adj

29 (c) [1:22 ]      What sorts?! Wooden, of course! We pound stakes into the ground and

from
what.kind pl adj
from
wood sg n adrs pound 1pl pres P
hes
stake pl m in
earth sg f def

30 (c) [1:28]      hammer on, from stake to stake, two pieces of wood each, two each –

hammer 1pl pres I
from
stake sg m
to
stake sg m
by
two n wood pl n def
ost
by
two n

31 (c) [1:34 ]      they call it an a edge – and hammer on planks.

edge sg m
acc refl clt
say 3sg pres I
and
hammer 1pl pres I plank pl f def

32 (c) [1:36 ]      Or the reverse, if you don’t have planks. And we pound in the stakes

or
rather adv reverse adv if conj not.have 2sg pres I plank pl f
disc
pound 1pl pres P stake pl m def

33 (c) [1:40 ]      and gather sticks from the forest and weave them in with the planks.

and
gather 1pl pres I
from
forest sg f def stick pl m
and
build 1pl pres P woven.fence sg m plank pl f

34 (c) [1:44 ]      But now we make them even more [frequently] with wire.

and now adv still adv mostly adv with
wire sg m
acc 3pl clt
make 1pl pres I

35 (VZh)       Each does it how he can, right?

who sg m interr how rel can 3sg pres I
disc

36 (d) [1:46 ]      With planks!

with
plank pl f

37 (VZh)       [Did you go to the store?]

38 (c) [1:48 ]      To the store? We’d go to have our fill of drink,

and
to
store sg m def will impf go 1pl pres P
comp
acc refl clt
drink 1pl pres P

39 (c) [1:50 ]      we’d go to the dance, to – But that’s all.

will impf go 1pl pres P
to
round.dance sg n def
comp
disc
this sg n med adj
3sg pres cop clt

40 (VZh)       [What did you do on holidays?]

41 (c) [1:52 ]      On a holiday, as soon as it gets light in the morning we’ll dress up here

on
holiday sg m when conj dawn pres imprs morning sg f def fut
acc refl clt
dress.up 1pl pres P here adv

42 (c) [1:55 ]      and go to church, and after church we’ll come [back] here.

comp
go 1pl pres P
[ ... ]
to
church sg f def and
from
church sg f def fut come 1pl pres P here adv

43 (c) [1:58 ]      We’ll eat well here, and [then] we’d rest a bit.

fut
acc refl clt
eat 1pl pres P here adv will impf
dat refl clt
rest 1pl pres P little adv

44 (c) [2:01 ]      [Then] we’ll go to the store. [And down] there, the store is full of people.

and
fut go 1pl pres P
to
store sg m def there adv full sg m adj store sg m def people pl

45 (c) [2:04 ]      From there [we’d go] to the dance area, to dance and sing

and
from.there adv
to
round.dance sg n def
comp
dance 1pl pres I
and
comp
sing 1pl pres I

46 (c) [2:07 ]      and make merry on [the occasion of] the holiday. And that’s it.

and
comp
acc refl clt
be.joyful 1pl pres I
to
holiday sg m def this sg n med adj
3sg pres cop clt
1 (VZh)       otnačàlo èsennoto vr'àme kvò pràiš

         What do you do at the beginning of the autumn [season]?


2 (c) [0:03 ]       èsenutu vr'ɛ̀me kətu št'à: uvərš'ème tò l'ètneš'e

         In the autumn when we’d do the threshing – it would be raining


3 (c) [0:07 ]       predi dimìtruvdèn' št'à pòčneme də s'ɛ̀eme zìmnicə ž'ìtu rɤ̀š' ečmìk

         before St. Dimitri’s day – we’d begin to sow the winter grains – rye, barley –


4 (c) [0:14 ]       i kətu št'à zəs'ɛ̀eme št'e št'à ə dòjde zìmətə

         and when we’d finish the sowing, we’d – winter would come,


5 (c) [0:17 ]       št'à: nòsime s kulàtə dərvà tùkə də se gr'ɛ̀em

         and we’d bring wood in with the carriage, [enough] to keep us warm.


6 (c) [0:21 ]       i št'à sedìme i nə prulettɤ̀ pàk št'à pòčneme də s'ɛ̀me

         And we’d wait, and in the spring we’d again start to sow


7 (c) [0:25 ]       pròletnu uv'ès ə rənì kuìtu ni ni beə nùž'ni

         the spring [crops] – oats, and – food that we – that we needed.


8 (c) [0:33 ]       n'àkuj pɤ̀t' št'à pòjdeme s kulàtə də sm'èlime bràšnu

         Sometimes we’d go with the cart to grind flour


9 (c) [0:37 ]       nə udenìcətə š'e z'èmeme kulà səs dvàes trìese krìni

         at the mill. We’ll take the cart with fifteen or twenty bushels


10 (c) [0:41 ]       i primɤ̀knim tùkə zə bàbətə də m'ɛ̀si xl'àp

         and drag it over here for Granny to make bread.


11 (c) [0:45 ]       ə nə g'òrg'udèn' št'à zèmeme ut tùkə kulàtə

         And on St. George’s day we’d set off from here [with] the cart,


12 (c) [0:48 ]       št'à də ìdeme è nə dòlu krəj mur'ètu

         and we’d go all the way down to the sea,


13 (c) [0:50 ]       pu skelìte tàm dètu ìmət čurbəžìite uč'àstəci də ràbutime tàm

         to the wharves where the landowners have plots of land, and work there


14 (c) [0:53 ]       pu edìn m'ɛ̀sec dvà i št'à dòjdeme tùkə də pòčnem ž'ètvə

         for a month or two. [Then] we’d come back here to begin the harvest,


15 (c) [0:57 ]       št'à ž'èneme tìjə dnì kətu už'èneme š'e gu vərš'èm

         and we’d reap. [And on] those days when we finish reaping, we’ll thresh it.


16 (c) [1:00]       ùš tvà ni beše ràbutətə

         Whew! That was our work!


17 (VZh)       [А какви животни гледахте?]

         [Which animals did you raise?]


18 (c) [1:01 ]       pu dv'ɛ̀ trì kràvi št'à: ìmə bìvulicə št'à də ìmə kòne

         Two or three horses each; there’d be a female water buffalo, there’d be horses.


19 (c) [1:05 ]       ə ìməne si g'unl'učìi xòrə tə pə edni pəs'àə

         And we’d have people as day-workers. Some pastured


20 (c) [1:09 ]       kràvite drùgi pəs'àə kònetu drùgi pəs'àə biul'àtə

         cows, others pastured horses, and others pastured water buffaloes.


21 (d) [1:13 ]       čobànite

         Shepherds.


22 (GK)       čobànite s kakvò svìrexa

         Shepherds – what musical instruments did shepherds play?


23 (c) [1:14 ]       s kəvàl':e be səs svìrki s kəvàl':e

         End-blown flutes, you know! Small pipes and end-blown flutes.


24 (d) [1:17 ]       kavàl'e

         End-blown flutes


25 (c) [1:17 ]       səs svìrki i s kəvàl':e

         Small pipes and end-blown flutes.


26 (VZh)       [От какво се прави ограда?]

         [What did you use to make a fence?]


27 (c) [1:19 ]       ut ràzni ràbuti

         Different things.


28 (VZh)       ot kakvì

         What sorts [of things]?


29 (c) [1:22 ]       ut kəkvì ud dərvò bè zəbìjeme ə kòl':e vəv zem'ɤ̀tə

         What sorts?! Wooden, of course! We pound stakes into the ground and


30 (c) [1:28]       kuv'ème ut kòl du kòl pu dv'à dərv'ètə e pu dv'ɛ̀

         hammer on, from stake to stake, two pieces of wood each, two each –


31 (c) [1:34 ]       pervàs se kàzvə i kuv'èm skilimìdite

         they call it an a edge – and hammer on planks.


32 (c) [1:36 ]       ili pək ubràtnu əku nèməš skilimìdi ə zəbìjem kòl':etu

         Or the reverse, if you don’t have planks. And we pound in the stakes


33 (c) [1:40 ]       i berèm ud gurɤ̀tə prɤ̀k':e i zəgrədìme pl'èt skilimìdi

         and gather sticks from the forest and weave them in with the planks.


34 (c) [1:44 ]       pək segà òšte pòveč'e səs tèl' gi pràime

         But now we make them even more [frequently] with wire.


35 (VZh)       kòj kàkto mòže à

         Each does it how he can, right?


36 (d) [1:46 ]       səs skilimìdi

         With planks!


37 (VZh)       [Ходехте ли на дюкяна?]

         [Did you go to the store?]


38 (c) [1:48 ]       i nə d'ugènu št'à: pòm də sə nəpijèm

         To the store? We’d go to have our fill of drink,


39 (c) [1:50 ]       št'à pòm nə xuròtu də əm tvà e

         we’d go to the dance, to – But that’s all.


40 (VZh)       [Какво правехте на праздник?]

         [What did you do on holidays?]


41 (c) [1:52 ]       f pràznik kətu sɤ̀mne utrintɤ̀ š'e se premenìme tùkə

         On a holiday, as soon as it gets light in the morning we’ll dress up here


42 (c) [1:55 ]       də pòeme pə vəf č'èrkvətə č'e ut č'èrkvətə š'e dòem tùkə

         and go to church, and after church we’ll come [back] here.


43 (c) [1:58 ]       š'e sə nəhrànime tùkə št'e si puč'ìnem màlku

         We’ll eat well here, and [then] we’d rest a bit.


44 (c) [2:01 ]       i šte pòm nə d'ugènə tàm pɤ̀len d'ugènət xòrə

         [Then] we’ll go to the store. [And down] there, the store is full of people.


45 (c) [2:04 ]       i uttàm nə xuròtu də igràeme i də p'ɛ̀eme

         From there [we’d go] to the dance area, to dance and sing


46 (c) [2:07 ]       i də se veselìm nə pràznikət tvà e

         and make merry on [the occasion of] the holiday. And that’s it.


1 (VZh)       отнача̀ло ѐсенното вр’а̀ме кво̀ пра̀иш

2 (c) [0:03 ]       ѐсенуту вр’е̂̀ме кәту шт’а̀: увәрш’ѐме то̀ л’ѐтнеш’е

3 (c) [0:07 ]       преди димѝтрувдѐн’ шт’а̀ по̀чнеме дә с’е̂̀еме зѝмницә ж’ѝту ръ̀ш’ ечмѝк

4 (c) [0:14 ]       и кәту шт’а̀ зәс’е̂̀еме шт’е шт’а̀ ә до̀йде зѝмәтә

5 (c) [0:17 ]       шт’а̀: но̀симе с кула̀тә дәрва̀ ту̀кә дә се гр’е̂̀ем

6 (c) [0:21 ]       и шт’а̀ седѝме и нә прулеттъ̀ па̀к шт’а̀ по̀чнеме дә с’е̂̀ме

7 (c) [0:25 ]       про̀летну ув’ѐс ә рәнѝ куѝту ни ни беә ну̀ж’ни

8 (c) [0:33 ]       н’а̀куй пъ̀т’ шт’а̀ по̀йдеме с кула̀тә дә см’ѐлиме бра̀шну

9 (c) [0:37 ]       нә уденѝцәтә ш’е з’ѐмеме кула̀ сәс два̀ес трѝесе крѝни

10 (c) [0:41 ]       и примъ̀кним ту̀кә зә ба̀бәтә дә м’е̂̀си хл’а̀п

11 (c) [0:45 ]       ә нә г’о̀рг’удѐн’ шт’а̀ зѐмеме ут ту̀кә кула̀тә

12 (c) [0:48 ]       шт’а̀ дә ѝдеме ѐ: нә до̀лу крәй мур’ѐту

13 (c) [0:50 ]       пу скелѝте та̀м дѐту ѝмәт чурбәжѝите уч’а̀стәци дә ра̀бутиме та̀м

14 (c) [0:53 ]       пу едѝн м’е̂̀сец два̀ и шт’а̀ до̀йдеме ту̀кә дә по̀чнем ж’ѐтвә

15 (c) [0:57 ]       шт’а̀ ж’ѐнеме тѝйә днѝ кәту уж’ѐнеме ш’е гу вәрш’ѐм

16 (c) [1:00]       у̀ш тва̀ ни беше ра̀бутәтә

17 (VZh)       [А какви животни гледахте?]

18 (c) [1:01 ]       пу дв’е̂̀ трѝ кра̀ви шт’а̀: ѝмә бѝвулицә шт’а̀ дә ѝмә ко̀не

19 (c) [1:05 ]       ə ѝмәне си г’унл’учѝи хо̀рә тә пә едни пәс’а̀ә

20 (c) [1:09 ]       кра̀вите дру̀ги пәс’а̀ә ко̀нету дру̀ги пәс’а̀ә биул’а̀тә

21 (d) [1:13 ]       чоба̀ните

22 (GK)       чоба̀ните с какво̀ свѝреха

23 (c) [1:14 ]       с кәва̀л’:е бе сәс свѝрки с кәва̀л’:е

24 (d) [1:17 ]       кава̀л’е

25 (c) [1:17 ]       сәс свѝрки и с кәва̀л’:е

26 (VZh)       [От какво се прави ограда?]

27 (c) [1:19 ]       ут ра̀зни ра̀бути

28 (VZh)       от каквѝ

29 (c) [1:22 ]       ут кәквѝ уд дәрво̀ бѐ зәбѝйеме ə ко̀л’:е вәв зем’ъ̀тә

30 (c) [1:28]       кув’ѐме ут ко̀л ду ко̀л пу дв’а̀ дәрв’ѐтә е пу дв’е̂̀

31 (c) [1:34 ]       перва̀с се ка̀звә и кув’ѐм скилимѝдите

32 (c) [1:36 ]       или пəк убра̀тну əку нѐмəш скилимѝди ә зәбѝйем ко̀л’:ету

33 (c) [1:40 ]       и берѐм уд гуръ̀тә пръ̀к’:е и зәгрәдѝме пл’ѐт скилимѝди

34 (c) [1:44 ]       пәк сега̀ о̀ште по̀веч’е сәс тѐл’ ги пра̀име

35 (VZh)       ко̀й ка̀кто мо̀же а̀

36 (d) [1:46 ]       сәс скилимѝди

37 (VZh)       [Ходехте ли на дюкяна?]

38 (c) [1:48 ]       и нә д’угѐну шт’а̀: по̀м дә сә нәпийѐм

39 (c) [1:50 ]       шт’а̀ по̀м нә хуро̀ту дә.. әм тва̀ е

40 (VZh)       [Какво правехте на праздник?]

41 (c) [1:52 ]       ф пра̀зник кәту съ̀мне утринтъ̀ ш’е се пременѝме ту̀кә

42 (c) [1:55 ]       дә по̀еме пə вәф ч’ѐрквәтә ч’е ут ч’ѐрквәтә ш’е до̀ем ту̀кә

43 (c) [1:58 ]       ш’е сә нәhра̀ниме ту̀кә шт’е ә си пуч’ѝнем ма̀лку

44 (c) [2:01 ]       и ште по̀м нә д’угѐнә та̀м пъ̀лен д’угѐнәт хо̀рә

45 (c) [2:04 ]       и утта̀м нә хуро̀ту дә игра̀еме и дә п’е̂̀еме

46 (c) [2:07 ]       и дә се веселѝм нә пра̀зникәт тва̀ е

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut