Stalevo 3

1 (GK)       But when they didn’t have tin cans? What did they keep cheese in?

disc when conj
3sg pres aux clt
exist L.part neg tin.can pl f cheese sg n def
in
what sg n interr
3pl pres aux clt
acc n 3sg clt
keep pl L.part I

2 (a) [0:03]      Then [they used] skins.

skin.bag sg m then adv skin.bag pl m

3 (GK)       Oh?

disc

4 (a) [0:07]      They made many [containers of] skins. From sheep, they made skins of sheepskin

skin.bag pl m
hes
make 3pl impf I many adv
from
sheep’s sg n adj
from
sheep's sg n adj skin.bag pl m make 3pl impf I

5 (a) [0:14]      and when they poured [milk into it], you should see what wonderful cheese emerged.

and
when conj
acc n 3sg clt
pour 3pl pres P
comp
know 2sg pres I marvelous sg n adj cheese sg n become 3sg impf I

6 (a) [0:20]      They put a bit in – they boil some cow’s milk and when it gets

put 3pl pres P
dat n 3sg clt
and
little adv boil 3pl pres P
from
cow sg f def milk sg n when conj become 3sg pres P

7 (a) [0:27]      to be more [like cheese]– they remove it from the skin and grate off [some].

more disc remove 3pl pres I
from
skin.bag sg m def
and
from
this sg n adj grate 3pl pres P

8 (a) [0:32]      Put some of this [with other ingredients]. When you do, it becomes [a dish].

put sg imv P
and
from
this sg n adj when rel put 2sg pres P become 3sg pres I

9 (GK)       But– but won’t there – What [do you do] with the hairs [from the animal skin]?

disc
disc
disc
disc
fut neg
interr clt
how interr with
hair pl m def

10 (a) [0:39]      If –

if conj

11 (GK)       How is this skin bag [constructed]? What do they do?

how interr
acc refl clt
this sg m adj skin.bag sg m how interr
acc refl clt
make 3sg pres I

12 (GK)       Isn’t there any of the wool to –

fut neg
interr clt
[…]
from
wool sg f def
comp
do.such 3sg pres I

13 (a) [0:43]      Oh no! It’s all scraped off, and all prepared, the skin bag that –

excl
adrs
disc nom m 3sg
3sg pres cop clt
peel sg m P.part P make sg m P.part P skin.bag sg m def rel

14 (GK)       Aha.

disc

15 (a) [0:50]      It –

nom m 3sg

16 (GK)       And they sew it [up] after that, right?

and
acc m 3sg clt
sew 3pl pres I after this sg n adj
interr clt

17 (a) [0:53]      It’s – [They do it] when it’s still a single [piece].

nom 3sg
dat refl clt
3sg pres cop clt
when conj
dat refl clt
3sg pres cop clt
entire sg m adj

18 (a) [0:57]      And it’s tied at the top. [That’s how they make] this skin bag.

and
3sg pres cop clt
tie sg m P.part P above adv
and
this sg m adj skin.bag sg m

19 (IV)       Like the way they make “gajdas” (bagpipes).

like
bagpipe pl f def rel make 3pl pres I

20 (a) [1:02]      Yes, like the bagpipes.

like bagpipe pl f def

21 (GK)       But that must have required great skill to skin [the animal] so that …

disc
disc big sg m adj skill sg m
3sg pres aux clt
need L.part imprs
comp
acc refl clt
flay 3sg pres P thus adv
that conj

22 (a) [1:06]      Oh, [yes].

excl

23 (GK)       … that – that it didn’t tear.

comp
comp
acc refl clt
neg
tear 3sg pres P

24 (a) [1:08]      No, no, it won’t. You skin it, you skin it [the right way],

fut neg fut neg fut neg nom m 3sg
acc refl clt
flay 3sg pres I nom m 3sg
acc refl clt
flay 3sg pres I

25 (a) [1:12]      and it becomes a wonderful [thing].

and
become 3sg pres I wonder sg n

26 (GK)       Aha. And after that, the hide gets –

disc
and
after this sg n adj this sg f adj skin sg f
acc refl clt
do.thus 3sg pres I
acc refl clt

27 (a) [1:16]      And this hide remains [a whole] hide, and [as such, becomes] a skin bag.

and
this sg f adj skin sg f
dat refl clt
remain 3sg pres P
in
skin sg f def
and
and
skin.bag sg m already adv

28 (GK)       And in it you –

disc
and
in
acc n 3sg
acc refl clt
[...]

29 (a) [1:23]      [Making sure that] so much space is left at the top, arrange these lumps,

in
acc m 3sg
to
mouth sg f def so.much adv remain 3sg pres I remain sg n P.part P arrange sg imv I disc this pl adj lump pl m

30 (a) [1:31]      this cheese. And then later, if you want, you pour milk over it.

disc this sg n adj cheese sg n
and
later adv
if conj
want 2sg pres I
with
milk sg n pour 2sg pres P
acc m 3sg clt

31 (a) [1:38]      Or if you want, take out a lump, [one each] of cow’s milk and of sheep’s milk

if conj
want 2sg pres I extract sg imv I some sg m adj lump sg m
and
of
cow’s sg n def adj milk sg n
and
of
sheep's sg n def adj

32 (a) [1:44]      Sheep’s milk is thicker, better to put –

sheep's sg n def adj
dat refl clt
3sg pres cop clt
more thick sg n adj more [...]
comp
put 2sg pres P

33 (GK)       Uh huh.

bkch

34 (a) [1:49]      Overall it’s nicer.

all adv
3sg pres cop clt
more nice sg n adj

35 (GK)       It’s nicer.

more nice sg n adj
3sg pres cop clt

36 (a) [1:51]      That’s right.

thus adv
3sg pres cop clt

37 (GK)       Sheep’s [milk is better] than cow’s [milk].

sheep’s sg n adj
from
cow's sg n adj
from
disc

38 (a) [1:54]      Sheep’s [milk] is thicker, with more fat. Cow’s milk is thinner,

sheep’s sg n def
3sg pres cop clt
more thick sg n adj more fatty sg n adj cow’s sg n def adj
3sg pres cop clt
more thin sg n adj
and

39 (a) [2:02]      and [there’s] less of it. And when you churn, churning [milk] from a cow is one thing,

and
more little adv
and
when inter.rel
churn 2sg pres P
from
cow sg f
comp
churn 2sg pres P other sg n adj
3sg pres cop clt

40 (a) [2:06]      and churning [milk] from a sheep is another.

from
sheep's sg n adj
when inter.rel
churn 2sg pres P other sg n adj
3sg pres cop clt

41 (GK)       And from a goat?

and
from
goat sg f def

42 (a) [2:10]      [Milk from] goats is even thinner. Goat’s [milk] is thin milk.

goat pl f def
3pl pres cop clt
still adv more thin sg n adj goat’s sg n def adj
3pl pres cop clt
thin sg n adj milk sg n

43 (GK)       Is that right? And the thickest [you get is] from – ?

thus adv
interr clt
most thick sg n adj
of
this sg n adj

44 (a) [2:18]      Sheep’s milk is the thickest. Sheep’s milk –

most thick sg n def adj
3sg pres cop clt
sheep’s sg n def adj
dat refl clt
milk sg n sheep’s sg n def adj
dat refl clt
milk sg n

45 (a) [2:24]      that’s the best [of all].

nom n 3sg
dat refl clt
3sg pres cop clt
most nice sg n adj
1 (GK)       əmi kato e n’àmalo tenekìi sìreneto v kvò sa go dəržàli

         But when they didn’t have tin cans? What did they keep cheese in?


2 (a) [0:03]       mə̀h tugàvə m’əhuv’è

         Then [they used] skins.


3 (GK)       a

         Oh?


4 (a) [0:07]       m’ehuvè e pràehə mlògu ut òfcet ud òfč’etu m’əhuvè pràehə

         They made many [containers of] skins. From sheep, they made skins of sheepskin


5 (a) [0:14]       i kəd gu nəl’ɛ̀jət ə nàeš čud’èsnu sɨ̀ren’e stànvəše

         and when they poured [milk into it], you should see what wonderful cheese emerged.


6 (a) [0:20]       tùr’ət mu i màlku svər’ʌ̀t ut kràvətə ml’àku kət stàne

         They put a bit in – they boil some cow’s milk and when it gets


7 (a) [0:27]       pò təkɤ̀vu izvàd’ət ud m’àhə i ut tvà nətrun’ʌ̀t

         to be more [like cheese]– they remove it from the skin and grate off [some].


8 (a) [0:32]       tùri i ut tvà gàt tùriš stànvə

         Put some of this [with other ingredients]. When you do, it becomes [a dish].


9 (GK)       ami če tò ne n’àma li kɤ̀k səs kòsmite

         But– but won’t there – What [do you do] with the hairs [from the animal skin]?


10 (a) [0:39]       akò

         If –


11 (GK)       kɤ̀k sa tòo m’ax kɤ̀k se prài

         How is this skin bag [constructed]? What do they do?


12 (GK)       n’àma li k od vɤ̀lnata da takòva

         Isn’t there any of the wool to –


13 (a) [0:43]       à ba č’e tòj e ub’ɛ̀len nəpràen m’àhə d’èt

         Oh no! It’s all scraped off, and all prepared, the skin bag that –


14 (GK)       əha

         Aha.


15 (a) [0:50]       tòj

         It –


16 (GK)       i go šìjət sled tovà li

         And they sew it [up] after that, right?


17 (a) [0:53]       tòj si e kɤ̀t si e c’àl

         It’s – [They do it] when it’s still a single [piece].


18 (a) [0:57]       i e vʌ̀rzən gòre i tòo m’ah

         And it’s tied at the top. [That’s how they make] this skin bag.


19 (IV)       kat gàjdite dèto pràv’at

         Like the way they make “gajdas” (bagpipes).


20 (a) [1:02]       kəde gàjditi̥

         Yes, like the bagpipes.


21 (GK)       əm tò gol’àm majstorlɤ̀k e tr’àbvalo də se oderè tɤ̀j če

         But that must have required great skill to skin [the animal] so that …


22 (a) [1:06]       o

         Oh, [yes].


23 (GK)       də də sə ne skɤ̀sa

         … that – that it didn’t tear.


24 (a) [1:08]       n’èmə n’èmə n’èmə tòj sə d’erè tòj sə d’erè

         No, no, it won’t. You skin it, you skin it [the right way],


25 (a) [1:12]       i stànvə č’ùdu

         and it becomes a wonderful [thing].


26 (GK)       əhə i slet tova tàja kòža se takòva se

         Aha. And after that, the hide gets –


27 (a) [1:16]       i tàa kòža si ustàne f kòžətə i i m’àh vè̝ke

         And this hide remains [a whole] hide, and [as such, becomes] a skin bag.


28 (GK)       əhə̀ i f nègo se nə

         And in it you –


29 (a) [1:23]       f n’ègə du ustàtə tòlkuvə ustàvə ostàeno nər’àdəj toˀ t’ɛ̀ə drʌ̀ne

         [Making sure that] so much space is left at the top, arrange these lumps,


30 (a) [1:31]       tò tvà sìren’e i s’ètne ku ìskəš s ml’àku nəl’ùəž gu

         this cheese. And then later, if you want, you pour milk over it.


31 (a) [1:38]       ku ìskaš ìzvəd’ n’àkəv drɤ̀n i ut kràvintu ml’àku i ud òfč’utu

         Or if you want, take out a lump, [one each] of cow’s milk and of sheep’s milk


32 (a) [1:44]       òfč’utu si e pò č’èstu pò brɛ də tùriš

         Sheep’s milk is thicker, better to put –


33 (GK)       əhə

         Uh huh.


34 (a) [1:49]       s’è e pò hùbəvu

         Overall it’s nicer.


35 (GK)       pò hùbavo e

         It’s nicer.


36 (a) [1:51]       təkà e

         That’s right.


37 (GK)       òvčeto ot kràve ot takòvato

         Sheep’s [milk is better] than cow’s [milk].


38 (a) [1:54]       òfčutu e pò č’èstu pò màzno kràventu e pò t’ènku i

         Sheep’s [milk] is thicker, with more fat. Cow’s milk is thinner,


39 (a) [2:02]       i pò màlko i gà izbʌ̀rkəš ut kràvə də izbʌ̀rkəž drùgu je

         and [there’s] less of it. And when you churn, churning [milk] from a cow is one thing,


40 (a) [2:06]       ud òfču gà izbʌ̀rkəš drùgu je

         and churning [milk] from a sheep is another.


41 (GK)       a ot kòzata

         And from a goat?


42 (a) [2:10]       kòzte sə òšte pò r’àtku kòze̥štutu e r’àtku ml’àku

         [Milk from] goats is even thinner. Goat’s [milk] is thin milk.


43 (GK)       tɤ̀j li nàj gɤ̀sto nə tovà

         Is that right? And the thickest [you get is] from – ?


44 (a) [2:18]       nàj gʌ̀stutu e òfč’utu̥ si ml’àku òfč’utu̥ si ml’àku

         Sheep’s milk is the thickest. Sheep’s milk –


45 (a) [2:24]       tòj si e nàj hùbəvu

         that’s the best [of all].


1 (GK)       əми като е н’а̀мало тенекѝи сѝренето в кво̀ са го дəржа̀ли

2 (a) [0:03]       мə̀h туга̀вə м’əhув’ѐ

3 (GK)       a

4 (a) [0:07]       м’еhув ѐ пра̀еhə мло̀гу ут о̀фцет уд о̀фч’ету м’əhувѐ пра̀еhə

5 (a) [0:14]       и кəд гу нəл’е̂̀йəт на̀еш чуд’ѐсну сɨ̀рен’е ста̀нвəше

6 (a) [0:20]       ту̀р’əт му и ма̀лку свəр’ъ̂̀т ут кра̀вəтə мл’а̀ку кəт ста̀не

7 (a) [0:27]       по̀ тəкъ̀ву изва̀д’əт уд м’а̀hə и ут тва̀ нəтрун’ъ̂̀т

8 (a) [0:32]       ту̀ри и ут тва̀ га̀т ту̀риш ста̀нвə

9 (GK)       ами че то̀ не н’а̀ма ли къ̀к сəс ко̀смите

10 (a) [0:39]       ако̀

11 (GK)       къ̀к са то̀о м’ах къ̀к се пра̀и

12 (GK)       н’а̀ма ли к од въ̀лната да тако̀ва

13 (a) [0:43]       а̀ ба ч’е то̀й е уб’е̂̀лен нəпра̀ен м’а̀hə д’ѐт

14 (GK)       əhа

15 (a) [0:50]       то̀й

16 (GK)       и го шѝйəт след това̀ ли

17 (a) [0:53]       то̀й си е къ̀т си е ц’а̀л

18 (a) [0:57]       и е въ̂̀рзəн го̀ре и то̀о м’аh

19 (IV)       кат га̀йдите дѐто пра̀в’ат

20 (a) [1:02]       кəде га̀йдити̭

21 (GK)       əм то̀ гол’а̀м майсторлъ̀к е тр’а̀бвало дə се одерѐ тъ̀й че

22 (a) [1:06]       о

23 (GK)       дə дə сə не скъ̀са

24 (a) [1:08]       н’ѐмə н’ѐмə н’ѐмə то̀й сə д’ерѐ то̀й сə д’ерѐ

25 (a) [1:12]       и ста̀нвə ч’у̀ду

26 (GK)       əhə и слет това та̀йа ко̀жа се тако̀ва се

27 (a) [1:16]       и та̀а ко̀жа си уста̀не ф ко̀жəтə и и м’а̀h ве̇̀ке

28 (GK)       əhə̀ и ф нѐго се нə

29 (a) [1:23]       ф н’ѐгə ду уста̀тə то̀лкувə уста̀вə оста̀ено нəр’а̀дəй тоˀ т’е̂̀ə дръ̂̀не

30 (a) [1:31]       то̀ тва̀ сѝрен’е и с’ѐтне ку ѝскəш с мл’а̀ку нəл’у̀əж гу

31 (a) [1:38]       ку ѝскаш ѝзвəд’ н’а̀кəв дръ̀н и ут кра̀винту мл’а̀ку и уд о̀фч’уту

32 (a) [1:44]       о̀фч’уту си е по̀ ч’ѐсту по̀ бре̂ дə ту̀риш

33 (GK)       əhə

34 (a) [1:49]       с’ѐ е по̀ hу̀бəву

35 (GK)       по̀ hу̀баво е

36 (a) [1:51]       тəка̀ е

37 (GK)       о̀вчето от кра̀ве от тако̀вато

38 (a) [1:54]       о̀фчуту е по̀ ч’ѐсту по̀ ма̀зно кра̀венту е по̀ т’ѐнку и

39 (a) [2:02]       и по̀ ма̀лко и га̀ избъ̂̀ркəш ут кра̀вə дə избъ̂̀ркəж дру̀гу йе

40 (a) [2:06]       уд о̀фчу га̀ избъ̂̀ркəш дру̀гу йе

41 (GK)       а от ко̀зата

42 (a) [2:10]       ко̀зте сə о̀ште по̀ р’а̀тку ко̀зе̭штуту е р’а̀тку мл’а̀ку

43 (GK)       тъ̀й ли на̀й гъ̀сто нə това̀

44 (a) [2:18]       на̀й гъ̂̀стуту е о̀фч’уту̭ си мл’а̀ку о̀фч’уту̭ си мл’а̀ку

45 (a) [2:24]       то̀й си е на̀й hу̀бəву

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut