Dolno Draglište 1

1 (a) [0:00]      At a wedding, in the olden days, when they went to fetch the bride,

at
wedding sg f def one sg n adj time sg n when rel
acc refl clt
go 3sg impf P
for
bride sg f def

2 (a) [0:06]      we go and get the bride from [her] house, and bring her [to her new home].

go 1pl pres P take 1pl pres P bride sg f def
from
home sg m def lead 1pl pres I
acc f 3sg clt

3 (a) [0:08]      We greet her with food and drink. When – when the bride comes after –

eat vbl.n I drink vbl.n I meet 1pl pres I
acc f 3sg clt
when conj
acc refl clt
when conj come 3sg pres P bride sg f def
from
disc

4 (a) [0:11]      we greet her with – we put fabric on the stairs, red threads,

meet 1pl pres I
acc f 3sg clt
with
put 1pl pres P
on
staircase sg f def fabric sg n red pl adj thread pl m

5 (a) [0:16]      we wind up red and white threads. And the bride walks around with bread,

white pl adj
and
red pl adj wind 1pl pres P
and
walk 3sg pres I bride sg f def
with
bread sg m

6 (a) [0:20]      from here to there with bread [under her arm] and in her hands –

to
from
here adv
and
from
here adv
with
bread sg m
and
in
hand pl f def

7 (a) [0:23]      pails of water. And the bridegroom walks after her while [people] ask him:

with
kettle pl m water sg f
and
by
acc f 3sg
and
walk 3sg pres I bridegroom sg m def
and
ask 3pl pres I
acc m 3sg clt

8 (a) [0:28]      “What are you winding?” because he’s winding these threads. “What are you winding?”

what sg n interr wind 2sg pres I because conj nom m 3sg wind 3sg pres I already adv thread pl m def what sg n interr wind 2sg pres I

9 (a) [0:31]      “[For] male children, female children”. He winds and explains [the threads] that he’s winding for her.

disc
male pl adj child pl n female pl adj child pl n wind 3sg pres I
and
say 3sg pres I there adv rel
dat f 3sg clt
wind 3sg pres I

10 (a) [0:34]      They ask him “Why are you winding?”, and he again “Female, male!” [laughter]

ask 3pl pres I
acc m 3sg clt
there adv what sg n interr wind 2sg pres I nom m 3sg again adv female pl adj male pl adj

11 (a) [0:40]      That’s what it was like back then when they brought the bride [home]. [laughter]

thus adv 3sg impf cop one sg n adj time sg n when conj lead 3pl impf I bride sg f def

12 (VZh)       [Did the newlyweds go back to see the bride’s mother?]

13 (a) [0:43]      Well, they’d go in the evening; they’d go in the evening to her parents’

disc go 3pl impf P evening sg f def bridegroom pl m def go 3pl impf P evening sg f def
to
at
maiden's pl adj

14 (a) [0:47]      and sleep there. Then the bride will take pots and will go

sleep.over 3pl pres P
dat refl clt
there adv
hes
bride sg f def fut grasp 3sg pres P vessel pl m def
fut
go 3sg pres P

15 (a) [0:51]      early in the morning: – go to [the well for] water, to pour out at [her] girlhood [home].

early adv morning sg f def
fut
go 3sg pres P
to
water sg f
comp
pour 3sg pres P water sg f
at
girl sg f def

16 (a) [0:55]      Then the in-laws, would come, the groom’s mother and father

and
after adv come 3pl pres P
and
in.law.group sg f def already adv
of
of
bachelor sg m def
and
mother sg f father sg m

17 (a) [0:59]      would come and gather [at the bride’s parents’] in the morning [laughter]

there adv gather 3pl pres P come 3pl pres P
and
nom 3pl morning sg f def

18 (a) [1:03]      and there would be eating and drinking there [laughter].

and
again adv eat vbl.n I drink vbl.n I there adv
and
disc

19 (a) [1:06]      That’s called “[ritual] visiting”. [laughter]

disc
disc
acc refl clt
call 3sg pres I ritual.visit pl.t

20 (VZh)       [What did you do when a baby was born?]

21 (a) [1:09]      When we gave birth, we looked after the baby as soon as it was born

when conj
1pl pres aux clt
nom 1pl give.birth pl L.part I acc n 3sg clt
1pl pres aux clt
look pl L.part I when conj
acc refl clt
give.birth 3sg pres P

22 (a) [1:12]      and the midwife – there’s a midwife there with him – shakes ashes over him

and
grandmother f sg pres exist grandmother sg f there adv
when conj
acc n 3sg sprinkle 3sg pres P
acc n 3sg clt
with
ash f 3sg

23 (a) [1:14]      and dabs ash all over him, around his eyes, but not in the eyes themselves

dab 3sg pres I ash sg f
on
acc n 3sg
on
eye pl n def
on
somewhere adv
neg
neg
see 3sg pres P

24 (a) [1:18]      She dabs him all over, we put diapers on him, and then we wash him.

somewhere adv
acc n 3sg clt
dab 3sg pres I
and
acc n 3sg clt
wrap 1pl pres P
and
after adv
acc n 3sg clt
wash 1pl pres P

25 (a) [1:22]      In the morning we wash and diaper him. We diapered them with rugs. [laughter]

morning sg f def
acc n 3sg clt
wash 1pl pres P
and
acc n 3sg clt
wrap 1pl pres I
with
rug pl f acc n 3sg clt
1pl pres aux
wrap pl L.part I

26 (a) [1:25]      Not like now with this white stuff. Cotton rugs,

neg
3sg pres cop clt
like now adv
with
this pl adj white pl adj thing pl f
with
rug pl f cotton pl adj

27 (a) [1:29]      woolen [rugs] – that’s what we put down below. It wets itself and we change

rug pl f wool pl adj there adv put 1pl pres P below nom sg n
acc refl clt
[...]
wet 3sg pres P nom 1pl change 1pl pres P

28 (a) [1:34]      only the lower clothes, the white ones. And the baby stays wet. [laughter]

only adv lower pl def adj clothing pl f there adv white pl def adj
and
that sg n adj
dat refl clt
sit 3sg pres I
with
wet sg n adj

29 (VZh)       [Did you have work bees?]

30 (a) [1:41]      Well [yes,] we [used to] go there. Sometimes they didn’t let us go, [but] we cry

disc go 1pl pres P there adv
hes
sometimes adv
neg
acc 1pl clt allow 3pl pres P
comp
go 1pl pres P nom 1pl cry 1pl pres P

31 (a) [1:45]      [that] we want to go, and they let us. We spin, knit, whatever each has, and sing.

want 1pl pres I
comp
go 1pl pres P allow 3pl pres P
acc 1pl clt
spin 1pl pres I knit 1pl pres I who sg m interr what rel have 3sg pres I sing 1pl pres I

32 (a) [1:49]      And the bachelors come and even put out the lights by us! [laughter].

bachelor pl m come 3pl pres P extinguish 3pl pres P
dat 1pl clt
and
and
lamp sg f def

33 (a) [1:55]      And that’s what we did at the work bees [laughter].

and
disc
1pl pres aux clt
work pl L.part I there adv
about
work.bee pl f def

34 (a) [1:58]      And whichever [one] has a girl[friend] to amuse, he sits by the girl

who sg m interr who sg m interr
dat refl clt
have 3sg pres I girl sg f
comp
dat refl clt
beguile 3sg pres I sit 3sg pres P
dat refl clt
by
girl sg f def

35 (a) [2:01]      and they talk to one another [laughter] And then we leave.

talk 3pl pres I
dat refl clt
later adv
and
dat refl clt
run 1pl pres I

36 (a) [2:05]      Everybody leaves. When we [are ready to leave] the work bee,

run 3pl pres I
dat refl clt
already adv there adv where rel
1pl pres cop clt
at
work.bee sg f def

37 (a) [2:08]      our parents [come to] take us home, and the bachelors are with us,

lead 3pl pres I
dat refl clt
acc 1pl clt
there adv parent pl m def bachelor pl m def
3pl pres cop clt
with
acc 1pl

38 (a) [2:12]      and they accompany us [too]. [laughter]

comp
dat refl clt
acc 1pl clt
lead 3pl pres I
1 (a) [0:00]       nə svàdbətə ednò vrème gàt se ìdeše zə bùlkətə

         At a wedding, in the olden days, when they went to fetch the bride,


2 (a) [0:06]       ìdeme zèmeme bùlkətə ud dumà vòdimè jə

         we go and get the bride from [her] house, and bring her [to her new home].


3 (a) [0:08]       jàdene pìen pusrèštəmè̝ jə kətu se kətu dòjde bùlkətə ut təvà

         We greet her with food and drink. When – when the bride comes after –


4 (a) [0:11]       pusrèštəmè jə sus slòžime pu stɤ̀lbətə plətnò červèni kònci

         we greet her with – we put fabric on the stairs, red threads,


5 (a) [0:16]       bèli i červèni umòtame i vrɤvì bùlkətə sus lèp

         we wind up red and white threads. And the bride walks around with bread,


6 (a) [0:20]       nə ut tùka i ut tùka s lèpᵊ i f rɤcète

         from here to there with bread [under her arm] and in her hands –


7 (a) [0:23]       s kòtli vudà i pu nèjə pə vrɤvì mlədužènecu i pìta: gu

         pails of water. And the bridegroom walks after her while [people] ask him:


8 (a) [0:28]       kəkvò mòtəš štòtu tòj mòta vèče koncìte kəkvò mòtəš

         “What are you winding?” because he’s winding these threads. “What are you winding?”


9 (a) [0:31]       mi mɤškì dècə žèncki dèca mòtə i kəžùvə tàm što ì mòtə

         “[For] male children, female children”. He winds and explains [the threads] that he’s winding for her.


10 (a) [0:34]       pìta: gu tàm kəkvò mòtəš tòj pà žèncki mɤškì [laughter]

         They ask him “Why are you winding?”, and he again “Female, male!” [laughter]


11 (a) [0:40]       tekà bèše ednò vrème kəd vodàaše bùlkətə [laughter]

         That’s what it was like back then when they brought the bride [home]. [laughter]


12 (VZh)       [Връщаха ли се младите при майката на булката?]

         [Did the newlyweds go back to see the bride’s mother?]


13 (a) [0:43]       əmi ìdea večertà mlədožènci̥te ìdea večertà nə u mòmine

         Well, they’d go in the evening; they’d go in the evening to her parents’


14 (a) [0:47]       prèspa: si tàm əm nevèstətə č'e fàne sàduvètu č' ìde

         and sleep there. Then the bride will take pots and will go


15 (a) [0:51]       rànu futrintà č' ìde nə vòdə də nəlèe vòdə u mumàtə

         early in the morning: – go to [the well for] water, to pour out at [her] girlhood [home].


16 (a) [0:55]       i pòsle dòjda: pə svàtufštìnətə vèč'e nə nə ergè̝ninu pə màč'a bəštà

         Then the in-laws, would come, the groom’s mother and father


17 (a) [0:59]       tàm suberà dòjda: pə tìə futrintà [laughter]

         would come and gather [at the bride’s parents’] in the morning [laughter]


18 (a) [1:03]       i pà jàdene pìene tàm tə [laughter] təvà [laughter]

         and there would be eating and drinking there [laughter].


19 (a) [1:06]       e təvà se vìkə puvràt'č'i [laughter]

         That’s called “[ritual] visiting”. [laughter]


20 (VZh)       [Какво се прави като се роди дете?]

         [What did you do when a baby was born?]


21 (a) [1:09]       kət sme nìe rəždàli gò sme gledàli kət se ròdi

         When we gave birth, we looked after the baby as soon as it was born


22 (a) [1:12]       i bàba ìmə bàbə tàm kud nè̝gu uràsi gu s pè̝pel'

         and the midwife – there’s a midwife there with him – shakes ashes over him


23 (a) [1:14]       pùvə pè̝pel' pu nè̝gu pu učìte pu nəkədè ne ne vìdi

         and dabs ash all over him, around his eyes, but not in the eyes themselves


24 (a) [1:18]       nəkədè gu pùvə i gu puvìeme i pòsle gu izmìeme

         She dabs him all over, we put diapers on him, and then we wash him.


25 (a) [1:22]       futrinà gu izmìem i gu puvìvəme sus č'èrgi gò sme puvivàli [laughter]

         In the morning we wash and diaper him. We diapered them with rugs. [laughter]


26 (a) [1:25]       nè e kət segà s tìjə bèli rəbòti s č'èrgi pəmùčni

         Not like now with this white stuff. Cotton rugs,


27 (a) [1:29]       č'èrgi vɤ̀neni tàm nətùrime uddòlu tò se u umòče nìe prumènime

         woolen [rugs] – that’s what we put down below. It wets itself and we change


28 (a) [1:34]       sədè dòl'nite drìpk'i tàm bèlitè i unòvə si sedì s mòkro [laughter]

         only the lower clothes, the white ones. And the baby stays wet. [laughter]


29 (VZh)       [Как правехте седенки?]

         [Did you have work bees?]


30 (a) [1:41]       əmi ìdeme tàm ne nèngə ne nè pùsna: də ìdeme nìe plàčeme

         Well [yes,] we [used to] go there. Sometimes they didn’t let us go, [but] we cry


31 (a) [1:45]       ìskəme də ìdeme pùsna: ne predè̝me pletè̝me kòj štò ìmə pɛ̀eme

         [that] we want to go, and they let us. We spin, knit, whatever each has, and sing.


32 (a) [1:49]       ergène dòjda: izgàsa: ni pə i làmbətə [laughter]

         And the bachelors come and even put out the lights by us! [laughter].


33 (a) [1:55]       i təvà sme rəbutìli tàm pu sedènč'i̥te [laughter]

         And that’s what we did at the work bees [laughter].


34 (a) [1:58]       kòj koj si ìmə mumà də si zəlàže sèdne si kud mumàtə

         And whichever [one] has a girl[friend] to amuse, he sits by the girl


35 (a) [2:01]       dùma: si [laughter] sètne pə si begùvame

         and they talk to one another [laughter] And then we leave.


36 (a) [2:05]       bèga: si vèče tàm dèkə sme nə sedènkətə

         Everybody leaves. When we [are ready to leave] the work bee,


37 (a) [2:08]       vòda: si ne tàm rudìtelìte ergènetò sə sus nàs

         our parents [come to] take us home, and the bachelors are with us,


38 (a) [2:12]       də sì ne vòda: [laughter]

         and they accompany us [too]. [laughter]


1 (a) [0:00]       нә сва̀дбәтә едно̀ врѐме га̀т се ѝдеше зә бу̀лкәтә

2 (a) [0:06]       ѝдеме зѐмеме бу̀лкәтә уд дума̀ во̀димѐ йә

3 (a) [0:08]       йа̀дене пѝен пусрѐштәме̇̀ йә кәту се кәту до̀йде бу̀лкәтә ут тәва̀

4 (a) [0:11]       пусрѐштәмѐ йә сус сло̀жиме пу стъ̀лбәтә пләтно̀ червѐни ко̀нци

5 (a) [0:16]       бѐли и червѐни умо̀таме и връвѝ бу̀лкәтә сус лѐп

6 (a) [0:20]       нә ут ту̀ка и ут ту̀ка с лѐпᵊ и ф ръцѐте

7 (a) [0:23]       с ко̀тли вуда̀ и пу нѐйә пә връвѝ мләдужѐнецу и пѝта: гу

8 (a) [0:28]       кәкво̀ мо̀тәш што̀ту то̀й мо̀та вѐче концѝте кәкво̀ мо̀тәш

9 (a) [0:31]       ми мъшкѝ дѐцә жѐнцки дѐца мо̀тә и кәжу̀вә та̀м што ѝ мо̀тә

10 (a) [0:34]       пѝта: гу та̀м кәкво̀ мо̀тәш то̀й па̀ жѐнцки мъшкѝ [смях]

11 (a) [0:40]       тека̀ бѐше едно̀ врѐме кәд вода̀аше бу̀лкәтә [смях]

12 (VZh)       [Връщаха ли се младите при майката на булката?]

13 (a) [0:43]       әми ѝдеа вечерта̀ мләдожѐнци̭те ѝдеа вечерта̀ нә у мо̀мине

14 (a) [0:47]       прѐспа: си та̀м əм невѐстәтә ч’е фа̀не са̀дувѐту ч’ ѝде

15 (a) [0:51]       ра̀ну футринта̀ ч’ ѝде нә во̀дә дә нәлѐе во̀дә у мума̀тә

16 (a) [0:55]       и по̀сле до̀йда: пә сва̀туфштѝнәтә вѐч’е нә нә ерге̇̀нину пә ма̀ч’а бәшта̀

17 (a) [0:59]       та̀м субера̀ до̀йда: пә тѝә футринта̀ [смях]

18 (a) [1:03]       и па̀ йа̀дене пѝене та̀м тә [смях] тәва̀ [смях]

19 (a) [1:06]       е тәва̀ се вѝкә пувра̀т’ч’и [смях]

20 (VZh)       [Какво се прави като се роди дете?]

21 (a) [1:09]       кәт сме нѝе рәжда̀ли го̀ сме гледа̀ли кәт се ро̀ди

22 (a) [1:12]       и ба̀ба ѝмә ба̀бә та̀м куд не̇̀гу ура̀си гу с пе̇̀пел’

23 (a) [1:14]       пу̀вә пе̇̀пел’ пу не̇̀гу пу учѝте пу нәкәдѐ не не вѝди

24 (a) [1:18]       нәкәдѐ гу пу̀вә и гу пувѝеме и по̀сле гу измѝеме

25 (a) [1:22]       футрина̀ гу измѝем и гу пувѝвәме сус ч’ѐрги го̀ сме пувива̀ли [смях]

26 (a) [1:25]       нѐ е кәт сега̀ с тѝйә бѐли рәбо̀ти с ч’ѐрги пәму̀чни

27 (a) [1:29]       ч’ѐрги въ̀нени та̀м нәту̀риме уддо̀лу то̀ се у умо̀че нѝе прумѐниме

28 (a) [1:34]       сәдѐ до̀л’ните дрѝпк’и та̀м бѐлитѐ и уно̀вә си седѝ с мо̀кро [смях]

29 (VZh)       [Как правехте седенки?]

30 (a) [1:41]       әми ѝдеме та̀м не нѐнгә не нѐ пу̀сна: дә ѝдеме нѝе пла̀чеме

31 (a) [1:45]       ѝскәме дә ѝдеме пу̀сна: не преде̇̀ме плете̇̀ме ко̀й што̀ ѝмә пе̂̀еме

32 (a) [1:49]       ергѐне до̀йда: изга̀са: ни пә и ла̀мбәтә [смях]

33 (a) [1:55]       и тәва̀ сме рәбутѝли та̀м пу седѐнч’и̭те [смях]

34 (a) [1:58]       ко̀й кой си ѝмә мума̀ дә си зәла̀же сѐдне си куд мума̀тә

35 (a) [2:01]       ду̀ма: си [смях] сѐтне пә си бегу̀ваме

36 (a) [2:05]       бѐга: си вѐче та̀м дѐкә сме нә седѐнкәтә

37 (a) [2:08]       во̀да: си не та̀м рудѝтелѝте ергѐнето̀ сә сус на̀с

38 (a) [2:12]       дә сѝ не во̀да: [смях]

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut