Arčar 2

1 (d) [0:00]      So then –

mean 3sg pres I

2 (KM)       Let me pour you some more [unintelligible]

give sg imv P
comp
dat 2sg clt
pour 1sg pres P still adv

3 (e) [0:01]      No, no thanks.

no no thanks

4 (d) [0:01]      We taught Europe – we taught them how to run vegetable gardens …

nom 1pl
1pl pres aux clt
teach pl L.part I teach pl L.part I
1pl pres aux clt
Europe sg f place
for
horticulture sg n

5 (KM)       Well, we taught them, but –

disc
disc
teach pl L.part I
1pl pres aux clt
but

6 (a) [0:06]      And now we import from there.

and
now adv
from
there adv import 1pl pres I

7 (f) [0:07]      Thank you doctor!

thank 1sg pres I
dat 2sg clt
doctor voc sg m

8 (d) [0:08]      [It was] to Italy …

to
Italy sg f place

9 (f) [0:09]      Health and life [to you]!

alive sg m adj
and
healthy sg m adj

10 (d) [0:10]      … that our first vegetable gardeners went in order to instruct them

however adv
3pl pres aux clt
go pl L.part P our pl def adj first pl def adj gardener pl m
1pl pres aux clt
acc 3pl clt
teach pl L.part I

11 (d) [0:12]      how to produce [vegetables] there

ost
there adv
comp
produce 3pl pres I

12 (a) [0:14]      And you know what? That’s where the first infestations came from! The French!

disc
know 2sg pres I
interr clt
what sg n interr
from
there adv
3pl pres aux clt
bring pl L.part P illness pl f def first adv Frenchman pl m def

13 (KM)       All the best [unintelligible] Bye!

all sg n nice sg n adj bye

14 (a) [0:17]      Especially in the vineyards

especially adv vineyard pl n def

15 (e) [0:18]      Bye! Bye!

bye bye

16 (a) [0:18]      They were jealous [of us] and brought – brought infestations. The French.

3pl pres aux clt
envy pl L.part P
and
3pl pres aux clt
bring pl L.part P bring pl L.part P illness sg f Frenchman pl m def

17 (e) [0:22]      So goodbye then.

hort bye

18 (a) [0:22]      There was no sort of blight here [before], nothing at all.

here adv neg
3sg pres aux clt
L.part exist blight sg f neg
3sg pres aux clt
L.part exist nothing sg n

19 (KM)       Bye, thanks a lot.

bye thanks much adv

20 (a) [0:28]      There was no such blight here. They brought it. Not us.

blight sg f such sg n adj neg
3sg pres aux clt
L.part exist nom 3pl
3pl pres aux clt
acc n 3sg clt
bring pl L.part P nom 1pl
neg
1pl pres aux clt

21 (a) [0:31]      It was all clean here, my man,

here adv
3sg pres aux clt
be sg n L.part clean sg n adj
adrs
man sg m

22 (KM)       This –

this sg n adj

23 (a) [0:33]      and they envied [us that].

and
3pl pres aux clt
envy pl L.part P

24 (KM)       What?

disc

25 (a) [0:35]      [saying] “Let’s us give you an infestation!” And now go buy from them?!

hort
dat 2pl clt
bring 1pl pres P illness sg f
disc
now adv buy sg imv I
from
acc 3pl

26 (a) [0:39]      Gosho had these fantastic Austrian potatoes

by
Gosho sg m name exist impf Austrian pl adj potato pl m
comp
dat refl clt
fuck 3sg pres I mom sg m def

27 (KM)       But what did we [unintelligible]

but
what sg n interr
1pl pres aux clt

28 (a) [0:42]      They tasted good but I thought – there’s something’s fishy here, this can’t be.

disc
adrs
tasty sg n adj
but
call 1sg pres I this sg n adj pres exist something sg n
neg
can pres imprs
comp
be 3sg pres P

29 (a) [0:45]      I’m familiar with our potatoes. They take longer to boil. Longer, you know?

nom 1sg
know 1sg pres I our pl def adj potato pl m difficult adv
fut
acc refl clt
cook 3sg pres P interr more difficult adv

30 (KM)       Yes, yes.

yes yes

31 (a) [0:49]      [They] take longer to fry. But these, [why] do they go so fast?

difficult adv
fut
acc refl clt
fry 3sg pres P
but
this sg n adj
comp
3sg pres cop clt
so.much adv fast adv

32 (KM)       They’re tender, man, tender.

tender sg n adj adrs tender sg n adj adrs

33 (a) [0:52]      But that can’t be. There’s some sort of magic here, you know?

disc
adrs
neg
can pres imprs
comp
be 3sg pres P pres exist something sg n magic sg f
adrs

34 (KM)       Ah, it’s just GMO !

pres exist G.M .O. sg n
adrs

35 (a) [0:55]      Well, I told you [there was something there]!

disc
disc
this sg n adj
dat 2sg clt
say 1sg pres I

36 (KM)       Genetically modified.

modify sg n P.part I genetic adv

37 (a) [0:58]      Well, I tell you, something’s missing. It can’t be like that.

disc
adrs call 1sg pres I something sg n pres neg exist
neg
can pres imprs
comp
be 3sg pres P thus adv

38 (a) [1:02]      What kind of potatoes are these? We used to have pink ones, harder to boil up

what.kind pl adj
3pl pres cop clt
this pl adj potato pl m nom 1pl have 1pl impf I one pl adj pink pl adj difficult adv
acc refl clt
boil 3pl impf I

39 (KM)       Yes.

yes

40 (a) [1:06]      They weren’t so tasty, but they [tasted] like potatoes!

not.have 3pl I
disc
this sg m adj taste sg m
but
ost
of
potato sg m

41 (KM)       Yes, indeed.

yes adrs yes

42 (a) [1:08]      But these don’t.

disc
nom n 3sg this sg n adj not.have 3sg pres I
1 (d) [0:00]       znàči

         So then –


2 (KM)       dàj da ti sìpa òšte [unintelligible]

         Let me pour you some more [unintelligible]


3 (e) [0:01]       nè nè mersì

         No, no thanks.


4 (d) [0:01]       nìe sme učìli učìli sme evròpa na gradinàrstvo

         We taught Europe – we taught them how to run vegetable gardens …


5 (KM)       e ami učìli sme ama

         Well, we taught them, but –


6 (a) [0:06]       a sɤ̀ga ot tàm vnàsame̥

         And now we import from there.


7 (f) [0:07]       blagodarɤ̀ ti dòktore

         Thank you doctor!


8 (d) [0:08]       u itàlija

         [It was] to Italy …


9 (f) [0:09]       žìf i zdràf

         Health and life [to you]!


10 (d) [0:10]       obàče sa utišlà nàšte pɤ̀rvite gradinàri sme gi učìle

         … that our first vegetable gardeners went in order to instruct them


11 (d) [0:12]       e tàm da pruizvèždat

         how to produce [vegetables] there


12 (a) [0:14]       i znàeš li kvò ot tàm sa donèle bòlestite pṛ̀vo francùzite

         And you know what? That’s where the first infestations came from! The French!


13 (KM)       sìčko xùbavo [unintelligible] čào

         All the best [unintelligible] Bye!


14 (a) [0:17]       osòbeno lozjàtḁ

         Especially in the vineyards


15 (e) [0:18]       čào čào

         Bye! Bye!


16 (a) [0:18]       sa zavidèli i sa donesèle donèsle bòles francùzite̥

         They were jealous [of us] and brought – brought infestations. The French.


17 (e) [0:22]       àjde čào

         So goodbye then.


18 (a) [0:22]       tùka nè e imàlo manà nè e imàlo nìšto

         There was no sort of blight here [before], nothing at all.


19 (KM)       čào mersì mnògo

         Bye, thanks a lot.


20 (a) [0:28]       maanà takòvo nè e imàlo onì sa go donèle nìe ne smè

         There was no such blight here. They brought it. Not us.


21 (a) [0:31]       tùka e bilò čìsto be čovèk

         It was all clean here, my man,


22 (KM)       tòa

         This –


23 (a) [0:33]       i sa zavidèle

         and they envied [us that].


24 (KM)       à

         What?


25 (a) [0:35]       àjde vi donesème bòles è sɤgɤ̀ kupùvaj od n’ì

         [saying] “Let’s us give you an infestation!” And now go buy from them?!


26 (a) [0:39]       pri gòšo ìmaše afstrìjski kṛtòfi da si èbe màmata

         Gosho had these fantastic Austrian potatoes


27 (KM)       ama kvò sme [unintelligible]

         But what did we [unintelligible]


28 (a) [0:42]       a be fkùsno ama vìkam tovà ìma nèšto ne mòe da bɤ̀de

         They tasted good but I thought – there’s something’s fishy here, this can’t be.


29 (a) [0:45]       jà znàm nàši̥ti kartòfi trùdno če se svàri nalì pò trùdno

         I’m familiar with our potatoes. They take longer to boil. Longer, you know?


30 (KM)       dà dà

         Yes, yes.


31 (a) [0:49]       trùdno če sa opṛ̀ži a tovà da e tòlkova bṛ̀že

         [They] take longer to fry. But these, [why] do they go so fast?


32 (KM)       krèxko bè krèxko bè

         They’re tender, man, tender.


33 (a) [0:52]       a be ne mòe da bɤ̀de ìma nèšto magìja be

         But that can’t be. There’s some sort of magic here, you know?


34 (KM)       ìma gèmèò be

         Ah, it’s just GMO !


35 (a) [0:55]       e pa tovà ti kàzvam

         Well, I told you [there was something there]!


36 (KM)       modificìrano gènno

         Genetically modified.


37 (a) [0:58]       a bè vìkam nèšto nèma ne mòe da bɤ̀de takà

         Well, I tell you, something’s missing. It can’t be like that.


38 (a) [1:02]       kvì sa tìja kartòfi nìja ìmašeme ednì ròzovi trùdno se vàrexa

         What kind of potatoes are these? We used to have pink ones, harder to boil up


39 (KM)       dà

         Yes.


40 (a) [1:06]       nèmat i tòo fkùs ama tè na kartòf

         They weren’t so tasty, but they [tasted] like potatoes!


41 (KM)       dà bè dà

         Yes, indeed.


42 (a) [1:08]       a onò tovà nèma

         But these don’t.


1 (d) [0:00]       зна̀чи

2 (KM)       да̀й да ти сѝпа о̀ште [неразбрано]

3 (e) [0:01]       нѐ нѐ мерсѝ

4 (d) [0:01]       нѝе сме учѝли учѝли сме евро̀па на градина̀рство

5 (KM)       е ами учѝли сме ама

6 (a) [0:06]       а съ̀га от та̀м вна̀саме̭

7 (f) [0:07]       благодаръ̀ ти до̀кторе

8 (d) [0:08]       у ита̀лийа

9 (f) [0:09]       жѝф и здра̀ф

10 (d) [0:10]       оба̀че са утишла̀ на̀ште пъ̀рвите градина̀ри сме ги учѝле

11 (d) [0:12]       е та̀м да пруизвѐждат

12 (a) [0:14]       и зна̀еш ли кво̀ от та̀м са донѐле бо̀лестите пр̥̀во францу̀зите

13 (KM)       сѝчко ху̀баво [неразбрано] ча̀о

14 (a) [0:17]       осо̀бено лозйа̀та̭

15 (e) [0:18]       ча̀о ча̀о

16 (a) [0:18]       са завидѐли и са донесѐле донѐсле бо̀лес францу̀зите̭

17 (e) [0:22]       а̀йде ча̀о

18 (a) [0:22]       ту̀ка нѐ е има̀ло мана̀ нѐ е има̀ло нѝшто

19 (KM)       ча̀о мерсѝ мно̀го

20 (a) [0:28]       маана̀ тако̀во нѐ е има̀ло онѝ са го донѐле нѝе не смѐ

21 (a) [0:31]       ту̀ка е било̀ чѝсто бе човѐк

22 (KM)       то̀а

23 (a) [0:33]       и са завидѐле

24 (KM)       à

25 (a) [0:35]       а̀йде ви донесѐме бо̀лес ѐ съгъ̀ купу̀вай од н’ѝ

26 (a) [0:39]       при го̀шо ѝмаше афстрѝйски кр̥то̀фи да си ѐбе ма̀мата

27 (KM)       ама кво̀ сме [неразбрано]

28 (a) [0:42]       а бе фку̀сно ама вѝкам това̀ ѝма нѐшто не мо̀е да бъ̀де

29 (a) [0:45]       йа̀ зна̀м на̀ши̭ти карто̀фи тру̀дно че се сва̀ри налѝ по̀ тру̀дно

30 (KM)       да̀ да̀

31 (a) [0:49]       тру̀дно че са опр̥̀жи а това̀ да е то̀лкова бр̥̀же

32 (KM)       крѐхко бѐ крѐхко бѐ

33 (a) [0:52]       а бе не мо̀е да бъ̀де ѝма нѐшто магѝйа бе

34 (KM)       ѝма гѐмѐо̀ бе

35 (a) [0:55]       е па това̀ ти ка̀звам

36 (KM)       модифицѝрано гѐнно

37 (a) [0:58]       а бѐ вѝкам нѐшто нѐма не мо̀е да бъ̀де така̀

38 (a) [1:02]       квѝ са тѝйа карто̀фи нѝйа ѝмашеме еднѝ ро̀зови тру̀дно се ва̀реха

39 (KM)       да̀

40 (a) [1:06]       нѐмат и то̀о фку̀с ама тѐ на карто̀ф

41 (KM)       да̀ бѐ да̀

42 (a) [1:08]       а оно̀ това̀ нѐма

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut