Golica 2

1 (VZh)       Are you from here?

from
here adv
interr clt
2sg pres cop clt

2 (a) [0:02]      What?

excl

3 (VZh)       Are you from here?

from
here adv
interr clt
2sg pres cop clt

4 (a) [0:03]      I was born here, and [came] here [to be] married.

here adv 1sg pres cop clt bear sg f P.part P
and
here adv 1sg pres cop clt marry sg f P.part P

5 (VZh)       From here [then]. And you, are you from here?

here adv
and
nom 2sg
interr clt
2sg pres cop clt
from
here adv

6 (b) [0:08]      We’re [both] from here.

from
here adv
1pl pres cop clt

7 (a) [0:09]      And that, that – this is his house here.

and
disc disc
and
[...]
this sg f adj
dat m 3sg clt
3sg pres cop clt
house sg f def here adv

8 (VZh)       Ah, that’s his house.

disc
this sg n adj
3sg pres cop clt
his sg f def adj house sg f

9 (a) [0:13]      Well –

disc

10 (VZh)       Ah.

disc

11 (a) [0:14]      the other one. There were a lot of houses in the old days,

other sg f def adj
and
this pl adj many adv house pl f one sg n adj time sg n

12 (a) [0:15]      [but] this is the only house left. The old-time houses

nom f 3sg this sg f adj house sg f only adv remain 3sg pres I one.time pl def adj house pl f

13 (a) [0:20]      were [even] worse this one.

from
this sg f adj more miserable pl adj 3pl impf cop

14 (VZh)       Uh huh.

bkch

15 (a) [0:22]      And each householder – seven or eight children, seven or eight, seven or eight,

but
seven eight child pl n each sg m adj person sg m seven eight seven eight

16 (a) [0:27]      seven or eight – [each one] had up to nine or ten children.

seven eight
to
nine
to
ten have 3sg impf I child pl n

17 (a) [0:31]      Now [they] just [have] one, just one and nothing [else].

now adv only adv one sg n adj only adv one sg n adj
and
at.all adv

18 (b) [0:33]      One of our neighbors from our village has gone off to Sofia.

from
our sg n def adj village sg n
ost
here adv one f sg adj neighbor sg f go 3sg aor P further adv toward Sofia sg f place

19 (a) [0:36]      And where are all you people from? Are you [all] from the same village?

from
where interr
2pl pres cop clt
people pl all pl def adj
from
one sg n adj village sg n
interr clt
2pl pres cop clt

20 (VZh)       Oh no, we’re from Sofia, but today - this morning

disc
no nom 1pl
1pl pres cop clt
from
Sofia sg f place
but
today adv today adv morning sg f def

21 (VZh)       we were in Kozichino – we were in Erkech – and we came here on foot.

1pl impf cop in
Kozichino sg n place in
Erkech sg m place 1pl impf cop
and
come 1pl aor P on.foot adv here adv

22 (a) [0:47]      On foot? Ah, you poor things.

on.foot adv come 2pl pres P bitter pl def adj

23 (VZh)       [Yes,] on foot. Well, we made a bit of an excursion [of it].

on.foot adv disc make 1pl aor P walk sg f little adv

24 (a) [0:51]      But it’s so hot, so hot! Well, what did you come here for?

disc
bake 3sg pres I bake 3sg pres I
disc
nom 2pl
about
what sg n interr walk 2pl pres I

25 (a) [0:55]      Didn’t you have some nice [reason] to set out [on a trip] in this heat?

thus adv
after
nice sg n adj
neg
2pl pres aux clt go pl L.part P
in
this sg m adj heat sg m

26 (TD)       We had a nice [reason] to come!

after
nice sg n adj
1pl pres aux clt
set.out pl L.part P

27 (VZh)       We had a nice [reason] to come.

after
nice sg n adj
1pl pres aux clt
set.out pl L.part P

28 (b)       A nice [reason], a nice [one].

disc
nice sg n adj nice sg n adj

29 (VZh)       We’re looking for old-style talk, old stuff …

search 1pl pres I old def pl adj tale pl f old pl adj thing pl f

30 (a) [1:04]      Hah?

excl

31 (VZh)       We’re looking for the old language, for you to speak to us in Golitsa speech.

old sg m def adj language sg m search 1pl pres I
comp
dat 1pl clt
talk 2pl pres I
by
by
of.Golitsa adv

32 (VZh)       [Or] do you call it the Erkech speech? How do you say it in the Erkech manner?

by
of.Erkech adv
interr clt
acc m 3sg clt
call 2pl pres I how interr
acc m 3sg clt
call 2pl pres I
by
of.Erkech adv

33 (a) [1:13]      They’ve [all] changed. Other than me,

nom 3pl already adv
acc refl clt
refashion 3pl aor P
from
acc 1sg apart adv

34 (b)       [laughter]

35 (a) [1:15]      people don’t speak the old language.

old sg m def language sg m neg talk 3pl pres I people pl def

36 (VZh)       Uh huh.

bkch

37 (a) [1:18]      Now wherever you go they’ve forgotten God.

nom 3pl already adv where rel go 2sg pres P God acc sg m forget 3pl pres I

38 (a) [1:21]      If they need something, God …

comp
dat 3pl clt
need pres imprs something sg n
to
God acc sg m

39 (b) [1:23]      Is it raining over there…

there adv further adv precipitate 3sg pres I
interr clt

40 (a) [1:24]      … [is] where they will [need to] turn, but …

there adv
fut
go 3pl pres P but

41 (b) [1:24]      … [along the path] where you were walking?

where rel
2pl pres aux clt
go pl L.part I

42 (a) [1:25]      … they [think] they don’t need [God any more].

neg
dat 3pl clt
need pres imprs

43 (b) [1:25]      Here there’s a terrible drought.

here adv
3sg pres cop clt
big sg f adj drought sg f

44 (a) [1:26]      They’ve all turned [the wrong way] now.

everything sg n adj
acc refl clt
twist 3sg aor P already adv now adv

45 (b) [1:28]      Is it raining over there?

precipitate 3sg pres I
interr clt
further adv
1 (VZh)       ot tùka li si

         Are you from here?


2 (a) [0:02]       hà

         What?


3 (VZh)       ot tùka li si

         Are you from here?


4 (a) [0:03]       tùka səm rud'èna i tùka səm užènena

         I was born here, and [came] here [to be] married.


5 (VZh)       tùka i tì li si ot tùka

         From here [then]. And you, are you from here?


6 (b) [0:08]       ot tùka sme

         We’re [both] from here.


7 (a) [0:09]       i tò tò i tu tɛ̀s mu e kɛ̀štətə tùka

         And that, that – this is his house here.


8 (VZh)       a tvà e nègovata kàšta

         Ah, that’s his house.


9 (a) [0:13]       am

         Well –


10 (VZh)       à

         Ah.


11 (a) [0:14]       drùgata i tì mlògo kɛ̀šti enò wr'ɛ̀me

         the other one. There were a lot of houses in the old days,


12 (a) [0:15]       t'a tɛ̀s kɛ̀šta sàmo ostɑ̀wa enovr'ɛ̀mešnit'ȅ kɛ̀šti

         [but] this is the only house left. The old-time houses


13 (a) [0:20]       ot tɛ̀s pò dòl'ni b'àha

         were [even] worse this one.


14 (VZh)       əmxəm

         Uh huh.


15 (a) [0:22]       ama s'èd'əm wòs'əm decɑ̀ s'àkuj čuèk s'èd'əm wòs'əm s'èd'əm wòs'əm

         And each householder – seven or eight children, seven or eight, seven or eight,


16 (a) [0:27]       s'èd'əm wòs'əm du d'èvet' du d'èset' ìmaši d'ecà

         seven or eight – [each one] had up to nine or ten children.


17 (a) [0:31]       sigɑ̀ sàmo jnò sàmo jnò i hìč

         Now [they] just [have] one, just one and nothing [else].


18 (b) [0:33]       ut nàšto sèlo əj tùk ednà kumšùja otìde nətàk kəm sòhia

         One of our neighbors from our village has gone off to Sofia.


19 (a) [0:36]       ud d'è ste hòra sìčkitɛ̏ ud' enò s'èlo li ste

         And where are all you people from? Are you [all] from the same village?


20 (VZh)       ə nè nìe sme ot sòfia ama dnès dnèska sutrintà

         Oh no, we’re from Sofia, but today - this morning


21 (VZh)       b'àxme vəf kozìčino vəf erkèč b'àxme i dojdòxme pešà tùka

         we were in Kozichino – we were in Erkech – and we came here on foot.


22 (a) [0:47]       pišà ìjt'e gurkìt'e

         On foot? Ah, you poor things.


23 (VZh)       pešà èm napràixme rasxòdka màlko

         [Yes,] on foot. Well, we made a bit of an excursion [of it].


24 (a) [0:51]       em pičè pičè am vìj pu kəkò hòjte

         But it’s so hot, so hot! Well, what did you come here for?


25 (a) [0:55]       tɛ̀j po hùbavo n'e st'è trɛ̀gnali h tòs p'èk

         Didn’t you have some nice [reason] to set out [on a trip] in this heat?


26 (TD)       po xùbavu sme trɤ̀gnali

         We had a nice [reason] to come!


27 (VZh)       po xùbavu sme trɤ̀gnali

         We had a nice [reason] to come.


28 (b)       e xùbavu, xùbavu

         A nice [reason], a nice [one].


29 (VZh)       tɤ̀rsime stàrite prìkəzki stàri ràboti

         We’re looking for old-style talk, old stuff …


30 (a) [1:04]       hà

         Hah?


31 (VZh)       stàrijə ezìk tɤ̀rsime da ni guvòrite pu pu gulìški

         We’re looking for the old language, for you to speak to us in Golitsa speech.


32 (VZh)       po erkèčanski li go vìkate kàg go vìkate po erkèčki

         [Or] do you call it the Erkech speech? How do you say it in the Erkech manner?


33 (a) [1:13]       tìj v'èke sə izmòdia ud mèn'e baškɑ̀

         They’ve [all] changed. Other than me,


34 (b)       [laughter]

         [laughter]


35 (a) [1:15]       stɑ̀rijə izìk n'e guwòr'ət hòrətə

         people don’t speak the old language.


36 (VZh)       əmxəm

         Uh huh.


37 (a) [1:18]       tìj v'èke d'èto ìdiš bògə zabrɑ̀w'ət

         Now wherever you go they’ve forgotten God.


38 (a) [1:21]       də im tr'àbva n'ɛ̀što nə bògə

         If they need something, God …


39 (b) [1:23]       tàm natàtək valì li

         Is it raining over there…


40 (a) [1:24]       tàm še ìdət amə

         … [is] where they will [need to] turn, but …


41 (b) [1:24]       kədèt ste xòdili

         … [along the path] where you were walking?


42 (a) [1:25]       ne ìm tr'àba

         … they [think] they don’t need [God any more].


43 (b) [1:25]       tùka e gol'àma sùša

         Here there’s a terrible drought.


44 (a) [1:26]       sìčko sa vəzgɛ̀na vèk'e segɑ̀.

         They’ve all turned [the wrong way] now.


45 (b) [1:28]       valì li natàtək

         Is it raining over there?


1 (VZh)       от ту̀ка ли си

2 (a) [0:02]       hа̀

3 (VZh)       от ту̀ка ли си

4 (a) [0:03]       ту̀ка сəм руд’ѐна и ту̀ка сəм ужѐнена

5 (VZh)       ту̀ка и тѝ ли си от ту̀ка

6 (b) [0:08]       от ту̀ка сме

7 (a) [0:09]       и то̀ то̀ и ту те̂̀с му е ке̂̀штəтə ту̀ка

8 (VZh)       а тва̀ е нѐговата ка̀шта

9 (a) [0:13]       ам

10 (VZh)       а̀

11 (a) [0:14]       дру̀гата и тѝ мло̀го ке̂̀шти ено̀ ўр’е̂̀ме

12 (a) [0:15]       т’а те̂̀с ке̂̀шта са̀мо оста̊̀ўа еновр’е̂̀мешнит’е̏ ке̂̀шти

13 (a) [0:20]       от те̂̀с по̀ до̀л’ни б’а̀hа

14 (VZh)       əмхəм

15 (a) [0:22]       ама с’ѐд’əм ўо̀с’əм деца̊̀ с’а̀куй чуѐк с’ѐд’əм ўо̀с’əм с’ѐд’əм ўо̀с’əм

16 (a) [0:27]       с’ѐд’əм ўо̀с’əм ду д’ѐвет’ ду д’ѐсет’ ѝмаши д’еца̀

17 (a) [0:31]       сига̊̀ са̀мо йно̀ са̀мо йно̀ и hѝч

18 (b) [0:33]       ут на̀што сѐло əй ту̀к една̀ кумшу̀йа отѝде нəта̀к кəм со̀hиа

19 (a) [0:36]       уд д’ѐ сте hо̀ра сѝчките̂̏ уд’ ено̀ с’ѐло ли сте

20 (VZh)       ə нѐ нѝе сме от со̀фиа ама днѐс днѐска сутринта̀

21 (VZh)       б’а̀хме вəф козѝчино вəф еркѐч б’а̀хме и дойдо̀хме пеша̀ ту̀ка

22 (a) [0:47]       пиша̀ ѝйт’е гуркѝт’е

23 (VZh)       пеша̀ ѐм напра̀ихме расхо̀дка ма̀лко

24 (a) [0:51]       ем пичѐ пичѐ ам вѝй пу кəко̀ hо̀йте

25 (a) [0:55]       те̂̀й по hу̀баво н’е ст’ѐ тре̂̀гнали h то̀с п’ѐк

26 (TD)       по ху̀баву сме тръ̀гнали

27 (VZh)       по ху̀баву сме тръ̀гнали

28 (b)       е ху̀баву, ху̀баву

29 (VZh)       тъ̀рсиме ста̀рите прѝкәзки ста̀ри ра̀боти

30 (a) [1:04]       hа̀

31 (VZh)       ста̀рийә езѝк тъ̀рсиме да ни гуво̀рите пу пу гулѝшки

32 (VZh)       по еркѐчански ли го вѝкате ка̀г го вѝкате по еркѐчки

33 (a) [1:13]       тѝй в’ѐке сә измо̀диа уд мѐн’е башка̊̀

34 (b)       [смях]

35 (a) [1:15]       ста̊̀рийə изѝк н’е гуўо̀р’əт hо̀рəтə

36 (VZh)       əмхəм

37 (a) [1:18]       тѝй в’ѐке д’ѐто ѝдиш бо̀гə забра̊̀ў’əт

38 (a) [1:21]       дə им тр’а̀бва н’е̂̀што нə бо̀гə

39 (b) [1:23]       та̀м ната̀тəк валѝ ли

40 (a) [1:24]       та̀м ше ѝдəт амə

41 (b) [1:24]       кəдѐт сте хо̀дили

42 (a) [1:25]       не ѝм тр’а̀ба

43 (b) [1:25]       ту̀ка е гол’а̀ма су̀ша

44 (a) [1:26]       сѝчко са вəзге̂̀на вѐк’е сега̊̀.

45 (b) [1:28]       валѝ ли ната̀тəк

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut