Gigen 2

1 (VZh)       [Where did young people used to gather earlier on?]

2 (c) [0:00]      Back then [when] we were maidens and bachelors they had work bees.

nom 1pl more early adv as maiden pl f bachelor pl m thus adv 3pl pres aux clt
dat refl clt
define pl L.part P work.bee pl f

3 (c) [0:08]      These work bees we go to – it’s not like when rabble gather these days. Back then we went

work.bee pl f def
3pl pres cop clt
go 1pl pres I neg as now adv rabble sg f then adv
1pl pres aux clt
go pl L.part I

4 (c) [0:14]      with work! We'd spin. Then come the boys – we called them “bachelors”.

with
work sg f
1pl pres aux clt
spin pl L.part I come 3pl pres I boy pl n def nom 1pl say 1pl pres I bachelor pl m def come 3pl pres I

5 (c) [0:23]      If one of the bachelors has a girlfriend, he sits down next to her,

who sg m rel adj bachelor sg m
dat refl clt
have 3sg pres I female.friend sg f sit 3sg pres P
dat refl clt
to
acc f 3sg

6 (c) [0:27]      puts his head in her lap and they chat. She keeps on spinning, while he,

lie.down 3sg pres P
dat f 3sg clt
in
skirt sg f def talk 3pl pres I
dat refl clt
nom f 3sg
dat refl clt
spin 3sg pres I nom m 3sg

7 (c) [0:31]      if he’s gotten tired out from his own work, can even fall asleep

nom m 3sg if conj
acc refl clt
3sg pres aux clt
tire.out sg m L.part P little adv
by
work sg f can pres imprs
and
comp
fall.asleep 3sg pres P

8 (c) [0:33]      in the girl’s lap.

in
skirt sg f def
of
maiden sg f def

9 (d) [0:34]      [laughter]

10 (c) [0:35]      That wouldn’t be a surprise! So we stay there until eleven or twelve o’clock,

neg
3sg pres cop clt
for
wonder sg n
and
stand 1pl pres I until eleven twelve hour sg m def

11 (c) [0:41]      and then go home. If a girl has a boyfriend, he accompanies her,

gather 1pl pres I
acc refl clt
who sg f rel adj maiden sg f
dat refl clt
have 3sg pres I friend sg m nom m 3sg
dat refl clt
acc f 3sg clt
accompany 3sg pres I

12 (c) [0:45]      They chat [for a while] there on the street, and then they go home.

talk 3sg pres I
dat refl clt
there adv
on
street sg f def
and
acc refl clt
gather 3pl pres I

13 (c) [0:48]      It was very nice. Very [nice].

3sg impf cop very adv nice adv very adv

14 (VZh)       [How were weddings celebrated?]

15 (d) [0:51]      Well, they put on big weddings. On Saturday they prepare for the wedding

disc
nom 3pl
3pl pres aux clt
make pl L.part I big pl adj wedding pl f
on
Saturday sg f prepare 3pl pres I
for
wedding sg f def

16 (d) [0:56]      on Sunday the wedding, and on Monday they prepare the bride’s dowry.

on
Sunday sg f wedding sg f def
on
Monday sg m make 3pl pres I dowry sg m
of
bride sg f def

17 (d) [1:00]      They go on Sunday to get the bride from her [parents], and then they go

come 3pl pres I
on
Sunday sg f
for
comp
take 3pl pres P bride sg f def
from
acc 3pl after adv go 3pl pres I

18 (d) [1:06]      to the village council. Earlier they went to the church – you know [about that].

to
council sg m
to
church sg f def
3pl pres aux clt
go pl L.part I more early adv adrs

19 (VZh)       [When did you hoe the corn?]

20 (d) [1:09]      … then we hoe them. We hoe them again a second time,

after adv
acc 3pl clt
disc
dig 1pl pres I second sg m adj time m again adv
acc 3pl clt
dig 1pl pres I

21 (d) [1:13]      and we harvest them in autumn. First we gather the “mamuli” (corncobs)

and
during autumn sg f def
acc 3pl clt
gather 1pl pres I gather 1pl pres I ahead adv corncob pl m def

22 (d) [1:17]      without husking them, and then we gather the “kochani” (corncobs).

without
comp
acc 3pl clt
peel 1pl pres I
and
after adv gather 1pl pres I corncob pl m def

23 (d) [1:22]      We called them “kochani.” People don’t call them “kochani” any more

disc corncob pl m
dat refl clt
acc 3pl clt
call 1pl pres I nom 1pl disc now adv
neg
call 3pl pres I corncob pl m

24 (d) [1:24]      but back then we called them “kochani”.

but
then adv corncob pl m
dat 3pl clt
call 1pl impf I

25 (VZh)       [What sort of work was involved with keeping sheep?]

26 (d) [1:26]      We look after sheep. They lamb in winter, we clean the pen and care for them

disc
adrs look 1pl pres I sheep pl f def lamb 3pl pres P
acc refl clt
during winter sg f def clean 1pl pres I
and
care pres I
acc 3pl clt

27 (d) [1:31]      We give the lambs bran to eat. Then we wean them so we can milk the sheep.

put 1pl pres I
for
lamb pl n def
disc
bran pl.t eat 3pl pres I after adv
acc 3pl clt
wean 1pl pres I milk 3pl pres I sheep pl f def

28 (VZh)       [How did you celebrate Easter?]

29 (d) [1:37]      We celebrate Easter over three days. On the first day we prepare eggs

Easter sg m
acc m 3sg clt
celebrate 1pl pres I three day ct m first sg m def adj day sg m
dat refl clt
cook 1pl pres I egg pl n

30 (d) [1:42]      and take them to peoples’ houses. The next two days the same – we carry eggs.

deliver 1pl pres I
about
house pl f def second sg m def adj day sg m again adv same sg n adj
and
third sg m def adj
and
carry 1pl pres I egg pl n

31 (d) [1:49]      and [there’s music]. [unintelligible]

and
music sg f def

32 (VZh)       [And what did you do for the village celebration?]

33 (d) [1:50]      We cook. Celebrants come from other villages, and we eat and drink all day.

disc
then adv cook 1pl pres I come 3pl pres I celebrant pl m
from
other def pl adj village pl n entire sg m adj day sg m eat 1pl pres I drink 1pl pres I

34 (VZh)       [Did a lot of people come?]

35 (d) [1:58]      There’s about fifty people at the celebration. All kinds of relatives come.

pres exist
about
fifty person ct m
at
village.celebration sg m def come 3pl pres I friend pl m in-law pl m

36 (d) [2:02]      But all the kids are now scattered to the winds.

disc kids pl.t def
acc refl clt
scatter pl L.part P now adv
1 (VZh)       [Къде се събираха младите хора преди?]

         [Where did young people used to gather earlier on?]

2 (c) [0:00]       nìe pò ràno kato momì ergène takà sḁ si opredelìle̝ sedɛ̀nk’i

         Back then [when] we were maidens and bachelors they had work bees.

3 (c) [0:08]       sedɛ̀nkitȉ sa xòdim nè kato segà zbìrštinə tugàvə sme xudìle̝

         These work bees we go to – it’s not like when rabble gather these days. Back then we went

4 (c) [0:14]       səs ràbota sme prèle̝ ìdvat mumčèata nìj kàzvame ergènite̝ ìdvat

         with work! We'd spin. Then come the boys – we called them “bachelors”.

5 (c) [0:23]       kòjta ergènin si ìma prijàtelka sèdne si do nèja

         If one of the bachelors has a girlfriend, he sits down next to her,

6 (c) [0:27]       lègne i f pulɤ̀ta prikàzvat si t’à si predè tòj

         puts his head in her lap and they chat. She keeps on spinning, while he,

7 (c) [0:31]       tòj akò se e poizmòril màlko na ràbota mòže i da zàspi

         if he’s gotten tired out from his own work, can even fall asleep

8 (c) [0:33]       f pulɤ̀ta na momàta

         in the girl’s lap.

9 (d) [0:34]       [laughter]

         [laughter]

10 (c) [0:35]       ne è za čùdo i stuìm dukadɛ̀ idinàez dvanàes čəsɤ̀

         That wouldn’t be a surprise! So we stay there until eleven or twelve o’clock,

11 (c) [0:41]       pribìrame sɤ kojàto momà si ìma prijàtel tòj si ja ispràšta

         and then go home. If a girl has a boyfriend, he accompanies her,

12 (c) [0:45]       puprikàzvə si tàm nə ùlicətə i sə pribìrət

         They chat [for a while] there on the street, and then they go home.

13 (c) [0:48]       bɛ̀še mnòu xùbəu mnògu

         It was very nice. Very [nice].

14 (VZh)       [Как ставаха сватбите?]

         [How were weddings celebrated?]

15 (d) [0:51]       te tì sɤ pravìle̝ gulɛ̀mi svàdbi f sɤ̀bota pregòtvɤd zə svàdbətə

         Well, they put on big weddings. On Saturday they prepare for the wedding

16 (d) [0:56]       f nedɛ̀l’a svàdbətə f pondɛ̀lnik pràvat prik’àš na bùlkata

         on Sunday the wedding, and on Monday they prepare the bride’s dowry.

17 (d) [1:00]       ìdvat f nedɛ̀l’a zə də zèmɤt bùlkətə ut tɛ̀xᵊ pòsle òdɤt

         They go on Sunday to get the bride from her [parents], and then they go

18 (d) [1:06]       na sɤvèt na cɤ̀rkvata sa xodìle̝ pò ràno dè

         to the village council. Earlier they went to the church – you know [about that].

19 (VZh)       [Кога копаехте царевицата?]

         [When did you hoe the corn?]

20 (d) [1:09]       pòsle gi pa kopàame ftòri pɤ̀t pàg gi kupàem

         … then we hoe them. We hoe them again a second time,

21 (d) [1:13]       i prez esentɤ̀ gi obìrame̝ bèrem naprɛ̀tᵊ mamùlite̝

         and we harvest them in autumn. First we gather the “mamuli” (corncobs)

22 (d) [1:17]       bès də gi bɛ̀lim pə pòsle bèrem kočànite̝

         without husking them, and then we gather the “kochani” (corncobs).

23 (d) [1:22]       tò kočàni si i vìkame nìe tò segà ne vìkat kočàni

         We called them “kochani.” People don’t call them “kochani” any more

24 (d) [1:24]       ama togàva kočàni im vìka:me

         but back then we called them “kochani”.

25 (VZh)       [Каква работа имахте покрай овцете?]

         [What sort of work was involved with keeping sheep?]

26 (d) [1:26]       a bè glèdame ofcète̝ oàgnɤt sɤ prez zìmətə čìstime̝ i grìžime̝ gi

         We look after sheep. They lamb in winter, we clean the pen and care for them

27 (d) [1:31]       slàgame na àgəncə̥tə i trìci edɤ̀t pòsle gi odbìvame dojɤ̀t ofcète̝

         We give the lambs bran to eat. Then we wean them so we can milk the sheep.

28 (VZh)       [Как празнувахте великден?]

         [How did you celebrate Easter?]

29 (d) [1:37]       velìgde̝n gu praznùvame trì dèn’a pɤ̀rvijɤ dèn si gòtvim jajcà

         We celebrate Easter over three days. On the first day we prepare eggs

30 (d) [1:42]       raznàsame po kɤ̀štite̝ ftòrijɤ dèn pàk sɤ̀što i trètea i nòsim jajcà

         and take them to peoples’ houses. The next two days the same – we carry eggs.

31 (d) [1:49]       i mùzikata [unintelligible]

         and [there’s music]. [unintelligible]

32 (VZh)       [А на събора какво правехте?]

         [And what did you do for the village celebration?]

33 (d) [1:50]       è togàva gòtvim ìdvat zbòrene od drùgite selà cɛ̀l dèn adèm pìem

         We cook. Celebrants come from other villages, and we eat and drink all day.

34 (VZh)       [Много хора ли идваха?]

         [Did a lot of people come?]

35 (d) [1:58]       ìma po pedesèt čovɛ̀ka na zbòrɤ ìdvatᵊ prijàtele̝ svàtuve

         There’s about fifty people at the celebration. All kinds of relatives come.

36 (d) [2:02]       tò dečurlìgata se prɤsnàle̝ segà

         But all the kids are now scattered to the winds.

1 (VZh)       [Къде се събираха младите хора преди?]

2 (c) [0:00]       нѝе по̀ ра̀но като момѝ ергѐне така̀ са̭ си определѝле̇ седе̂̀нк’и

3 (c) [0:08]       седе̂̀нкити̏ са хо̀дим нѐ като сега̀ збѝрштинә туга̀вә сме худѝле̇

4 (c) [0:14]       сәс ра̀бота сме прѐле̇ ѝдват мумчѐата нѝй ка̀зваме ергѐните̇ ѝдват

5 (c) [0:23]       ко̀йта ергѐнин си ѝма прийа̀телка сѐдне си до нѐйа

6 (c) [0:27]       лѐгне и ф пулъ̀та прика̀зват си т’а̀ си предѐ то̀й

7 (c) [0:31]       то̀й ако̀ се е поизмо̀рил ма̀лко на ра̀бота мо̀же и да за̀спи

8 (c) [0:33]       ф пулъ̀та на мома̀та

9 (d) [0:34]       [смях]

10 (c) [0:35]       не ѐ за чу̀до и стуѝм дукаде̂̀ идина̀ез двана̀ес чəсъ̀

11 (c) [0:41]       прибѝраме съ койа̀то мома̀ си ѝма прийа̀тел то̀й си йа испра̀шта

12 (c) [0:45]       пуприка̀звә си та̀м нә у̀лицәтә и сә прибѝрәт

13 (c) [0:48]       бе̂̀ше мно̀у ху̀бәу мно̀гу

14 (VZh)       [Как ставаха сватбите?]

15 (d) [0:51]       те тѝ съ правѝле̇ гуле̂̀ми сва̀дби ф съ̀бота прего̀твъд зә сва̀дбəтə

16 (d) [0:56]       ф неде̂̀л’а сва̀дбəтə ф понде̂̀лник пра̀ват прик’а̀ш на бу̀лката

17 (d) [1:00]       ѝдват ф неде̂̀л’а зə дə зѐмът бу̀лкəтə ут те̂̀хᵊ по̀сле о̀дът

18 (d) [1:06]       на съвѐт на цъ̀рквата са ходѝле̇ по̀ ра̀но дѐ

19 (VZh)       [Кога копаехте царевицата?]

20 (d) [1:09]       по̀сле ги па копа̀аме фто̀ри пъ̀т па̀г ги купа̀ем

21 (d) [1:13]       и през есентъ̀ ги обѝраме̇ бѐрем напре̂̀тᵊ маму̀лите̇

22 (d) [1:17]       бѐс дә ги бе̂̀лим пә по̀сле бѐрем коча̀ните̇

23 (d) [1:22]       то̀ коча̀ни си и вѝкаме нѝе то̀ сега̀ не вѝкат коча̀ни

24 (d) [1:24]       ама тога̀ва коча̀ни им вѝка:ме

25 (VZh)       [Каква работа имахте покрай овцете?]

26 (d) [1:26]       а бѐ глѐдаме офцѐте̇ оа̀гнът съ през зѝмәтә чѝстиме̇ и грѝжиме̇ ги

27 (d) [1:31]       сла̀гаме на а̀гәнцə̭тə и трѝци едъ̀т по̀сле ги одбѝваме дойъ̀т офцѐте̇

28 (VZh)       [Как празнувахте великден?]

29 (d) [1:37]       велѝгде̇н гу празну̀ваме трѝ дѐн’а пъ̀рвийъ дѐн си го̀твим йайца̀

30 (d) [1:42]       разна̀саме по къ̀штите̇ фто̀рийъ дѐн па̀к съ̀што и трѐтеа и но̀сим йайца̀

31 (d) [1:49]       и му̀зиката [неразбрано]

32 (VZh)       [А на събора какво правехте?]

33 (d) [1:50]       ѐ тога̀ва го̀твим ѝдват збо̀рене од дру̀гите села̀ це̂̀л дѐн адѐм пѝем

34 (VZh)       [Много хора ли идваха?]

35 (d) [1:58]       ѝма по педесѐт чове̂̀ка на збо̀ръ ѝдватᵊ прийа̀теле̇ сва̀туве

36 (d) [2:02]       то̀ дечурлѝгата се пръсна̀ле̇ сега̀

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut