Kolju Marinovo 6

1 (a) [0:01]      You know what? There were these gypsies: we call them “wooden-spoon [makers]".

know 2sg pres I what sg n interr
3sg pres cop clt
impf exist one pl adj gypsy pl m
dat 3pl clt
call 1pl pres I wooden.spoon pl f

2 (RA)       Ah?

disc

3 (a) [0:07]      and when they take – when it gets to be autumn,

and
nom 3pl when conj take 3pl pres P
hes
autumn sg n adj time sg n when conj come 3sg pres P

4 (a) [0:11]      and when they take one bear each, they’ll feed them

and
when conj take 3pl pres P
and
by
one sg f adj bear sg f
and
fut
acc 3pl clt
feed 3pl pres P

5 (a) [0:13]      and look after them [on their way] down from the mountains. They raise them there,

and
acc 3pl clt
look 3pl pres I
around
mountain sg m def
to
down adv
and
there adv
acc 3pl clt
raise 3pl pres I

6 (a) [0:19]      and teach them to dance. And when they come through the villages,

and
acc 3pl clt
teach 3pl pres I
comp
dance 3pl pres I
and
when conj set.off 3pl pres P
by
village pl n def

7 (a) [0:26]      each village opens up its doors, and they play the violin, [laughter] and sing,

and
each sg n adj village sg n open 3sg pres P door sg f def
and
violin sg f def play 3sg pres I
and
and
sing 3sg pres I

8 (a) [0:33]      and they bring the bear, tied here around the waist, in front of [peoples’] houses

and
and
bear sg f def tie sg f P.part P here adv
for
waist sg m def bring 3sg pres P
acc f 3sg clt
before house pl f

9 (a) [0:40]      and when they begin to play [music], [the bear] takes its front legs like this

when begin 3pl pres P
comp
play 3sg pres P
and
nom f 3sg when conj take 3sg pres P
ost
thus adv leg pl m def front pl def adj

10 (a) [0:44]      and lifts them up: he stands straight upright

comp
acc 3pl clt
lift 3sg pres P straight sg f adj
dat refl clt
stand.up 3sg pres I

11 (RA)       Umhm

bkch

12 (a) [0:46]      just like a man! It’s able to stand up that way.

to
like person sg m can pres imprs thus adv
comp
stand.up 3sg pres P

13 (RA)       Umhm, umhm.

bkch

14 (a) [0:50]      It stands up, and stamps like it’s dancing, and [all this time the guy] is playing music

stand.up 3sg pres I
acc refl clt
and
simply adv stamp 3sg pres I
comp
dance 3sg pres I
and
nom m 3sg play 3sg pres I

15 (a) [0:55]      the bear trainer is playing music.

bear.trainer sg m def play 3sg pres I

16 (RA)       Huh.

bkch

17 (a) [0:57]      He’s playing violin – the Gypsy kind. We call them “kemanche’s”

nom m 3sg
to
violin sg f take 3sg pres P
dat refl clt
gypsy pl adj kemanche pl n def
dat 3pl clt
call 1pl pres I nom 1pl

18 (RA)       Umhm

bkch

19 (a) [1:02]      Maybe you also know [about] them?

can pres imprs
and
comp
acc 3pl clt
know 2pl pres P nom 2pl

20 (GK)       Yes, it’s something like [one of] our instruments.

yes like
to
disc like our pl def adj this pl adj instrument pl m

21 (VZh)       A little like a gŭdŭlka [Bulgarian folk fiddle]

like gŭdŭlka sg f little adv

22 (RA)       A little like a gŭdŭlka

like gŭdŭlka sg f little adv

23 (a) [1:07]      [Right], sort of like a gŭdŭlka,

like gŭdŭlka sg f such sg n adj

24 (RA)       Huh.

bkch

25 (a) [1:08]      Very similar [to that].

such sg n adj same sg n def adj

27 (a) [1:10]      So they would lead these bears around with this – with these [sorts of things],

with
such sg n adj
with
such pl adj
with
such sg n adj
acc 3pl clt
lead 3pl impf I this pl adj bear pl f

28 (a) [1:15]      with these gŭdŭlkas.

with
this pl adj gŭdŭlka pl f

29 (GK)       Umhm.

bkch

30 (a) [1:17]      and [they’d say] “Hey, granny - give me your hand, so [the bear] will kiss your hand.

and
disc
grandmother voc f give sg imv P hand sg f
comp
dat 2sg clt
kiss 3sg pres I hand sg f

31 (a) [1:21]      Give your hand here to be kissed!” And he’ll grab your hand [and say

give sg imv I hand sg f
comp
kiss 3sg pres I
fut
dat 2sg clt
[...]
grab 3sg pres P hand sg f def

32 (a) [1:24]      What do you promise [to give us]?” [laughter]

what sg n interr promise 2sg pres I

33 (RA)       [laughter]

34 (a) [1:26]      You have to say what it is –

need pres imprs
comp
say 2sg pres P what sg n interr
3sg pres cop clt

35 (RA)       [laughter]

36 (a) [1:28]      what you’re going to give the bear. And he takes you by the hands and such

what sg n interr fut
dat f 3sg clt
gift 2sg pres I
to
bear sg f def grasp 3sg pres P hand pl f def
and
thus adv

37 (RA)       [laughter]

38 (a) [1:33]      Well as for me, I wasn’t afraid, because

but
nom 1sg
acc 1sg clt
neg
3sg pres cop clt
fear sg m because conj

39 (a) [1:34]      not everybody gives their hand [to him].

everyone sg m
neg
dat refl clt give 3sg pres I hand sg f def med

40 (GK)       Uh huh

bkch

41 (a) [1:37]      and what to promise? Well whatever I have in the house, whatever.

and
disc
what sg n interr fut promise 1sg pres P what sg n interr have 1sg pres I at.home adv what sg n interr
hes

42 (RA)       [laughter]

43 (a) [1:41]      When they set out these bear keepers didn’t have anything at all,

nom 3pl
when conj
3pl pres aux clt
set.off pl L.part P nom 3pl not.have 3pl impf I nothing sg n bear.keeper pl m def

44 (a) [1:45]      just onions, potatoes, things like that. [So] we make gifts to them, we give

white sg m adj onion sg m potato pl m such pl adj thing pl f gift 1pl pres P
dat 3pl clt
give 1pl pres P

45 (a) [1:49]      [them something] so they too will have [provisions] for the winter.

comp
have 3pl pres I
for
winter sg f def
also
nom 3pl

46 (RA)       Hm.

bkch

47 (a) [1:52]      After all, that’s why they drive them [= the bears] around.

and
after
this sg n adj
acc 3pl clt
drive 3pl pres I

48 (RA)       Umhm.

bkch

49 (GK)       Huh!

bkch

50 (a) [1:55]      not just to sing for us and have the bears dance for us

disc
comp
dat 1pl clt
sing 3pl pres P
comp
dat 1pl clt
dance 3pl pres P bear pl f def

51 (a) [1:59]      but also to gather some provisions for the winter. That’s what they would do.

disc
comp
dat refl clt
gather 3pl pres I
for
winter sg f def such sg n adj do 3pl impf P

52 (GK)       Umhm

bkch

53 (a) [2:07]      Well, that’s [our] life. Anything else you want?

disc
this sg n adj life sg m def other sg n adj want 2sg pres I

54 (GK)       [кашляне] Well, how did they get hold of these bears?

disc
nom 3pl how interr
3pl pres aux clt
acc 3pl clt
catch pl L.part I this pl adj bear pl f

55 (a) [2:17]      They’re said to have taken them [when they were] tiny.

tiny pl adj
acc 3pl clt
catch pl L.part I

56 (GK)       What?

disc

57 (a)       [When they were] tiny!

tiny pl adj

58 (GK)       Yes?

yes

59 (a) [2:21]      These bear keepers – they’d even take them as newborns, and then raise them up.

whelp pl P.part P still adv
acc 3pl clt
catch pl L.part I
and
acc 3pl clt
raise pl L.part I this pl adj bear.keeper pl m

60 (a) [2:26]      Some years, since they were taking them anyway,

and
this pl adj since conj
hes
3pl pres aux clt
already adv take pl L.part I some sg f adj year sg f

61 (a) [2:33]      they’d take [both] a male and a female and then, you know, breed them.

nom 3pl
dat refl clt
take 3pl pres I
and
male pl adj
and
female pl adj mean 3sg pres I
and
dat refl clt
acc 3pl clt
breed 3pl pres I

62 (a) [2:37]      But primarily they would take them [from their mothers]: whoever

but most before adv
3pl pres aux clt
acc 3pl clt
take pl L.part I
and
who sg m rel

63 (a) [2:39]      wasn’t able to “produce” one this way [would get them] from the woods:

neg
3sg pres aux clt can sg m L.part.impf I again adv thus adv
comp
dat refl clt
produce 3sg pres P
from
forest sg f def

64 (a) [2:44]      they would go about the mountain forest, find these tiny newborns,

go 3pl pres I
around
forest sg f def find 3pl pres I
dat refl clt
whelp pl P.part P such pl adj tiny pl adj

65 (a) [2:48]      and capture them from there. And then you raise them up.

and
dat refl clt
catch 3pl pres P
from
there adv
and
dat refl clt
acc 3pl clt
raise 2sg pres I
1 (a) [0:01]       znàjš kəkvò je ìməše inì cìgən’i im vìkəmi lìnguri

         You know what? There were these gypsies: we call them “wooden-spoon [makers]".


2 (RA)       əm

         Ah?


3 (a) [0:07]       i t’è kəto z’èmət ə jèsenno vrèm’i kəto dòd’i

         and when they take – when it gets to be autumn,


4 (a) [0:11]       i kəto z’èmət i po inɤ̀ m’èčkə i še gi ràn’ət

         and when they take one bear each, they’ll feed them


5 (a) [0:13]       i gi gl’èdət iz balkànə nə dòlu i tàm gi udgl’èduvət

         and look after them [on their way] down from the mountains. They raise them there,


6 (a) [0:19]       i gi nəùčuvət də igràat i kəto trɤ̀gnət pu s’ilàtə

         and teach them to dance. And when they come through the villages,


7 (a) [0:26]       ta s’àku s’èlu utvòri vratàtə i cigùl’kətə svìri i [laughter] i p’èji

         each village opens up its doors, and they play the violin, [laughter] and sing,


8 (a) [0:33]       i i m’èčkətə vɤ̀rdzənə tùkə za krɤ̀stə duvid’è ə òpreš kɤ̀šti

         and they bring the bear, tied here around the waist, in front of [peoples’] houses


9 (a) [0:40]       kəto pòčnet də zəsvìri i t’à kəto zərečè è təkà krəkàtə pr’èdniti

         and when they begin to play [music], [the bear] takes its front legs like this


10 (a) [0:44]       də gi dìgn’e pràvə sə ispràv’ə

         and lifts them up: he stands straight upright


11 (RA)       əhə

         Umhm


12 (a) [0:46]       du kutu čuv’èk mòje takà də stàn’i

         just like a man! It’s able to stand up that way.


13 (RA)       hm hm

         Umhm, umhm.


14 (a) [0:50]       ispràv’ə sə i pròsto t’èpə də igràj i tòj svìri

         It stands up, and stamps like it’s dancing, and [all this time the guy] is playing music


15 (a) [0:55]       mičkədàrinə svìri

         the bear trainer is playing music.


16 (RA)       hə

         Huh.


17 (a) [0:57]       tòj nə cigùl’kə zème si cìgənski kiminčètə im vìkəmi nìj

         He’s playing violin – the Gypsy kind. We call them “kemanche’s”


18 (RA)       əmhəm

         Umhm


19 (a) [1:02]       mòže i də gi znàiti vìj

         Maybe you also know [about] them?


20 (GK)       dà kato nə takòva kato nàšti tìja instrumènti

         Yes, it’s something like [one of] our instruments.


21 (VZh)       kato gədùlka màlko

         A little like a gŭdŭlka [Bulgarian folk fiddle]


22 (RA)       kato gədùlka màlko

         A little like a gŭdŭlka


23 (a) [1:07]       kəto gədùlkə takɤ̀vo

         [Right], sort of like a gŭdŭlka,


24 (RA)       əhə

         Huh.


25 (a) [1:08]       takɤ̀vo sɤ̀štoto

         Very similar [to that].


27 (a) [1:10]       səs takɤ̀vo s takɤ̀vi s takɤ̀vo gi vòdija tìjə m’èčki

         So they would lead these bears around with this – with these [sorts of things],


28 (a) [1:15]       s tìjə gədùl’ki

         with these gŭdŭlkas.


29 (GK)       əmhəm

         Umhm.


30 (a) [1:17]       i à bàbo dàj rɤ̀ka də ti celùvə rəkɤ̀

         and [they’d say] “Hey, granny - give me your hand, so [the bear] will kiss your hand.


31 (a) [1:21]       dàvəj rɤ̀kə də cəlùvə š ti s fàni rəkɤ̀tə

         Give your hand here to be kissed!” And he’ll grab your hand [and say


32 (a) [1:24]       kvò ubištàvəš [laughter]

         What do you promise [to give us]?” [laughter]


33 (RA)       [laughter]

         [laughter]


34 (a) [1:26]       tr’àbvə da kàžiš kvò e

         You have to say what it is –


35 (RA)       [laughter]

         [laughter]


36 (a) [1:28]       kvò žə i pudar’àvəš na m’èčkətə fàn’i rəc’èt’e i takà

         what you’re going to give the bear. And he takes you by the hands and such


37 (RA)       [laughter]

         [laughter]


38 (a) [1:33]       ma às ma n’è e straš’ štòtu

         Well as for me, I wasn’t afraid, because


39 (a) [1:34]       s’àkuj ni sì dàvə rəkɤ̀tə

         not everybody gives their hand [to him].


40 (GK)       əxə

         Uh huh


41 (a) [1:37]       i à kvò žə obeštàjə kvò ìməm f.kɤ̀šti kvò ə

         and what to promise? Well whatever I have in the house, whatever.


42 (RA)       [laughter]

         [laughter]


43 (a) [1:41]       tìjə kut sə trɤ̀gnəli tìjə n’àmaa nìštu mečkàrit’e

         When they set out these bear keepers didn’t have anything at all,


44 (a) [1:45]       b’èl lùk kartòfi takɤ̀vi ràbuti pudarìm im dad’èm

         just onions, potatoes, things like that. [So] we make gifts to them, we give


45 (a) [1:49]       da ìmət za zimɤ̀tə i tìi

         [them something] so they too will have [provisions] for the winter.


46 (RA)       həm

         Hm.


47 (a) [1:52]       i za tvà gi rəskàrvət

         After all, that’s why they drive them [= the bears] around.


48 (RA)       əmhəm

         Umhm.


49 (GK)       xa

         Huh!


50 (a) [1:55]       xèm də ni pup’èjət də ni puigràat [laughter] m’èčkiti

         not just to sing for us and have the bears dance for us


51 (a) [1:59]       xèm də si puzbìrət zə zimɤ̀tə takɤ̀vo napràvea

         but also to gather some provisions for the winter. That’s what they would do.


52 (GK)       əmhəm

         Umhm


53 (a) [2:07]       mi tvà živòt’ə drùgu ìskaš

         Well, that’s [our] life. Anything else you want?


54 (GK)       [cough] à t’è kɤ̀k sə gi fàštəli tìjə mèčki

         [кашляне] Well, how did they get hold of these bears?


55 (a) [2:17]       mənìnki gi fàštəli

         They’re said to have taken them [when they were] tiny.


56 (GK)       à

         What?


57 (a)       mənìn’ki

         [When they were] tiny!


58 (GK)       da

         Yes?


59 (a) [2:21]       ukùčeni òšti gi fàštali i gi udgl’èdvəli tèj mečkàri

         These bear keepers – they’d even take them as newborns, and then raise them up.


60 (a) [2:26]       i t’èj kutò ə sə v’èči zimàl’i n’àkoə gud’ìna

         Some years, since they were taking them anyway,


61 (a) [2:33]       t’ì si zìmət i mɤ̀ški i žènski znàči i si gi udvɤ̀ždət

         they’d take [both] a male and a female and then, you know, breed them.


62 (a) [2:37]       amà nàj nəprèš sə gi zìməli i kòjto

         But primarily they would take them [from their mothers]: whoever


63 (a) [2:39]       ni jè mòžəl pɤ̀k tɤ̀j də si pruizved’è ud gorɤ̀tə

         wasn’t able to “produce” one this way [would get them] from the woods:


64 (a) [2:44]       òd’ət iz gorɤ̀tə nəmìrət si ukùčeni takɤ̀vi mənìn’ki

         they would go about the mountain forest, find these tiny newborns,


65 (a) [2:48]       i si fàtət ut tàm i si gi odglèduəš

         and capture them from there. And then you raise them up.


1 (a) [0:01]       зна̀йш кəкво̀ йе ѝмəше инѝ цѝгəн’и им вѝкəми лѝнгури

2 (RA)       əм

3 (a) [0:07]       и т’ѐ кəто з’ѐмəт ə йѐсенно врѐм’и кəто до̀д’и

4 (a) [0:11]       и кəто з’ѐмəт и по инъ̀ м’ѐчкə и ше ги ра̀н’əт

5 (a) [0:13]       и ги гл’ѐдəт из балка̀нə нə до̀лу и та̀м ги удгл’ѐдувəт

6 (a) [0:19]       и ги нəу̀чувəт дə игра̀ат и кəто тръ̀гнəт пу с’ила̀тə

7 (a) [0:26]       та с’а̀ку с’ѐлу утво̀ри врата̀тə и цигу̀л’кəтə свѝри и [смях] и п’ѐйи

8 (a) [0:33]       и и м’ѐчкəтə въ̀рѕəнə ту̀кə за кръ̀стə дувид’ѐ ə о̀преш къ̀шти

9 (a) [0:40]       кəто по̀чнет дə зəсвѝри и т’а̀ кəто зəречѐ ѐ тəка̀ крəка̀тə пр’ѐднити

10 (a) [0:44]       дə ги дѝгн’е пра̀вə сə испра̀в’ə

11 (RA)       əhə

12 (a) [0:46]       ду куту чув’ѐк мо̀йе така̀ дə ста̀н’и

13 (RA)       hм hм

14 (a) [0:50]       испра̀в’ə сə и про̀сто т’ѐпə дə игра̀й и то̀й свѝри

15 (a) [0:55]       мичкəда̀ринə свѝри

16 (RA)       hə

17 (a) [0:57]       то̀й нə цигу̀л’кə зѐме си цѝгəнски киминчѐтə им вѝкəми нѝй

18 (RA)       əмhəм

19 (a) [1:02]       мо̀же и дə ги зна̀ити вѝй

20 (GK)       да̀ като нə тако̀ва като на̀шти тѝйа инструмѐнти

21 (VZh)       като гəду̀лка ма̀лко

22 (RA)       като гəду̀лка ма̀лко

23 (a) [1:07]       кəто гəду̀лкə такъ̀во

24 (RA)       əhə

25 (a) [1:08]       такъ̀во съ̀штото

27 (a) [1:10]       сəс такъ̀во с такъ̀ви с такъ̀во ги во̀дийа тѝйə м’ѐчки

28 (a) [1:15]       с тѝйə гəду̀л’ки

29 (GK)       əмhəм

30 (a) [1:17]       и а̀ ба̀бо да̀й ръ̀ка дə ти целу̀вə рəкъ̀

31 (a) [1:21]       да̀вəй ръ̀кə дə цəлу̀вə ш ти с фа̀ни рəкъ̀тə

32 (a) [1:24]       кво̀ убишта̀вəш [смях]

33 (RA)       [смях]

34 (a) [1:26]       тр’а̀бвə да ка̀жиш кво̀ е

35 (RA)       [смях]

36 (a) [1:28]       кво̀ жə и пудар’а̀вəш на м’ѐчкəтə фа̀н’и рəц’ѐт’е и така̀

37 (RA)       [смях]

38 (a) [1:33]       ма а̀с ма н’ѐ е страш’ што̀ту

39 (a) [1:34]       с’а̀куй ни сѝ да̀вə рəкъ̀тə

40 (GK)       əхə

41 (a) [1:37]       и а̀ кво̀ жə обешта̀йə кво̀ ѝмəм ф.къ̀шти кво̀ ə

42 (RA)       [смях]

43 (a) [1:41]       тѝйə кут сə тръ̀гнəли тѝйə н’а̀маа нѝшту мечка̀рит’е

44 (a) [1:45]       б’ѐл лу̀к карто̀фи такъ̀ви ра̀бути пударѝм им дад’ѐм

45 (a) [1:49]       да ѝмəт за зимъ̀тə и тѝи

46 (RA)       həм

47 (a) [1:52]       и за тва̀ ги рəска̀рвəт

48 (RA)       əмhəм

49 (GK)       ха

50 (a) [1:55]       хѐм дə ни пуп’ѐйəт дə ни пуигра̀ат [смях] м’ѐчкити

51 (a) [1:59]       хѐм дə си пузбѝрəт зə зимъ̀тə такъ̀во напра̀веа

52 (GK)       əмhəм

53 (a) [2:07]       ми тва̀ живо̀т’ə дру̀гу ѝскаш

54 (GK)       [цоугh] а̀ т’ѐ къ̀к сə ги фа̀штəли тѝйə мѐчки

55 (a) [2:17]       мəнѝнки ги фа̀штəли

56 (GK)       а̀

57 (a)       мəнѝн’ки

58 (GK)       да

59 (a) [2:21]       уку̀чени о̀шти ги фа̀штали и ги удгл’ѐдвəли тѐй мечка̀ри

60 (a) [2:26]       и т’ѐй куто̀ ə сə в’ѐчи зима̀л’и н’а̀коə гуд’ѝна

61 (a) [2:33]       т’ѝ си зѝмəт и мъ̀шки и жѐнски зна̀чи и си ги удвъ̀ждəт

62 (a) [2:37]       ама̀ на̀й нəпрѐш сə ги зѝмəли и ко̀йто

63 (a) [2:39]       ни йѐ мо̀жəл пъ̀к тъ̀й дə си пруизвед’ѐ уд горъ̀тə

64 (a) [2:44]       о̀д’əт из горъ̀тə нəмѝрəт си уку̀чени такъ̀ви мəнѝн’ки

65 (a) [2:48]       и си фа̀тəт ут та̀м и си ги одглѐдуəш

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut