Zabernovo

1 (a) [0:00]      I was born in the year eighteen ninety-eight

bear sg m P.part P 1sg pres cop clt thousand sg f
and
eight.hundred ninety
and
eighth sg f adj year sg f

2 (a) [0:04]      [in the] village of Zabernovo, Malko Tŭrnovo region and I live in the village of Zabernovo.

village sg n Zabernovo sg n place of.Malko.Tŭrnovo sg n adj
and
dat refl clt
live 1sg pres I in
village sg n Zabernovo sg n place

3 (a) [0:09]      I had a brother, older than me. He was born

and
have 1sg impf I brother sg m more big sg m adj
than
acc 1sg bear sg m P.part P
3sg pres cop clt

4 (a) [0:12]      in the year eighteen ninety-five, and after that I [was born]

thousand sg f
and
eight.hundred ninety
and
fifth sg f adj year sg f after this sg n med adj 1sg pres cop clt nom 1sg

5 (a) [0:16]      [in] the year nineteen (= eighteen) ninety-eight. After that I had a sister Todora,

thousand sg f nine.hundred ninety
and
eighth sg f adj year sg f after this sg n med adj have 1sg impf I sister sg f Todora sg f name

6 (a) [0:22]      and she was born in – two years later. And after that

and
nom f 3sg
3sg pres cop clt
bear sg f P.part P in
after two f year pl f after this sg n med adj

7 (a) [0:26]      I had my younger – the youngest of our brothers, Goro.

have 1sg impf I more little sg m adj most little sg m def adj
dat 1pl clt
brother sg m Goro sg m name

8 (VZh)       [What do you use to make] a fence?]

9 (a) [0:29]      Sticks, hornbeam sticks. We cut poles and pound them in, we split thick trees

from
stick pl m hornbeam pl adj stick pl m cut 1pl pres I pole pl m pound.in 1pl pres I split 1pl pres P thick pl adj tree pl n

10 (a) [0:34]      and sharpen them. We make poles and pound them in, and after that

and
acc 3pl clt
sharpen 1pl pres I make 1pl pres I pole pl m
and
acc 3pl clt
hammer.in 1pl pres I after this sg n med adj

11 (a) [0:39]      we [take] sticks and weave them all around. We build [the fences] with sticks.

stick pl m weave 1pl pres I
acc 3pl clt
around adv build 1pl pres I
acc 3pl clt
with
stick pl m

12 (VZh)       [Are there enough trees in the forest for this?]

13 (a) [0:42]      God has given! There are [trees] in the forest as far as the eye can see.

give sg m L.part P Lord sg m
in
forest sg f pres exist rel
dat 2sg clt
eye pl n look 3pl pres I

14 (a) [0:45]      If we let you loose in this forest, you’ll get lost here! You won’t [find your way out]!

comp
acc refl clt
lose 2sg pres P
comp
release 1pl pres P now adv nom 2sg fut
acc refl clt
lose 2sg pres P here adv neg exist

15 (VZh)       [What do you do with the corn after you pick it?]

16 (a) [0:48]      After we pick the corn we dry it, and the– and we winnow it and –

corn sg f def when conj gather 1pl pres P dry 1pl pres P
acc f 3sg clt
[...]
and
acc f 3sg clt
winnow 1pl pres I
and

17 (a) [0:51]      [then] we begin to pound it. In the old days on wooden litters,

excl
now adv
nom 1pl begin 1pl pres P
[...]
and
acc f 3sg clt
pound 1pl impf I one sg n adj time sg n
on
wooden.litter pl f

18 (VZh)       Right.

thus adv

19 (a) [0:57]      to – back in our time.

comp
[...]
[...]
during our sg n adj time sg n

20 (VZh)       [How did you hammer it?]

21 (a) [0:58]      With cudgels. Cudgels, cudgels. [For] such trees, yes.

cudgel pl f cudgel pl f cudgel pl f
but
such pl med adj tree pl n yes

22 (a) [1:03]      Big cudgels, [so big] that they could hardly lift them.

big pl adj cudgel pl f which pl rel adj
[...]
hardly adv
acc 3pl clt
lift 3pl impf I
and

23 (VZh)       [Did you gather things in the forest?]

24 (a) [1:06]      Ah we do! How could we not gather [anything]? We gather hazelnuts in the summer

gather 1pl pres I how interr
neg
gather 1pl pres I gather 1pl pres I hazelnut pl m summer sg n adj time sg n

25 (a) [1:09]      and dry them for the winter.

dry 1pl pres I
acc 3pl clt
for
winter sg f def

26 (VZh)       [How did you go to Vizitsa?]

27 (a) [1:11]      [It’s best] if you go this way. That way is steep. So this [way] you go

from.here adv
acc refl clt
walk 3sg pres I from.there adv there adv nom n 3sg
3sg pres cop clt
steep sg n adj thus adv disc

28 (a) [1:15]      you go right, left – [the road is] smoothed out, beaten down by the people

to.the.right adv to.the.left adv go 2sg pres I pres exist wipe sg f P.part P trample sg f P.part P
from
people pl def

29 (a) [1:18]      who travel [from here] to Vizitsa.

rel travel 3pl pres I
for
to
Vizitsa sg f place

30 (VZh)       [Is it a narrow road?]

31 (a) [1:21]      [It’s] narrow, narrow. A car can’t get through.

narrow sg f adj narrow sg f adj car sg f
neg
can 3sg pres
comp
pass 3sg pres P

32 (VZh)       [How do you do the threshing?]

33 (a) [1:23]      When we gather the sheaves up to thresh, we gather it in the evening

then adv when conj thresh 1pl pres P sheaf pl m def
and
acc m 3sg clt
gather 1pl pres P evening sg m
acc m 3sg clt
gather 1pl pres I

34 (a) [1:26]      with rakes and push it together. We make it [all] into a pile.

with
rake n pl
acc m 3sg clt
push 1pl pres I
acc m 3sg clt
[...]
in
pile sg m
acc m 3sg clt
make 1pl pres I

35 (a) [1:29]      We make it into a pile. The women sweep all around it,

make 1pl pres I
acc m 3sg clt
in
pile sg m sweep 3pl pres I
acc m 3sg clt
woman pl f def around adv

36 (a) [1:32]      and the grain is all piled up,and we wait for the wind to blow.

grain sg n def
acc refl clt
pile.up 3sg pres I [...]
and
wait 1pl pres I wind sg m now adv
comp
blow 3sg pres P
comp

37 (a) [1:36]      [Then] we throw it up with these things we call “nihnitiri” (large pitchforks),

throw 1pl pres I with
large.pitchfork pl m
dat 3pl clt
say 1pl impf I one pl adj such pl med adj

38 (a) [1:40]      with four or five prongs. We rake it and throw it into the air.

with
four five tooth ct m scoop 1pl pres I
and
throw 1pl pres P
to
air sg m def

39 (a) [1:43]      The wind takes the straw, and the grain falls here on the other side

straw sg f def
acc f 3sg clt
take 3sg pres I wind sg m def grain sg n def fall 3sg pres I here adv
of
other sg f def adj side sg f

40 (a) [1:46]      The women sweep it up with a broom – they sweep it up and we pile it like this in –

and
sweep 3sg pres I woman pl f def
with
broom sg f def sweep 3sg pres I
and
acc n 3sg clt
push 1pl pres I thus med adv
in

41 (a) [1:51]      we “dermonize” it, [run it] through a “dermon” (big sieve)!

sift.coarsely 1pl pres I
acc n 3sg clt
later adv through large.sieve sg m

42 (VZh)       [And after that you winnow it?]

43 (a) [1:54]      It’s been winnowed already! The grain is winnowed.

nom n 3sg
3sg pres cop clt
winnow sg n P.part P this sg n med adj already adv this sg n med adj
3sg pres cop clt
winnow sg n P.part P grain sg n def

44 (VZh)       [Ah, so you’ve winnowed it already?]

45 (a) [1:57]      Yes, before that it’s – we winnow it.

yes before this sg n med adj
acc refl clt
and
acc n 3sg clt
winnow 1pl pres I
1 (a) [0:00]       rudèn səm xil’àdə i òsemstòtin dividisè i òsmə gudìnə

         I was born in the year eighteen ninety-eight


2 (a) [0:04]       s’èlu zàbernuvu màlkutɤ̀rnufsku i si ž’uvèjə fəf s’èlu zàbernuvu

         [in the] village of Zabernovo, Malko Tŭrnovo region and I live in the village of Zabernovo.


3 (a) [0:09]       a ìməh βràt pò gul’àm ud mène rudèn e

         I had a brother, older than me. He was born


4 (a) [0:12]       hil’àdə i òsemstòtin devedesè i p’ètə gudìnə slet tvà səm às

         in the year eighteen ninety-five, and after that I [was born]


5 (a) [0:16]       hil’àdə dèvetstòtin devedesè i òsmə gudìnə slet tvà ìməh sestrà tudòrə

         [in] the year nineteen (= eighteen) ninety-eight. After that I had a sister Todora,


6 (a) [0:22]       i t’à e rudènə fəf sled dv’à gudìni slet tvà

         and she was born in – two years later. And after that


7 (a) [0:26]       ìməh pò màlək nàj màl’kijə ni bràt gòru

         I had my younger – the youngest of our brothers, Goro.


8 (VZh)       [От какво се прави оградата?]

         [What do you use to make] a fence?]


9 (a) [0:29]       ot prɤ̀tje gàbruvi prɤ̀k’:e seč’ème kòl’:e nəbìvəme cɛ̀pime debèli dərvètə

         Sticks, hornbeam sticks. We cut poles and pound them in, we split thick trees


10 (a) [0:34]       tə gi putš’yl’vəme pràime kòlištə i gi zəbìvəme slet tvà

         and sharpen them. We make poles and pound them in, and after that


11 (a) [0:39]       prɤ̀tje uplìtəme gi nəòkulu izgràždəme gi səs prɤ̀tje

         we [take] sticks and weave them all around. We build [the fences] with sticks.


12 (VZh)       [Има ли достатъчно дървета тука?]

         [Are there enough trees in the forest for this?]


13 (a) [0:42]       dàl gòspug f gurà ìmə dèt ti òči gl’èdət

         God has given! There are [trees] in the forest as far as the eye can see.


14 (a) [0:45]       də sə izgùbiš də pùsnem segà tì š’e se izgùbiš tùkə n’èmə

         If we let you loose in this forest, you’ll get lost here! You won’t [find your way out]!


15 (VZh)       [Какво правите с влашката като я приберете?]

         [What do you do with the corn after you pick it?]


16 (a) [0:48]       vlàškətə kətu wberème issuš’ìme jə slè i jə v’ɛ̀ime i

         After we pick the corn we dry it, and the– and we winnow it and –


17 (a) [0:51]       o sea nìe pòčneme nə i jə čùkəhme ednò vrɛ̀me nə tàrgi

         [then] we begin to pound it. In the old days on wooden litters,


18 (VZh)       takà

         Right.


19 (a) [0:57]       də zə sta prez nàš’u vrɛ̀me

         to – back in our time.


20 (VZh)       [Със какво я чукахте?]

         [How did you hammer it?]


21 (a) [0:58]       sòpi sòpi sòpi mə təkìvə dərvètə dà

         With cudgels. Cudgels, cudgels. [For] such trees, yes.


22 (a) [1:03]       gul’ɛ̀mi sòpi kuìtu id idvàm gi dìgahə i

         Big cudgels, [so big] that they could hardly lift them.


23 (VZh)       [Ходехте ли в гората да берете нещо?]

         [Did you gather things in the forest?]


24 (a) [1:06]       səbìrəme kɤ̀k ne səbìrəme səbìrəme lɛ̀šniki l’àtnu vr’ɛ̀me

         Ah we do! How could we not gather [anything]? We gather hazelnuts in the summer


25 (a) [1:09]       suš’ìme gi zə zimɤ̀tə

         and dry them for the winter.


26 (VZh)       [Как ходехте до Визица?]

         [How did you go to Vizitsa?]


27 (a) [1:11]       uttùkə sə vərì uttàm tàm tò i strɤ̀mnu təkànə tò

         [It’s best] if you go this way. That way is steep. So this [way] you go


28 (a) [1:15]       vdèsnu fl’àvu utìvəš ìmə utrìenə utɤ̀pčenə ut hòrətə

         you go right, left – [the road is] smoothed out, beaten down by the people


29 (a) [1:18]       dètu pətùvəd zə du vìžicə

         who travel [from here] to Vizitsa.


30 (VZh)       [Пътят тесен ли беше?]

         [Is it a narrow road?]


31 (a) [1:21]       t’àsnə t’àsnə kulà ne mòž’e də mìne

         [It’s] narrow, narrow. A car can’t get through.


32 (VZh)       [Как вършеехте едно време?]

         [How do you do the threshing?]


33 (a) [1:23]       tugàa kətu uvərš’ème snòpetu tə gu zberèm vèč’er gu zbìrəme

         When we gather the sheaves up to thresh, we gather it in the evening


34 (a) [1:26]       səz greblà gu tìkəme gu tu nə sòr gu pràime

         with rakes and push it together. We make it [all] into a pile.


35 (a) [1:29]       pràime gu nə sòr izmìtəd gu ž’ènte nəòkulu

         We make it into a pile. The women sweep all around it,


36 (a) [1:32]       zərnòtu se strùpvə sič i č’àkame vɛ̀ter segà də dùhne də

         and the grain is all piled up,and we wait for the wind to blow.


37 (a) [1:36]       fɤ̀rgəme səs nihnitìrje hmi kàzvəhme ednì təkìvə

         [Then] we throw it up with these things we call “nihnitiri” (large pitchforks),


38 (a) [1:40]       səs č’ètiri p’èd zɤ̀bə č’èrpvəme i fɤ̀rl’ime v vɤ̀zduət

         with four or five prongs. We rake it and throw it into the air.


39 (a) [1:43]       slàmətə jə zìmə vɛ̀terə ž’ìtutu pàdə tùkə nə drùgətə stɤ̀rnə

         The wind takes the straw, and the grain falls here on the other side


40 (a) [1:46]       i udmìtət ž’ènite s metlɤ̀tə udmìtət i gu tìkəme təkà nə

         The women sweep it up with a broom – they sweep it up and we pile it like this in –


41 (a) [1:51]       dərmunìme gu sètne prez dərmòn’

         we “dermonize” it, [run it] through a “dermon” (big sieve)!


42 (VZh)       [После веете ли го?]

         [And after that you winnow it?]


43 (a) [1:54]       tò e udvɛ̀enu tuvà vèč’e tvà e ud’ɛ̀ennu ž’ìtutu

         It’s been winnowed already! The grain is winnowed.


44 (VZh)       [A значи вече сте го одвели?]

         [Ah, so you’ve winnowed it already?]


45 (a) [1:57]       dà predì tuvà se i gu v’ɛ̀eme

         Yes, before that it’s – we winnow it.


1 (a) [0:00]       рудѐн сəм хил’а̀дə и о̀семсто̀тин дивидисѐ и о̀смə гудѝнə

2 (a) [0:04]       с’ѐлу за̀бернуву ма̀лкутъ̀рнуфску и си ж’увѐйə фəф с’ѐлу за̀бернуву

3 (a) [0:09]       а ѝмəh wра̀т по̀ гул’а̀м уд мѐне рудѐн е

4 (a) [0:12]       hил’а̀дə и о̀семсто̀тин деведесѐ и п’ѐтə гудѝнə слет тва̀ сəм а̀с

5 (a) [0:16]       hил’а̀дə дѐветсто̀тин деведесѐ и о̀смə гудѝнə слет тва̀ ѝмəh сестра̀ тудо̀рə

6 (a) [0:22]       и т’а̀ е рудѐнə фəф след дв’а̀ гудѝни слет тва̀

7 (a) [0:26]       ѝмəh по̀ ма̀лəк на̀й ма̀л’кийə ни бра̀т го̀ру

8 (VZh)       [От какво се прави оградата?]

9 (a) [0:29]       от пръ̀тйе га̀бруви пръ̀к’:е сеч’ѐме ко̀л’:е нəбѝвəме це̂̀пиме дебѐли дəрвѐтə

10 (a) [0:34]       тə ги путш’ӥл’вəме пра̀име ко̀лиштə и ги зəбѝвəме слет тва̀

11 (a) [0:39]       пръ̀тйе уплѝтəме ги нəо̀кулу изгра̀ждəме ги сəс пръ̀тйе

12 (VZh)       [Има ли достатъчно дървета тука?]

13 (a) [0:42]       да̀л го̀спуг ф гура̀ ѝмə дѐт ти о̀чи гл’ѐдəт

14 (a) [0:45]       дə сə изгу̀биш дə пу̀снем сега̀ тѝ ш’е се изгу̀биш ту̀кə н’ѐмə

15 (VZh)       [Какво правите с влашката като я приберете?]

16 (a) [0:48]       вла̀шкəтə кəту ўберѐме иссуш’ѝме йə слѐ и йə в’е̂̀име и

17 (a) [0:51]       о сеа нѝе по̀чнеме нə и йə чу̀кəhме едно̀ вре̂̀ме нə та̀рги

18 (VZh)       така̀

19 (a) [0:57]       дə зə ста през на̀ш’у вре̂̀ме

20 (VZh)       [Със какво я чукахте?]

21 (a) [0:58]       со̀пи со̀пи со̀пи мə тəкѝвə дəрвѐтə да̀

22 (a) [1:03]       гул’е̂̀ми со̀пи куѝту ид идва̀м ги дѝгаhə и

23 (VZh)       [Ходехте ли в гората да берете нещо?]

24 (a) [1:06]       сəбѝрəме къ̀к не сəбѝрəме сəбѝрəме ле̂̀шники л’а̀тну вр’е̂̀ме

25 (a) [1:09]       суш’ѝме ги зə зимъ̀тə

26 (VZh)       [Как ходехте до Визица?]

27 (a) [1:11]       утту̀кə сə вəрѝ утта̀м та̀м то̀ и стръ̀мну тəка̀нə то̀

28 (a) [1:15]       вдѐсну фл’а̀ву утѝвəш ѝмə утрѝенə утъ̀пченə ут hо̀рəтə

29 (a) [1:18]       дѐту пəту̀вəд зə ду вѝжицə

30 (VZh)       [Пътят тесен ли беше?]

31 (a) [1:21]       т’а̀снə т’а̀снə кула̀ не мо̀ж’е дə мѝне

32 (VZh)       [Как вършеехте едно време?]

33 (a) [1:23]       туга̀а кəту увəрш’ѐме сно̀пету тə гу зберѐм вѐч’ер гу збѝрəме

34 (a) [1:26]       сəз гребла̀ гу тѝкəме гу ту нə со̀р гу пра̀име

35 (a) [1:29]       пра̀име гу нə со̀р измѝтəд гу ж’ѐнте нəо̀кулу

36 (a) [1:32]       зəрно̀ту се стру̀пвə сич и ч’а̀каме ве̂̀тер сега̀ дə ду̀hне дə

37 (a) [1:36]       фъ̀ргəме сəс ниhнитѝрйе hми ка̀звəhме еднѝ тəкѝвə

38 (a) [1:40]       сəс ч’ѐтири п’ѐд зъ̀бə ч’ѐрпвəме и фъ̀рл’име в въ̀здуəт

39 (a) [1:43]       сла̀мəтə йə зѝмə ве̂̀терə ж’ѝтуту па̀дə ту̀кə нə дру̀гəтə стъ̀рнə

40 (a) [1:46]       и удмѝтəт ж’ѐните с метлъ̀тə удмѝтəт и гу тѝкəме тəка̀ нə

41 (a) [1:51]       дəрмунѝме гу сѐтне през дəрмо̀н’

42 (VZh)       [После веете ли го?]

43 (a) [1:54]       то̀ е удве̂̀ену тува̀ вѐч’е тва̀ е уд’е̂̀енну ж’ѝтуту

44 (VZh)       [А значи вече сте го одвели?]

45 (a) [1:57]       да̀ предѝ тува̀ се и гу в’е̂̀еме

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut