Kovačevo 2

1 (GK)       In the old days what kinds of animals did you raise here in your village?

nom 2pl one sg n adj time sg n what.kind sg m adj livestock sg m
acc refl clt
look.after 3sg impf I here adv in
your sg n def adj village sg n

2 (a) [00:03]      Donkeys, horses, mules, oxen –

donkey sg n horse sg m mule sg n ox pl m

3 (b) [00:09]      Oxen, cows with their calves. Two cows per [household]. I had two cows

ox pl m cow pl f with
calf pl n
by
two f cow pl f
with
two f cow pl f 1sg pres aux clt have sg f L.part I

4 (b) [00:13]      [in] the yard, and two oxen. [Also] donkeys. There was everything.

yard sg m def
and
two m ox ct m donkey sg n everything sg n impf exist

5 (c) [00:17]      During our live we had –

have sg f L.part I 1sg pres aux clt during life sg m def
1pl pres aux clt
[...]

6 (b) [00:19]      Hah!

disc

7 (c) [00:19]      and a donkey

and
donkey sg n

8 (b) [00:20]      Hah!

disc

9 (c) [00:20]      and a horse, and a mule.

and
horse sg m
and
mule sg n

10 (b) [00:20]      We also have a horse. We have everything.

and
horse sg m have 1pl pres I
and
everything sg n have 1pl pres I

11 (c) [00:20]      I looked after two donkeys and one horse.

two n mule pl n 1sg pres aux clt spend sg f L.part P two n donkey pl n
and
one sg m adj horse sg m

12 (b) [00:27]      Sheep, goats –

sheep pl f goat pl f

13 (c) [00:29]      And one horse.

and
one sg m adj horse sg m

14 (b) [00:30]      Back then whatever we produced was ours. Back then there were [strong] rains,

then adv what rel dat refl clt get 1pl pres P
for
acc 1pl
dat refl clt
3sg pres cop clt
then adv impf exist
and
rain pl m

15 (b) [00:35]      [there were] these fields that you see – up there, down there, with fences –

this pl adj field f pl rel acc 3pl clt look 2sg pres I
and
up.above adv
and
down.below adv fence pl f pres exist

16 (b) [00:40]      oho! But there was rain..

excl but impf exist
and
rain sg m

17 (a) [00:40]      [unintelligible]

18 (b) [00:41]      We brought in good crops, my son

good.harvest sg m get 1pl impf I son voc m

19 (b) [00:43]      But now what is there? Now they don’t want it. One against the other!

but
disc
now adv what interr
3sg pres cop clt
now adv not.want 3pl pres
and
one sg m adj
on
other sg m adj

20 (b) [00:46]      This little village here is just as cursed as it is small.

how.much adv
3sg pres cop clt
here adv [...]
little sg n adj village sg n def
and
so.much adv
3sg pres cop clt
and
bedevil sg n P.part P

21 (b) [00:49]      Quarrels! They fight! They won’t let a single tractor in to plow, or to sow,

quarrel pl f quarrel 3pl pres I
acc refl clt
neither tractor sg m allow 3pl pres I
comp
plow 3pl pres P
comp
sow 3pl pres I

22 (b) [00:54]      to have [even] a puny little hen. As we [are now], if you buy some little hen,

comp
pres exist one sg f adj small.hen sg f when conj
1pl pres cop clt
fut
dat refl clt
take 3sg pres I some sg f adj small.hen sg f

23 (b) [01:00]      There’s grain, you can feed the hens. But there aren’t any [hens]!

pres exist grain sg n fut
dat refl clt
feed 2sg pres P hen pl f def pres neg exist

24 (b) [01:03]      Yesterday I was – in Katuntsi I paid two levs each …

yesterday adv 1sg pres aux clt
from
Katuntsi 1sg pres aux clt buy sg f L.part P
and
by
two m lev ct m

25 (c) [01:05]      Two levs!

two m lev ct m

26 (b) [01:05]      … for eggs.

egg sg n def

27 (GK)       It’s gotten to be two levs?!

two m lev ct m
3sg pres aux clt
become sg n L.part P

28 (b) [01:07]      Two levs!

two m lev ct m

29 (c) [01:07]      Two levs!

two m lev ct m

30 (b) [01:08]      Two levs!

two m lev ct m

31 (GK)       Yikes!

excl

32 (b) [01:11]      And I bought ten eggs. Do the math, how much is that?!

and
ten egg pl n take 1sg aor P [...]
find sg imv P account sg f how.much money pl.t
3pl pres cop clt

33 (GK)       Twenty levs.

twenty lev ct m

34 (b) [01:14]      That’s right. Two levs each.

disc
thus adv
by
two m lev ct m

35 (GK)       But when we left Sofia, eggs were one lev sixty each.

and
when conj depart 1pl aor P
from
Sofia sg f place 3pl impf cop
by
lev sg m
and
sixty egg pl n def

36 (b) [01:20]      No, two levs.

no two m lev ct m

37 (c) [01:21]      Also in Sandanski, it’s different there [unintelligible]

and
by
Sandanski sg m place there adv
by
different sg n adj

38 (b) [01:23]      It was like that here earlier, one lev eighty. But at

and
here adv 3sg impf cop thus adv before adv
by
lev sg m
and
eighty but
from

39 (b) [01:26]      one lev eighty, that’s still [unintelligible]

lev sg m
and
eighty
and
still adv

40 (c) [01:29]      They even brought [eggs] in from Yugoslavia, at one lev ten, to Katuntsi.

even adv
from
Yugoslavia sg f place 3pl impf aux bring pl L.part P
by
lev sg m
and
ten
hes
in
Katuntsi sg m place

41 (b) [01:32]      In Katuntsi –

in
Katuntsi sg m place

42 (a) [01:34]      I haven’t tasted an egg in I don’t know when!

now adv
neg
1sg pres aux clt taste sg f L.part P egg sg n
[...]
neg
remember 1sg pres I since.when adv

43 (b) [01:35]      Well, what can [you do]?

disc
what interr fut

44 (c) [01:36]      And from Kolyo so many times I [unintelligible] –

and
nom 1sg
ost
here adv
from
Kolyo sg m name many adv time pl m 1sg pres aux clt

45 (a) [01:38]      I don’t remember the last time I ate eggs.

neg
remember 1sg pres I since.when adv
neg
1sg pres aux clt eat sg f L.part I egg pl n

46 (GK)       But can’t –

but
neg

47 (b) [01:40]      He wants two levs each for them! Two levs!

two m lev ct m
interr clt
dat 2sg clt
acc 3pl clt
grasp 3sg pres I nom m 3sg two m lev ct m

48 (GK)       Can’t you raise hens?

neg
can 2sg pres I
comp
dat refl clt
look.after 2sg pres I hen pl f

49 (a) [01:42]      I can’t. I had [some] hens, but something ate them up and that’s the end.

hes
neg
can 1sg pres I have 1sg impf I hen pl f but eat 3sg aor P acc 3pl clt something sg n
and
end sg m

50 (c) [01:47]      There isn’t – [unintelligible]

neg exist

51 (a) [01:47]      In the space of two evenings [I lost them all].

for
two f evening pl f

52 (c) [01:47]      if you have chickens –

if conj have 2sg pres I hen pl f

53 (GK)       You can’t get any again now?

neg
can pres imprs
comp
acc 3pl clt
start 2sg pres P now adv again adv

54 (a) [01:49]      I can’t. I can’t. One hen now costs fifty or sixty levs.

neg
can 1sg pres I
neg
can 1sg pres I now adv fifty lev ct m
and
sixty lev ct m one f sg adj hen sg f

55 (b) [01:53]      That much! Tsk tsk. That much. [It’s gotten] expensive.

disc
so.much adv
excl
so.much adv high.costs sg f

56 (a) [01:54]      Really expensive.

high.costs sg f very adv
1 (GK)       vìj ednò vrème kakɤ̀v dubìtək se glèdaše tùkə vəv vàšto sèlo

         In the old days what kinds of animals did you raise here in your village?


2 (a) [00:03]       məgàre kòn mùle vòluve

         Donkeys, horses, mules, oxen –


3 (b) [00:09]       vòluve kràvi səs tèlencètə pu dvè kràvi s dvè kràvi səm imàlə

         Oxen, cows with their calves. Two cows per [household]. I had two cows


4 (b) [00:13]       dvòrə i dvà vòlə məgàre sìčku ìməše

         [in] the yard, and two oxen. [Also] donkeys. There was everything.


5 (c) [00:17]       imàlə səm prez živòtə sme i

         During our live we had –


6 (b) [00:19]       ɤ̀

         Hah!


7 (c) [00:19]       i məgàre

         and a donkey


8 (b) [00:20]       ɤ̀

         Hah!


9 (c) [00:20]       i kòn’ i mùle

         and a horse, and a mule.


10 (b) [00:20]       i kòn’ ìməme i sìčku ìməme

         We also have a horse. We have everything.


11 (c) [00:20]       dvè mùl’tə səm prikàrlə dvè məgàrtə i idìn kon’

         I looked after two donkeys and one horse.


12 (b) [00:27]       òfci kòzi

         Sheep, goats –


13 (c) [00:29]       i idìn kon’

         And one horse.


14 (b) [00:30]       tugàə što sì iskàrəme zə nàs si j tugàj ìməše i dɤ̀žduve

         Back then whatever we produced was ours. Back then there were [strong] rains,


15 (b) [00:35]       tìi nìvi št’u gì glèjš i nəgòre i nədòlu ògərdi ìmə

         [there were] these fields that you see – up there, down there, with fences –


16 (b) [00:40]       èhèj əmə ìməše i dɤ̀š

         oho! But there was rain..


17 (a) [00:40]       [unintelligible]

         [unintelligible]


18 (b) [00:41]       berek’èt iskàrvəhme sìnko

         We brought in good crops, my son


19 (b) [00:43]       ami a s’à štò a s’à nik’ɤ̀t tə edìn nə drùk

         But now what is there? Now they don’t want it. One against the other!


20 (b) [00:46]       kòlku ə tùkə màl màlenku sèltu tə tòlku e i devolòsənu

         This little village here is just as cursed as it is small.


21 (b) [00:49]       kràmuli kàrət sə nìtu tràktur pùštət də surɤ̀t də sèet

         Quarrels! They fight! They won’t let a single tractor in to plow, or to sow,


22 (b) [00:54]       də ìmə ədnà kukòščinkə kət sme k’i si zèmə budnà kukòhčinkə

         to have [even] a puny little hen. As we [are now], if you buy some little hen,


23 (b) [01:00]       ìmə žìtu k’i si nəhràniš kukòškitə nèmə

         There’s grain, you can feed the hens. But there aren’t any [hens]!


24 (b) [01:03]       fčèrə səm ut kətùnci səm kùpɨlə i pu dva lèvə

         Yesterday I was – in Katuntsi I paid two levs each …


25 (c) [01:05]       dvà lèvə

         Two levs!


26 (b) [01:05]       ecèto

         … for eggs.


27 (GK)       dvà lèva e stànalo

         It’s gotten to be two levs?!


28 (b) [01:07]       dvà lèvə

         Two levs!


29 (c) [01:07]       dvà lèvə

         Two levs!


30 (b) [01:08]       dvà lèvə

         Two levs!


31 (GK)       bàaa

         Yikes!


32 (b) [01:11]       à dèset icà zèh kò nàjdi smètkə kòlku pərì sə

         And I bought ten eggs. Do the math, how much is that?!


33 (GK)       dvàjsi lèvə

         Twenty levs.


34 (b) [01:14]       à təkà pu dvà lèvə

         That’s right. Two levs each.


35 (GK)       a katu trɤ̀gnəxme ut sòfija b’àxa pu lèf i šijsè ejcàta

         But when we left Sofia, eggs were one lev sixty each.


36 (b) [01:20]       nè dvà levə

         No, two levs.


37 (c) [01:21]       i pu səndèndski tàm pu rəzlično [unintelligible]

         Also in Sandanski, it’s different there [unintelligible]


38 (b) [01:23]       i tùk beše təkà nəprèš pu lèf i usimdisè əmə ut

         It was like that here earlier, one lev eighty. But at


39 (b) [01:26]       lèf i usimdisè i òšte [unintelligible]

         one lev eighty, that’s still [unintelligible]


40 (c) [01:29]       dàže ud juguslàvijə b’àhə dukàrəli pu lèf i dèset əh f kətùnci

         They even brought [eggs] in from Yugoslavia, at one lev ten, to Katuntsi.


41 (b) [01:32]       f kətùnci

         In Katuntsi –


42 (a) [01:34]       s’à ne sɤ̀m nəkùsilə jàjce nit ni pòmn’əm utkugà

         I haven’t tasted an egg in I don’t know when!


43 (b) [01:35]       əm štu k’è

         Well, what can [you do]?


44 (c) [01:36]       a jàs e tùkə ut kòl’u bəjà pɤ̀ti səm [unintelligible] –

         And from Kolyo so many times I [unintelligible] –


45 (a) [01:38]       ne pòmn’əm utkugà ne sɤ̀m jàla jàjca

         I don’t remember the last time I ate eggs.


46 (GK)       ma ne

         But can’t –


47 (b) [01:40]       dvà lèvə li ti gi fàštə tòj dvà lèvə

         He wants two levs each for them! Two levs!


48 (GK)       ne mòžeš da si glèdəš kukòški

         Can’t you raise hens?


49 (a) [01:42]       m ne mòə ìməh kukòški əmə iz’èdi gì n’àštu i kràj

         I can’t. I had [some] hens, but something ate them up and that’s the end.


50 (c) [01:47]       nèma [unintelligible]

         There isn’t – [unintelligible]


51 (a) [01:47]       za dve vèčeri

         In the space of two evenings [I lost them all].


52 (c) [01:47]       k’ ìməš kukòški

         if you have chickens –


53 (GK)       ne mòže də gi zəfàtiš segà pàk

         You can’t get any again now?


54 (a) [01:49]       ne mògə ni mògə s’à pidesè levə i šijsè lèvə ednà kukòškə

         I can’t. I can’t. One hen now costs fifty or sixty levs.


55 (b) [01:53]       əm tòlkuə c.c tòlkuə skəputìjə

         That much! Tsk tsk. That much. [It’s gotten] expensive.


56 (a) [01:54]       skəputìjə nògu

         Really expensive.


1 (GK)       вѝй едно̀ врѐме какъ̀в дубѝтəк се глѐдаше ту̀кə вəв ва̀што сѐло

2 (a) [00:03]       мəга̀ре ко̀н му̀ле во̀луве

3 (b) [00:09]       во̀луве кра̀ви сəс тѐленцѐтə пу двѐ кра̀ви с двѐ кра̀ви сəм има̀лə

4 (b) [00:13]       дво̀рə и два̀ во̀лə мəга̀ре сѝчку ѝмəше

5 (c) [00:17]       има̀ла сме през живо̀тə сме и

6 (b) [00:19]       ъ̀

7 (c) [00:19]       и мəга̀ре

8 (b) [00:20]       ъ̀

9 (c) [00:20]       и ко̀н’ и му̀ле

10 (b) [00:20]       и ко̀н’ ѝмəме и сѝчку ѝмəме

11 (c) [00:20]       двѐ му̀л’тə сəм прика̀рлə двѐ мəга̀ртə и идѝн кон’

12 (b) [00:27]       о̀фци ко̀зи

13 (c) [00:29]       и идѝн кон’

14 (b) [00:30]       туга̀ə што сѝ иска̀рəме зə на̀с си й туга̀й ѝмəше и дъ̀ждуве

15 (b) [00:35]       тѝи нѝви шт’у гѝ глѐйш и нəго̀ре и нəдо̀лу о̀гəрди ѝмə

16 (b) [00:40]       ѐhѐй əмə ѝмəше и дъ̀ш

17 (a) [00:40]       [неразбрано]

18 (b) [00:41]       берек’ѐт иска̀рвəhме сѝнко

19 (b) [00:43]       ами а с’а̀ што̀ а с’а̀ ник’ъ̀т тə едѝн нə дру̀к

20 (b) [00:46]       ко̀лку ə ту̀кə ма̀л ма̀ленку сѐлту тə то̀лку е и деволо̀сəну

21 (b) [00:49]       кра̀мули ка̀рəт сə нѝту тра̀ктур пу̀штəт дə суръ̀т дə сѐет

22 (b) [00:54]       дə ѝмə əдна̀ куко̀шчинкə кəт сме к’и си зѐмə будна̀ куко̀hчинкə

23 (b) [01:00]       ѝмə жѝту к’и си нəhра̀ниш куко̀шкитə нѐмə

24 (b) [01:03]       фчѐрə сəм ут кəту̀нци сəм ку̀пɨлə и пу два лѐвə

25 (c) [01:05]       два̀ лѐвə

26 (b) [01:05]       ецѐто

27 (GK)       два̀ лѐва е ста̀нало

28 (b) [01:07]       два̀ лѐвə

29 (c) [01:07]       два̀ лѐвə

30 (b) [01:08]       два̀ лѐвə

31 (GK)       ба̀аа

32 (b) [01:11]       а̀ дѐсет ица̀ зѐh ко̀ на̀йди смѐткə ко̀лку пəрѝ сə

33 (GK)       два̀йси лѐвə

34 (b) [01:14]       а̀ тəка̀ пу два̀ лѐвə

35 (GK)       а кату тръ̀гнəхме ут со̀фийа б’а̀ха пу лѐф и шийсѐ ейца̀та

36 (b) [01:20]       нѐ два̀ левə

37 (c) [01:21]       и пу сəндѐндски та̀м пу рəзлично [неразбрано]

38 (b) [01:23]       и ту̀к беше тəка̀ нəпрѐш пу лѐф и усимдисѐ əмə ут

39 (b) [01:26]       лѐф и усимдисѐ и о̀ште [неразбрано]

40 (c) [01:29]       да̀же уд йугусла̀вийə б’а̀hə дука̀рəли пу лѐф и дѐсет əh ф кəту̀нци

41 (b) [01:32]       ф кəту̀нци

42 (a) [01:34]       с’а̀ не съ̀м нəку̀силə йа̀йце нит ни по̀мн’əм уткуга̀

43 (b) [01:35]       əм шту к’ѐ

44 (c) [01:36]       а йа̀с е ту̀кə ут ко̀л’у бəйа̀ пъ̀ти сəм [неразбрано]

45 (a) [01:38]       не по̀мн’əм уткуга̀ не съ̀м йа̀ла йа̀йца

46 (GK)       ма не

47 (b) [01:40]       два̀ лѐвə ли ти ги фа̀штə то̀й два̀ лѐвə

48 (GK)       не мо̀жеш да си глѐдəш куко̀шки

49 (a) [01:42]       м не мо̀ə ѝмəh куко̀шки əмə из’ѐди гѝ н’а̀шту и кра̀й

50 (c) [01:47]       нѐма [неразбрано]

51 (a) [01:47]       за две вѐчери

52 (c) [01:47]       к’ ѝмəш куко̀шки

53 (GK)       не мо̀же дə ги зəфа̀тиш сега̀ па̀к

54 (a) [01:49]       не мо̀гə ни мо̀гə с’а̀ пидесѐ левə и шийсѐ лѐвə една̀ куко̀шкə

55 (b) [01:53]       əм то̀лкуə ц.ц то̀лкуə скəпутѝйə

56 (a) [01:54]       скəпутѝйə но̀гу

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut