Huhla 5

1 (VZh)       Did your mother do the three-day fast?

disc
your sg f def adj mother f sg fast.three.days 3sg impf I
interr clt

2 (a) [0:04]      What?

what sg n interr
comp

3 (VZh)       Did she do the three-day –

comp
fast.three.days 3sg pres I

4 (a) [0:06]      Ah, the three-day –. [unintelligible] I did it for eight years. [I went] without bread

comp
fast.three.days 1sg pres I
excl
eight year pl f 1sg pres aux clt fast.three.days sg f L.part I without bread sg m

5 (a) [0:11]      for three days. But otherwise, fasts were [regular] fasts. Even now

three
day ct m but otherwise adv fast m def
dat refl clt
3pl impf cop fast m
and
now adv again adv

6 (a) [0:15]      I don't break the fast. And when Friday comes, when the fast comes, I’ll fast,

neg
break.fast 1sg pres I again adv
when inter.rel
come 3sg pres P Friday sg m
when inter.rel
come 3sg pres P fast sg m fut fast 1sg pres P

7 (a) [0:21]      I'll go to take communion and then I’ll eat.

fut
go 1sg pres P
comp
acc refl clt
take.communion 1sg pres P
and
then adv
fut
eat 1sg pres I

8 (VZh)       And the longest fast –

and
most big m def adj fast sg m

9 (a)       Uh -

disc

10 (VZh)       When is that?

when interr
3sg pres cop clt

11 (a) [0:26]      The Easter one is the most important. Easter,

Easter sg m def adj most big m def adj Easter sg m

12 (VZh)       Mmhm.

bkch

13 (a) [0:30]      Christmas, Easter, then St. Peter’s day, and then the feast of the Holy Virgin.

Christmas sg f Easter sg m later adv St.Peter's.day sg m
and
Virgin.Mary.day sg f

14 (VZh)       How did you celebrate Easter in the old days?

how interr
acc m 3sg clt
celebrate 2pl impf I Easter sg m more early adv

15 (a) [0:37]      Well of course we did. It was – we had a big village gathering on Easter.

disc how interr
comp
[…]
nom m 3sg
3sg impf cop
nom 1pl have 1pl impf I village.celebration sg m
at
Easter sg m big sg m adj

16 (a) [0:41]      How shall I – when Easter comes we’ll fix everything, we’ll smear [the walls]

how interr
fut
acc m 3sg clt
when inter.rel
come 3sg pres P Easter sg m everything sg n def adj
fut
arrange 1pl pres I
fut
spread 1sg pres P

17 (a) [0:46]      and plaster them. On Black Thursday we’ll dye eggs, and on Easter

fut
plaster 1pl pres P
at
Holy.Thursday sg m
fut
dye 1pl pres P egg pl n def
and
Easter sg m

18 (a) [0:51]      nobody will eat [the eggs]. No child, no – And now [come] the painted eggs.

when conj nobody sg m fut neg
comp
eat 3sg pres I neither child sg n neither now adv dye pl P.part I egg pl n

19 (a) [0:55]      “Oh, Granny, give me that! Oh, mother, give me that!

excl
grandmother voc sg f give sg imv P dat 1sg this sg n med adj
excl
mother voc sg f give sg imv P dat 1sg
this sg n med adj

20 (a) [0:57]      I want to eat it up!” [Everyone] is cracking the eggs, but not our kids.

nom 1sg
comp
eat.up 1sg pres P hort tap 3pl pres I our pl adj child pl n this sg n med adj no

21 (a) [1:02]      Easter is when we observe the first fast period. We would abstain from meat.

Easter sg m when conj fast 1pl pres P first sg f def adj fast sg f 3sg impf cop
fut
fast 1pl pres P meat sg n def

22 (a) [1:09]      We wouldn’t eat any meat, not for the first week. And for the second we’ll eat

meat sg n fut neg
comp
eat 1pl pres I first sg f def adj week sg f
and
to
second sg f def adj
fut
eat 1pl pres I

23 (a) [1:14]      eggs, cheese, milk. And in the second fast period of Easter, nothing.

egg pl n cheese sg n milk sg n
and
second sg n def adj fast vbl.n I
to
Easter sg m nothing sg n

24 (a) [1:22]      Nothing. Neither milk, nor eggs, nor meat, nor – But [as for] fish

nothing sg n neither milk sg n neither egg sg n neither meat sg n neither fish sg f def

25 (a) [1:27]      we would eat that twice, and our mothers would ask us

two m time pl m [...] eat 1pl aor I eat 1pl impf I
and
mother pl f def
3pl pres aux clt
acc 3pl clt
ask pl L.part I

26 (a) [1:30]      like this: “Mother’s children, why on Palm Sunday and on … “

thus med adv mother voc sg f why interr
at
Palm.Sunday sg f
and
at

27 (VZh)       and on Annunciation, right?

and
at
Annunciation sg m
disc

28 (a) [1:36]      Right. Because a fish has a cross on its head, and so –

disc
thus med adv because conj fish sg f def
to
head sg f def have sg f L.part I cross sg m
and
thus med adv

29 (a) [1:40]      The Lord [unintelligible] to its head. And because of that cross

Lord sg m
acc f 3sg clt
and
in
head sg f def because.of this sg m med adj cross sg m

30 (a) [1:43]      [fish] is eaten twice. And each fast is [its own] –

two m time pl m
acc refl clt
eat sg f L.part I
and
hes
each sg m adj fast sg m
dat refl clt
3sg pres cop clt

31 (a) [1:47]      there’s a certain day when you eat a certain way. So that’s why [fish] was eaten.

by
some sg m adj day sg m pres exist such sg m med adj
comp
eat 3pl pres I therefore
acc refl clt
3sg pres aux clt
eat sg f L.part I

32 (VZh)       Is that how you used to call it in the old days, Annunciation?

thus adv
interr clt
acc m 3sg clt
say 2pl impf I one sg n adj time sg n Annunciation sg m how interr
acc refl clt
say 3sg impf I

33 (a) [1:54]      Yes, Yes, Annunciation. Annunciation. No, no. We don’t call it Annunciation,

yes yes Annunciation sg m Annunciation sg m no no nom 1pl
neg
acc m 3sg clt say 1pl pres I Annunciation sg m

34 (a) [1:58]      we used to call it – [well,] now we call it Annunciation. How should I know

nom 1pl
acc m 3sg clt
call 1pl impf I now
acc m 3sg clt
say 1pl pres I Annunciation sg m where interr
comp
know 1sg pres I

35 (a) [2:02]      what it was. I’ve forgotten. Well, whatever it is –

how interr 3sg impf cop
disc
nom 1sg
acc m 3sg clt
forget 1sg aor P
disc
how rel
and
comp
3sg pres cop clt

36 (a) [2:06]      how should I know how it was – I asked mother

where interr
comp
know 1sg pres I how interr 3sg impf cop
disc
1sg pres aux clt ask sg f L.part I mother sg f

37 (a) [2:10]      why, [if] fish isn’t supposed to be eaten during fast, [that] we still eat [it].

why interr fast sg m
disc
fish sg f
neg
acc refl clt eat 3sg pres I disc disc disc eat 1pl pres I

38 (a) [2:14]      [and she said,] “Because of this, child, because the fish has a cross [on it].”

because disc child sg n because fish sg f def have 3sg pres I cross sg m

39 (VZh)       Where did they used to go fishing here, in the –

where interr
acc f 3sg clt
catch 3pl impf I fish sg f def here adv
in

40 (a) [2:20]      Here, but now there aren’t any. How should I know

disc
here adv but disc now adv pres neg exist already adv now where interr
comp
know 1sg pres I

41 (a) [2:23]      what happened? Everything has gone off, fish just like people.

what sg n interr become 3sg aor P everyone sg m fish sg f def like people pl def

42 (a) [2:27]      People aren’t right [any more] and fish aren’t right.

people pl def
neg
be.adequate 3pl pres I
and
fish sg f def
neg
be.adequate 3sg pres I

43 (a) [2:29]      In the old days my grandfather – my grandfather was a fisherman.

one sg n adj time sg n my sg m def adj grandfather sg m my sg m def adj grandfather sg m 3sg impf cop fisherman sg m

44 (a) [2:32]      [But] not my husband. My husband looked after [his own] affairs.

not my sg m def adj man sg m my sg m def adj husband sg m
dat refl clt
look 3sg impf I work sg f def
1 (VZh)       ə tvòjta màjka trimìreše li

         Did your mother do the three-day fast?


2 (a) [0:04]       kəkò da

         What?


3 (VZh)       də trimìri

         Did she do the three-day –


4 (a) [0:06]       də trimìr'ə o [unintelligible] wòs'em gudìn səm trimiròsələ b'èz l'àp

         Ah, the three-day –. [unintelligible] I did it for eight years. [I went] without bread


5 (a) [0:11]       trì d'èn'ə pək ìnək pùstuvete si b'àhə pùstuve i sià pàk

         for three days. But otherwise, fasts were [regular] fasts. Even now


6 (a) [0:15]       ne blàžə pàg gà dòjde p'ètək gà dòjde pùs šə zgòvejə

         I don't break the fast. And when Friday comes, when the fast comes, I’ll fast,


7 (a) [0:21]       š ìə də sə kònkəm i tugàs še jàm

         I'll go to take communion and then I’ll eat.


8 (VZh)       a nàj gulèmijə pùs

         And the longest fast –


9 (a)       ə

         Uh -


10 (VZh)       kogà e

         When is that?


11 (a) [0:26]       velìdenckijə nàj gul'àmijə velìgdèn

         The Easter one is the most important. Easter,


12 (VZh)       əmhm

         Mmhm.


13 (a) [0:30]       kòl'edə vilègdèn s'ètne p'ètruvd'èn' i buguròdicə

         Christmas, Easter, then St. Peter’s day, and then the feast of the Holy Virgin.


14 (VZh)       kàk go praznùvaxte velìgden pò ràno

         How did you celebrate Easter in the old days?


15 (a) [0:37]       əmə kɤ̀g də n tòj b'a nìj ìməjne zbòr nə velìgd'èn' gol'àm

         Well of course we did. It was – we had a big village gathering on Easter.


16 (a) [0:41]       kɤ̀k še gu gà dòjde velìgd'èn' sìčkutu še zgàdane še izmàəne

         How shall I – when Easter comes we’ll fix everything, we’ll smear [the walls]


17 (a) [0:46]       še izlepìne nə velìk.četvɤ̀rtək še ubàgrime icàtə i velìgd'èn'

         and plaster them. On Black Thursday we’ll dye eggs, and on Easter


18 (a) [0:51]       kətu nìkuj n'àmə də idè nì d'àte nì s'à bàgreni icà

         nobody will eat [the eggs]. No child, no – And now [come] the painted eggs.


19 (a) [0:55]       ò bàbo dàj mène tvà ò màjko dàj mene tva

         “Oh, Granny, give me that! Oh, mother, give me that!


20 (a) [0:57]       jà da ìzedə àjde čùkət nàši dicà tuvà n'è

         I want to eat it up!” [Everyone] is cracking the eggs, but not our kids.


21 (a) [1:02]       velìgd'èn kətu zəguv'àeme pɤ̀rvətə zəguv'àlkə b'àše še zəguv'àene misòtu̥

         Easter is when we observe the first fast period. We would abstain from meat.


22 (a) [1:09]       m'èsu n'àmə də idène pɤ̀rvətə nd'àl'ə ə du ftòrətə ši idène

         We wouldn’t eat any meat, not for the first week. And for the second we’ll eat


23 (a) [1:14]       icà sìren'e mlikò ə ftòrutu zəguv'àvəni du velìgd'èn' nìšto

         eggs, cheese, milk. And in the second fast period of Easter, nothing.


24 (a) [1:22]       nìštu n'ètu mlikò n'ètu icè n'ètu m'èsu n'ètu rìbətə

         Nothing. Neither milk, nor eggs, nor meat, nor – But [as for] fish


25 (a) [1:27]       dvà pɤ̀ti jəd'àhi jàdəhne jəd'àhne i màjkit'e sə ni pìtəli

         we would eat that twice, and our mothers would ask us


26 (a) [1:30]       təkà màjko zəšt'ò nə vrɤ̀bnəcə i nə

         like this: “Mother’s children, why on Palm Sunday and on … “


27 (VZh)       i na blàgovec xə

         and on Annunciation, right?


28 (a) [1:36]       à təkà zəštòtu rìbətə nə gləvàtə imàlə krɤ̀s i təkà

         Right. Because a fish has a cross on its head, and so –


29 (a) [1:40]       gosput jə i u glɤvɤ̀tə [unintelligible] zərət tòu krɤ̀s

         The Lord [unintelligible] to its head. And because of that cross


30 (a) [1:43]       dvà pɤ̀t'ɨ sə jàlə i ə fs'àki pùs si e

         [fish] is eaten twice. And each fast is [its own] –


31 (a) [1:47]       pu n'àkəv den' imə təkɤ̀v də idə̀t zətùj se e jàlə

         there’s a certain day when you eat a certain way. So that’s why [fish] was eaten.


32 (VZh)       takà li go kàzvaxte ednò vrème blàgovec kàk se kàzvaše

         Is that how you used to call it in the old days, Annunciation?


33 (a) [1:54]       dà da blàguvec blàguvec n'è n'è nìe ne gù kàzvəme blàguvec

         Yes, Yes, Annunciation. Annunciation. No, no. We don’t call it Annunciation,


34 (a) [1:58]       nìe gu kàzvəjne sià gu kàzvəme blàguvec d'è də znàm

         we used to call it – [well,] now we call it Annunciation. How should I know


35 (a) [2:02]       kàk b'àše a jà gu zəbràih è kɤ̀kto i də è

         what it was. I’ve forgotten. Well, whatever it is –


36 (a) [2:06]       d'è də znàm kàk b'àše tə səm pìtələ màjkə

         how should I know how it was – I asked mother


37 (a) [2:10]       òt' pùs tə rìbə ni sɤ̀ jəd'è pək ə təkɤ̀vu pək jədèn'e

         why, [if] fish isn’t supposed to be eaten during fast, [that] we still eat [it].


38 (a) [2:14]       òt' təkɤ̀vu čèdu òti rìbətə ìmə krɤ̀s

         [and she said,] “Because of this, child, because the fish has a cross [on it].”


39 (VZh)       kədè ja lov'àxa rìbata tùkə v

         Where did they used to go fishing here, in the –


40 (a) [2:20]       əm tùkə əmə tòj s'à n'èmə v'èk'e sià d'è də znàm

         Here, but now there aren’t any. How should I know


41 (a) [2:23]       kvò stànə s'àkutri rìbətə kət hòrətə

         what happened? Everything has gone off, fish just like people.


42 (a) [2:27]       hòrətə ne bìvət i rìbətə ne bìvə

         People aren’t right [any more] and fish aren’t right.


43 (a) [2:29]       inò vr'àme mòjə d'ad mòjə d'àd b'àše bələkčijə

         In the old days my grandfather – my grandfather was a fisherman.


44 (a) [2:32]       nè mòjə mɤ̀š mòjə mɤ̀š si gl'èdəše ràptata

         [But] not my husband. My husband looked after [his own] affairs.


1 (VZh)       ə тво̀йта ма̀йка тримѝреше ли

2 (a) [0:04]       кəко̀ дə

3 (VZh)       дə тримѝри

4 (a) [0:06]       дə тримѝр’ə о [неразбрано] ўо̀с’ем гудѝн сəм тримиро̀сəлə б’ѐз л’а̀п

5 (a) [0:11]       трѝ д’ѐн’ə пəк ѝнəк пу̀стувет’е̭ си б’а̀hə пу̀стуве и сиа̀ па̀к

6 (a) [0:15]       не бла̀жə па̀г га̀ до̀йде п’ѐтəк га̀ до̀йде пу̀с шə зго̀вейə

7 (a) [0:21]       ш ѝə дə сə ко̀нкəм и туга̀с ши йа̀м

8 (VZh)       а на̀й гулѐмийə пу̀с

9 (a)       ə

10 (VZh)       кога̀ е

11 (a) [0:26]       велѝденцкийə̭ на̀й гул’а̀мийə велѝгдѐн

12 (VZh)       əмhм

13 (a) [0:30]       ко̀л’едə вилѐгдѐн с’ѐтне п’ѐтрувд’ѐн’ и бугуро̀дицə

14 (VZh)       ка̀к го празну̀вахте велѝгден по̀ ра̀но

15 (a) [0:37]       əмə къ̀г дə н то̀й б’а нѝй ѝмəйне збо̀р нə велѝгд’ѐн’ гол’а̀м

16 (a) [0:41]       къ̀к ше гу га̀ до̀йде велѝгд’ѐн’ сѝчкуту ше зга̀дане ше изма̀əне

17 (a) [0:46]       ше излепѝне нə велѝк.четвъ̀ртəк ше уба̀гриме ица̀тə и велѝгд’ѐн’

18 (a) [0:51]       кəту нѝкуй н’а̀мə дə идѐ нѝ д’а̀те нѝ с’а̀ ба̀грени ица̀

19 (a) [0:55]       о̀ ба̀бо да̀й мѐне тва̀ о̀ ма̀йко да̀й мене тва

20 (a) [0:57]       йа̀ да ѝзедə а̀йде чу̀кəт на̀ши дица̀ тува̀ н’ѐ

21 (a) [1:02]       велѝгд’ѐн кəту зəгув’а̀еме пъ̀рвəтə зəгув’а̀лкə б’а̀ше ше зəгув’а̀ене мисо̀ту̭

22 (a) [1:09]       м’ѐсу н’а̀мə дə идѐне пъ̀рвəтə нд’а̀л’ə ə ду фто̀рəтə ши идѐне

23 (a) [1:14]       ица̀ сѝрен’е млико̀ ə фто̀руту зəгув’а̀вəни ду велѝгд’ѐн’ нѝшто

24 (a) [1:22]       нѝшту н’ѐту млико̀ н’ѐту ицѐ н’ѐту м’ѐсу н’ѐту рѝбəтə

25 (a) [1:27]       два̀ пъ̀ти йəд’а̀hи йа̀дəhне йəд’а̀hне и ма̀йкит’е сə ни пѝтəли

26 (a) [1:30]       тəка̀ ма̀йко зəшт’о̀ нə връ̀бнəцə и нə

27 (VZh)       и на бла̀говец хə

28 (a) [1:36]       а̀ тəка̀ зəшто̀ту рѝбəтə нə глəва̀тə има̀лə кръ̀с и тəка̀

29 (a) [1:40]       госпут йə и у глъвъ̀тə [неразбрано] зəрəт то̀у кръ̀с

30 (a) [1:43]       два̀ пъ̀т’ɨ сə йа̀лə и ə фс’а̀ки пу̀с си е

31 (a) [1:47]       пу н’а̀кəв ден’ имə тəкъ̀в дə идə̀т зəту̀й се е йа̀лə

32 (VZh)       така̀ ли го ка̀звахте едно̀ врѐме бла̀говец ка̀к се ка̀зваше

33 (a) [1:54]       да̀ да бла̀гувец бла̀гувец н’ѐ н’ѐ нѝе не гу̀ ка̀звəме бла̀гувец

34 (a) [1:58]       нѝе гу ка̀звəйне сиа̀ гу ка̀звəме бла̀гувец д’ѐ дə зна̀м

35 (a) [2:02]       ка̀к б’а̀ше а йа̀ гу зəбра̀иh ѐ къ̀кто и дə ѐ

36 (a) [2:06]       д’ѐ дə зна̀м ка̀к б’а̀ше тə сəм пѝтəлə ма̀йкə

37 (a) [2:10]       о̀т’ пу̀с тə рѝбə ни съ̀ йəд’ѐ пəк ə тəкъ̀ву пəк йəдѐн’е

38 (a) [2:14]       о̀т’ тəкъ̀ву чѐду о̀ти рѝбəтə ѝмə кръ̀с

39 (VZh)       кəдѐ йа лов’а̀ха рѝбата ту̀кə в

40 (a) [2:20]       əм ту̀кə əмə то̀й с’а̀ н’ѐмə в’ѐк’е сиа̀ д’ѐ дə зна̀м

41 (a) [2:23]       кво̀ ста̀нə с’а̀кутри рѝбəтə кəт hо̀рəтə

42 (a) [2:27]       hо̀рəтə не бѝвəт и рѝбəтə не бѝвə

43 (a) [2:29]       ино̀ вр’а̀ме мо̀йə д’ад мо̀йə д’а̀д б’а̀ше бəлəкчийə

44 (a) [2:32]       нѐ мо̀йə мъ̀ш мо̀йə мъ̀ш си гл’ѐдəше ра̀птата

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut