Vasiljovo 2

1 (VZh)       [How was the village settled?]

2 (b) [0:01]      How was it settled? Well let me tell you. [It was] like this

disc
how interr
acc refl clt
3sg pres aux clt
settle sg n L.part P interr
dat 2sg clt
say 1sg pres I thus adv

3 (b) [0:04]      People from Teteven settled here because of their livestock – to have enough space

here adv Teteven.inhabitant pl m def
3pl pres aux clt
acc refl clt
settle pl L.part P because.of livestock sg m def
comp
dat 3pl clt
3sg pres cop clt
wide sg n adj

4 (b) [0:10]      for them to graze. And they also kept houses in town.

comp
graze 3pl pres I
and
dat refl clt
3pl pres aux clt
keep 3pl pres I
and
in
city sg m def house pl f def

5 (b) [0:15]      So - they work here [in the field], and keep houses in the town,

disc here adv
dat refl clt
work 3pl pres I
and
around
city sg m def
dat refl clt
keep 3pl pres I house pl f def

6 (b) [0:18]      up to the school. [The area] beyond the school was settled by people from Brusen.

to
school sg n def
from
school sg n def there adv
3pl pres aux clt
acc refl clt
settle pl L.part P
and
Brusen.inhabitant pl m

7 (b) [0:22]      From the center of Vasilyovo onwards, it’s Brusen people – where they came from

from
middle sg f def
of
Vasilyovo sg n place there adv
and
Brusen.inhabitant pl m from.where rel adv
3pl pres aux clt
come pl L.part P

8 (b) [0:28]      [is] Brusen. Then further up are the “Shope” people. The Shope people are there

again adv
from
Brusen sg m place more above adv
and
Shope pl m def Shope pl m def
and
there adv

9 (b) [0:32]      The Shope people escaped from the Shope region and came there

again adv Shope pl m
3pl pres aux clt
escape pl L.part P
from
Shope.region sg m def
and
3pl pres aux clt
come pl L.part P there adv

10 (b) [0:35]      Then they settled there, and further on up are Greeks.

and
acc refl clt
settle 3pl aor P
disc
this pl adj
from
there adv more above adv
and
Greek pl m def

11 (b) [0:39]      A Greek tribe. And then there’s also a tribe from the Klisura region.

and
Greek sg n adj tribe sg n pres exist
and
and
disc of.Klisura sg n adj tribe sg n

12 (b) [0:42]      All [of them] fled [from somewhere], and since it was empty here,

all thus adv
3pl pres aux clt
escape pl L.part P when conj
3sg pres aux clt
be sg n L.part wasteland sg m here adv

13 (b) [0:45]      they came, and stayed here, and that’s how it happened.

and
3pl pres aux clt
settle pl L.part P
and
dat refl clt
take.hold pl L.part P here adv
and
thus adv
dat refl clt
remain 3sg aor P

14 (b) [0:49]      The village got settled. And [the population] got to be dense. How many houses –

and
acc refl clt
settle 3sg aor P village sg n def
dat refl clt
become 3sg aor P dense sg n adj already adv how.many interr house pl f

15 (b) [0:52]      I don’t know how many there are now. I’m neither interested in [that fact]

neg
acc 3pl clt know 1sg pres I how.many interr
3pl pres cop clt
now adv
neg
neither
acc refl clt
interest 1sg pres I

16 (b) [0:55]      nor do I know [it], but I remember it being thirty “kushti” (houses).

neither
acc 3pl clt
know 1sg pres I how.many interr
3pl pres cop clt
but
1sg pres aux clt
acc 3pl clt
remember sg f L.part P thirty house pl f

17 (VZh)       [Didn’t you used to say “keshti”?]

18 (b) [0:59]      Thirty “keshti” then.

thirty house pl f thus adv

19 (VZh)       [How did you observe the holidays in olden times?]

20 (b) [1:01]      In the old days this is how we observed the holidays. When Easter came,

disc
one.time adv thus adv spend 1pl impf I holiday pl m def come 3sg impf P Easter sg m

21 (b) [1:05]      we celebrated it for three days. And we we’d go and gather together

three day ct m
dat refl clt
acc m 3sg clt
celebrate 1pl impf I
and
dat refl clt
go 1pl impf I
and
dat refl clt
acc refl clt
gather 1pl impf I

22 (b) [1:10]      with people from Ribarche for there to be more us, since we were few.

with
Ribarche.inhabitant pl m def
comp
1pl pres cop clt
more adv
because
1pl impf cop little adv

23 (b) [1:13]      And we’d engage bagpipe players and violinists, wherever musicians came from,

and
dat refl clt
call 1pl impf I bagpipe.player pl m violinist pl m rel music sg f
from
somewhere adv come 3sg pres P

24 (b) [1:19]      and they played for us and we celebrated three days.

and
dat 1pl clt
play 3sg pres I
and
dat refl clt
celebrate 1pl impf I
around
three day ct m

25 (b) [1:23]      For three days we’d go out, musicians played, and we celebrated.

interr three day ct m
dat refl clt
go 1pl impf I
and
dat refl clt
play.music 3pl impf I
and
dat refl clt
acc m 3pl clt
celebrate 1pl impf I

26 (b) [1:28]      Then would come the day of the Holy Ghost, and on that day too we go –

come 3sg impf P after adv
disc
Holy.Ghost.day sg m
and
on
Holy.Ghost.day sg m
fut
go 1pl pres P

27 (b) [1:31]      [as] on holidays, we gather somewhere – and then the day of Ascension, and so on.

again adv holiday m somewhere adv
acc refl clt
gather 1pl pres P again adv Ascension sg m
and
thus adv all.the.time adv

28 (b) [1:35]      We’d gather together at certain ritual spots outside the village, and dance.

at
some pl adj ritual.place pl m
acc refl clt
gather 1pl impf I
and
dat refl clt
dance 1pl impf I

29 (b) [1:40]      And the bagpipe players would play for us, either with whistles or bagpipe chanters,

and
all.the.time adv thus adv
dat 1pl clt
play.music 3pl impf I bagpipe.player pl m disc whistle pl f disc chanter pl f

30 (b) [1:44]      such types of reed whistles – and we even danced to trumpets!

ost
such pl adj whistle pl f again adv
[...]
by
trumpet pl m
1pl pres aux clt
dance pl L.part I

31 (b) [1:47]      Little trumpets - we also danced to trumpets.

and
by
small.trumpet sg n
and
by
trumpet pl m
1pl pres aux clt
dance pl L.part I
1 (VZh)       [Как се е заселило това село?]

         [How was the village settled?]


2 (b) [0:01]       ami kàk se e zasè̝lilo nalì ti kàzvam takà

         How was it settled? Well let me tell you. [It was] like this


3 (b) [0:04]       tùka tetev’èncite sa sa zas’è̝lile zərəd dobìtakḁ da im e širòko

         People from Teteven settled here because of their livestock – to have enough space


4 (b) [0:10]       da pasɛ̀t i si sə podṛžèli i v gradɛ̀ kɤ̀štite

         for them to graze. And they also kept houses in town.


5 (b) [0:15]       tovà tùka si rabòtat a po gradɛ̀ si podṛ̀žat kɤ̀štite

         So - they work here [in the field], and keep houses in the town,


6 (b) [0:18]       du učìlišteto̥ ud učìlišteto tàm sa sa zas’è̝lile pa brusn’ène

         up to the school. [The area] beyond the school was settled by people from Brusen.


7 (b) [0:22]       ut sredɛ̀ta na vasìl’ovo tàm pa brusn’ène udd’è̝ sa došlè

         From the center of Vasilyovo onwards, it’s Brusen people – where they came from


8 (b) [0:28]       pàk ud brùsen pò nagòre pa šòpeto̥ šòpeto pa tàm

         [is] Brusen. Then further up are the “Shope” people. The Shope people are there


9 (b) [0:32]       pà šòpe sa izb’àgale ot šoplùka ta sa došl’è̝ tàm

         The Shope people escaped from the Shope region and came there


10 (b) [0:35]       ta sa zas’è̝lia pa t’èa ot tàm pò nagòre pak gṛ̀cite

         Then they settled there, and further on up are Greeks.


11 (b) [0:39]       pa gṛ̀cko pl’ème ìma i i takòva klisùrsko pl’ème

         A Greek tribe. And then there’s also a tribe from the Klisura region.


12 (b) [0:42]       s’è̝ takà sa izb’àgale koto e bilò puštin’àk tùkəna

         All [of them] fled [from somewhere], and since it was empty here,


13 (b) [0:45]       i sa zas’è̝lile i si zastànale tùka i takà si ostanà

         they came, and stayed here, and that’s how it happened.


14 (b) [0:49]       i se zas’è̝li selòto si stanɛ̀ gɤ̀sto v’è̝ke kòlko kɤ̀šti

         The village got settled. And [the population] got to be dense. How many houses –


15 (b) [0:52]       ne gì znàm kòlko sa segàkana ne nì sa interesùvam

         I don’t know how many there are now. I’m neither interested in [that fact]


16 (b) [0:55]       nì gi znàja kòlko sa ama səm gi zapòmnila trìese kɤ̀šti

         nor do I know [it], but I remember it being thirty “kushti” (houses).


17 (VZh)       [Не беше ли кeщи?]

         [Didn’t you used to say “keshti”?]


18 (b) [0:59]       trìese kɛ̀šti takà

         Thirty “keshti” then.


19 (VZh)       [Как прекарвахте празниците едно време?]

         [How did you observe the holidays in olden times?]


20 (b) [1:01]       ama n’àkogi takà prekàrvame pràznicite̥ dòdeše velìgden

         In the old days this is how we observed the holidays. When Easter came,


21 (b) [1:05]       trì d’èna si go pràzvame i si òde:me ta si sa sabìra:me

         we celebrated it for three days. And we we’d go and gather together


22 (b) [1:10]       sas ribàrčanete da sme pòveče če beme màlko

         with people from Ribarche for there to be more us, since we were few.


23 (b) [1:13]       i si vìka:me gajdàre cigulàre d’è̝ mùzika ud n’àkade dòde

         And we’d engage bagpipe players and violinists, wherever musicians came from,


24 (b) [1:19]       ta ni svìri ta si pràzvame po trì d’è̝n’a

         and they played for us and we celebrated three days.


25 (b) [1:23]       nalì trì d’èn’a si òde:me i si svìrea i si go pràzvame

         For three days we’d go out, musicians played, and we celebrated.


26 (b) [1:28]       dòdeše pòsle pa svetì.dùx pa na svetì.dùx še ìdem

         Then would come the day of the Holy Ghost, and on that day too we go –


27 (b) [1:31]       pà pràznici n’àkade sa sabèrem pà spàsovd’en i takà s’è

         [as] on holidays, we gather somewhere – and then the day of Ascension, and so on.


28 (b) [1:35]       na n’àkakvi obròci se sabìra:me ta si igràe:me

         We’d gather together at certain ritual spots outside the village, and dance.


29 (b) [1:40]       i s’è takà ni svìrea gajdàre d’è svìrki d’è gajdanìci

         And the bagpipe players would play for us, either with whistles or bagpipe chanters,


30 (b) [1:44]       è takìva svìrki pà s na tramp’è sme igràle

         such types of reed whistles – and we even danced to trumpets!


31 (b) [1:47]       i na tramp’ènce i na tramp’è sme igràle

         Little trumpets - we also danced to trumpets.


1 (VZh)       [Как се е заселило това село?]

2 (b) [0:01]       ами ка̀к се е засе̇̀лило налѝ ти ка̀звам така̀

3 (b) [0:04]       ту̀ка тетев’ѐнците са са зас’е̇̀лиле зəрəд добѝтака̭ да им е широ̀ко

4 (b) [0:10]       да пасе̂̀т и си сə подр̥жѐли и в граде̂̀ къ̀штите

5 (b) [0:15]       това̀ ту̀ка си рабо̀тат а по граде̂̀ си подр̥̀жат къ̀штите

6 (b) [0:18]       ду учѝлиштето̭ уд учѝлиштето та̀м са са зас’е̇̀лиле па брусн’ѐне

7 (b) [0:22]       ут среде̂̀та на васѝл’ово та̀м па брусн’ѐне удд’е̇̀ са дошлѐ

8 (b) [0:28]       па̀к уд бру̀сен по̀ наго̀ре па шо̀пето̭ шо̀пето па та̀м

9 (b) [0:32]       па̀ шо̀пе са изб’а̀гале от шоплу̀ка та са дошл’е̇̀ та̀м

10 (b) [0:35]       та са зас’е̇̀лиа па т’ѐа от та̀м по̀ наго̀ре пак гр̥̀ците

11 (b) [0:39]       па гр̥̀цко пл’ѐме ѝма и и тако̀ва клису̀рско пл’ѐме

12 (b) [0:42]       с’е̇̀ така̀ са изб’а̀гале кото е било̀ пуштин’а̀к ту̀кəна

13 (b) [0:45]       и са зас’е̇̀лиле и си заста̀нале ту̀ка и така̀ си остана̀

14 (b) [0:49]       и се зас’е̇̀ли село̀то си стане̂̀ гъ̀сто в’е̇̀ке ко̀лко къ̀шти

15 (b) [0:52]       не гѝ зна̀м ко̀лко са сега̀кана не нѝ са интересу̀вам

16 (b) [0:55]       нѝ ги зна̀йа ко̀лко са ама сəм ги запо̀мнила трѝесе къ̀шти

17 (VZh)       [Не беше ли кещи?]

18 (b) [0:59]       трѝесе ке̂̀шти така̀

19 (VZh)       [Как прекарвахте празниците едно време?]

20 (b) [1:01]       ама н’а̀коги така̀ прека̀рваме пра̀зниците̭ до̀деше велѝгден

21 (b) [1:05]       трѝ д’ѐна си го пра̀зваме и си о̀де:ме та си са сабѝра:ме

22 (b) [1:10]       сас риба̀рчанете да сме по̀вече че беме ма̀лко

23 (b) [1:13]       и си вѝка:ме гайда̀ре цигула̀ре д’е̇̀ му̀зика уд н’а̀каде до̀де

24 (b) [1:19]       та ни свѝри та си пра̀зваме по трѝ д’е̇̀н’а

25 (b) [1:23]       налѝ трѝ д’ѐн’а си о̀де:ме и си свѝреа и си го пра̀зваме

26 (b) [1:28]       до̀деше по̀сле па светѝ.ду̀х па на светѝ.ду̀х ше ѝдем

27 (b) [1:31]       па̀ пра̀зници н’а̀каде са сабѐрем па̀ спа̀совд’ен и така̀ с’ѐ

28 (b) [1:35]       на н’а̀какви обро̀ци се сабѝра:ме та си игра̀е:ме

29 (b) [1:40]       и с’ѐ така̀ ни свѝреа гайда̀ре д’ѐ свѝрки д’ѐ гайданѝци

30 (b) [1:44]       ѐ такѝва свѝрки па̀ с на трамп’ѐ сме игра̀ле

31 (b) [1:47]       и на трамп’ѐнце и на трамп’ѐ сме игра̀ле

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut